กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 23 / Joshua 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

โยชูวาผู้แก่ชราให้คำปรึกษาที่ดี
23:1 และต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปอีกนาน หลังจากพระเยโฮวาห์โปรดให้อิสราเอลสงบจากศัตรูทั้งหลายของพวกเขาที่อยู่ล้อมรอบ โยชูวาแก่ชราและมีอายุมากแล้ว

Old Joshua Counsels Well
23:1 And it came to pass a long time after that the LORD had given rest unto Israel from all their enemies round about, that Joshua waxed old and stricken in age.

23:2 และโยชูวาก็เรียกบรรดาคนอิสราเอล ทั้งพวกผู้อาวุโส พวกผู้หัวหน้า พวกผู้พิพากษา และพวกเจ้าหน้าที่ของพวกเขามา และกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “ข้าพเจ้าแก่ชราและมีอายุมากแล้ว

23:2 And Joshua called for all Israel, and for their elders, and for their heads, and for their judges, and for their officers, and said unto them, I am old and stricken in age:

23:3 และท่านทั้งหลายได้เห็นสิ่งสารพัดซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงกระทำต่อบรรดาประชาชาติเหล่านี้เพราะเหตุท่านทั้งหลาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็นผู้ได้ทรงสู้รบเพื่อท่านทั้งหลาย

23:3 And ye have seen all that the LORD your God hath done unto all these nations because of you; for the LORD your God is he that hath fought for you.

23:4 ดูเถิด บรรดาประชาชาติที่เหลืออยู่นั้น ข้าพเจ้าได้จับสลากแบ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย ให้เป็นมรดกแก่เผ่าต่าง ๆ ของพวกท่าน พร้อมกับประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้ขจัดออกเสีย ตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนจนถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตก

23:4 Behold, I have divided unto you by lot these nations that remain, to be an inheritance for your tribes, from Jordan, with all the nations that I have cut off, even unto the great sea westward.

23:5 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย พระองค์จะทรงผลักดันพวกเขาออกไปให้พ้นหน้าของท่านทั้งหลาย และทรงขับไล่พวกเขาให้ออกไปพ้นสายตาของท่านทั้งหลาย และพวกท่านจะได้ยึดครองแผ่นดินของเขาทั้งหลาย ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงสัญญาไว้ต่อพวกท่าน

23:5 And the LORD your God, he shall expel them from before you, and drive them from out of your sight; and ye shall possess their land, as the LORD your God hath promised unto you.

23:6 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงกล้าหาญอย่างยิ่งที่จะรักษาและกระทำตามสิ่งสารพัดซึ่งเขียนไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติของโมเสส เพื่อพวกท่านจะไม่ได้หันไปทางขวามือหรือทางซ้ายจากพระบัญญัตินั้น

23:6 Be ye therefore very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, that ye turn not aside therefrom to the right hand or to the left;

23:7 เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะมิได้มีส่วนร่วมท่ามกลางประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งเหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่าน หรือออกชื่อพระต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย หรือทำให้กล่าวคำสาบานในนามบรรดาพระของพวกเขา หรือปรนนิบัติพระเหล่านั้น หรือกราบลงนมัสการบรรดาพระเหล่านั้น

23:7 That ye come not among these nations, these that remain among you; neither make mention of the name of their gods, nor cause to swear by them, neither serve them, nor bow yourselves unto them:

23:8 แต่จงเข้าสนิทอยู่กับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย ตามที่พวกท่านได้กระทำอยู่จนทุกวันนี้

23:8 But cleave unto the LORD your God, as ye have done unto this day.

23:9 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติที่ใหญ่โตและแข็งแรงออกไปให้พ้นหน้าท่านทั้งหลาย แต่สำหรับพวกท่าน ก็ยังไม่มีชายคนใดสามารถยืนหยัดต่อหน้าท่านทั้งหลายได้จนถึงวันนี้

23:9 For the LORD hath driven out from before you great nations and strong: but as for you, no man hath been able to stand before you unto this day.

23:10 คนเดียวในพวกท่านจะขับไล่หนึ่งพันคนให้หนีไปได้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย พระองค์เป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อพวกท่าน ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านทั้งหลาย

23:10 One man of you shall chase a thousand: for the LORD your God, he it is that fighteth for you, as he hath promised you.

23:11 เพราะฉะนั้น จงเอาใจใส่ตัวของท่านทั้งหลายให้ดีว่า พวกท่านจะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย

23:11 Take good heed therefore unto yourselves, that ye love the LORD your God.

23:12 เกรงว่าถ้าท่านทั้งหลายหันกลับและเข้าสนิทอยู่กับประชาชาติเหล่านี้ที่เหลืออยู่ คือกับคนเหล่านั้นที่เหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่าน และแต่งงานกับเขาทั้งหลาย และแต่งงานกับผู้หญิงของพวกเขา และเขาทั้งหลายแต่งงานกับผู้หญิงของพวกท่าน

23:12 Else if ye do in any wise go back, and cleave unto the remnant of these nations, even these that remain among you, and shall make marriages with them, and go in unto them, and they to you:

23:13 จงทราบเป็นแน่เถิดว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะไม่ทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้ออกไปให้พ้นหน้าพวกท่าน แต่เขาทั้งหลายจะเป็นบ่วงแร้วและเป็นกับดักพวกท่าน เป็นหอกข้างแคร่ของท่านทั้งหลาย และเป็นหนามทิ่มตาของพวกท่าน จนกว่าท่านทั้งหลายจะพินาศไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ประทานแก่พวกท่าน

23:13 Know for a certainty that the LORD your God will no more drive out any of these nations from before you; but they shall be snares and traps unto you, and scourges in your sides, and thorns in your eyes, until ye perish from off this good land which the LORD your God hath given you.

23:14 และดูเถิด วันนี้ข้าพเจ้ากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกทั้งสิ้นแล้ว และท่านทั้งหลายได้ทราบด้วยสุดใจของพวกท่าน และด้วยสุดจิตของพวกท่านแล้วว่า ไม่มีสักสิ่งเดียวซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายตรัสเกี่ยวกับพวกท่านแล้วล้มเหลวไป สำเร็จหมดทุกอย่างต่อท่านทั้งหลาย และไม่มีสักสิ่งเดียวที่ล้มเหลว

23:14 And, behold, this day I am going the way of all the earth: and ye know in all your hearts and in all your souls, that not one thing hath failed of all the good things which the LORD your God spake concerning you; all are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof.

23:15 เพราะฉะนั้น ก็จะเป็นไปอย่างนี้ สิ่งสารพัดที่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายสัญญาเกี่ยวกับพวกท่านได้สำเร็จเพื่อท่านทั้งหลายฉันใด พระเยโฮวาห์ก็จะทรงนำสิ่งสารพัดที่ชั่วร้ายมาถึงท่านทั้งหลาย จนกว่าพระองค์จะทรงทำลายพวกท่านเสียจากแผ่นดินที่ดีนี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานแก่พวกท่านฉันนั้น

23:15 Therefore it shall come to pass, that as all good things are come upon you, which the LORD your God promised you; so shall the LORD bring upon you all evil things, until he have destroyed you from off this good land which the LORD your God hath given you.

23:16 เมื่อใดที่ท่านทั้งหลายได้ละเมิดพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านทั้งหลายไว้และไปปรนนิบัติพระอื่น ๆ และพวกท่านกราบลงนมัสการพระเหล่านั้น เมื่อนั้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จะพลุ่งขึ้นต่อท่านทั้งหลาย และพวกท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที่ดี ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานแก่พวกท่าน”

23:16 When ye have transgressed the covenant of the LORD your God, which he commanded you, and have gone and served other gods, and bowed yourselves to them; then shall the anger of the LORD be kindled against you, and ye shall perish quickly from off the good land which he hath given unto you.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope