กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 24 / 2 Samuel 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ความหยิ่งยโสของดาวิดนำพระองค์ไปสู่ความบาป (1 พศด 21:1-6)
24:1 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้เกิดขึ้นต่อคนอิสราเอลอีก และพระองค์ทรงดลใจดาวิดเพื่อทรงต่อสู้กับเขาทั้งหลาย โดยตรัสว่า “จงไปนับคนอิสราเอลและคนยูดาห์”

David's Sinful Pride (1 Chr. 21:1-6)
24:1 And again the anger of the LORD was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah.

24:2 ด้วยว่ากษัตริย์ได้ตรัสกับโยอาบแม่ทัพซึ่งอยู่กับพระองค์ว่า “บัดนี้ จงไปทั่วอิสราเอลทุกเผ่าตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเบเออร์เชบา และท่านจงนับจำนวนประชากร เพื่อเราจะได้ทราบจำนวนรวมของประชากร”

24:2 For the king said to Joab the captain of the host, which was with him, Go now through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people.

24:3 และโยอาบกราบทูลกษัตริย์ว่า “บัดนี้ ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยเท่าของที่มีอยู่ และขอกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ทอดพระเนตรเห็น แต่ไฉนกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์จึงพอพระทัยในเรื่องนี้”

24:3 And Joab said unto the king, Now the LORD thy God add unto the people, how many soever they be, an hundredfold, and that the eyes of my lord the king may see it: but why doth my lord the king delight in this thing?

24:4 อย่างไรก็ตาม โยอาบและบรรดาผู้บังคับบัญชากองทัพก็ต้องยอมจำนนต่อพระดำรัสของกษัตริย์ และโยอาบกับบรรดาผู้บังคับบัญชาของกองทัพได้ออกไปจากพระพักตร์กษัตริย์ เพื่อจะนับประชากรอิสราเอล

24:4 Notwithstanding the king's word prevailed against Joab, and against the captains of the host. And Joab and the captains of the host went out from the presence of the king, to number the people of Israel.

24:5 และเขาทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนไป และตั้งเต็นท์ในอาโรเออร์ ด้านขวาของนครที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแม่น้ำกาดไปทางยาเซอร์

24:5 And they passed over Jordan, and pitched in Aroer, on the right side of the city that lieth in the midst of the river of Gad, and toward Jazer:

24:6 แล้วเขาทั้งหลายก็มายังกิเลอาดและมาถึงแผ่นดินแห่งทาห์ทิมโฮดชิ และเขาทั้งหลายมาถึงเมืองดานยาอันอ้อมไปยังเมืองไซดอน

24:6 Then they came to Gilead, and to the land of Tahtimhodshi; and they came to Danjaan, and about to Zidon,

24:7 และมาถึงป้อมปราการแห่งเมืองไทระ และทั่วนครทุกนครของคนฮีไวต์และของคนคานาอัน และพวกเขาออกไปยังภาคใต้ของยูดาห์จนถึงเมืองเบเออร์เชบา

24:7 And came to the strong hold of Tyre, and to all the cities of the Hivites, and of the Canaanites: and they went out to the south of Judah, even to Beersheba.

24:8 ดังนั้น เมื่อเขาทั้งหลายไปทั่วแผ่นดินนั้นแล้ว พวกเขาได้มายังกรุงเยรูซาเล็ม เป็นเวลาทั้งสิ้นเก้าเดือนกับยี่สิบวัน

24:8 So when they had gone through all the land, they came to Jerusalem at the end of nine months and twenty days.

24:9 และโยอาบก็ถวายจำนวนประชากรที่นับได้แด่กษัตริย์ และในอิสราเอลมีพวกทหารกล้าหาญที่ชักดาบแปดแสนคน และคนยูดาห์มีห้าแสนคน

24:9 And Joab gave up the sum of the number of the people unto the king: and there were in Israel eight hundred thousand valiant men that drew the sword; and the men of Judah were five hundred thousand men.

ดาวิดเลือกการลงโทษจากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ (1 พศด 21:7-17)
24:10 และหลังจากดาวิดได้นับจำนวนประชากรเสร็จแล้วจิตใจของดาวิดก็กล่าวโทษตัวพระองค์เอง และดาวิดกราบทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์ได้กระทำบาปใหญ่ยิ่งในสิ่งซึ่งข้าพระองค์ได้กระทำนี้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และบัดนี้ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอทรงให้อภัยความชั่วช้าของผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้กระทำการอย่างโง่เขลามาก”

David Chooses God's Hand of Judgment (1 Chr. 21:7-17)
24:10 And David's heart smote him after that he had numbered the people. And David said unto the LORD, I have sinned greatly in that I have done: and now, I beseech thee, O LORD, take away the iniquity of thy servant; for I have done very foolishly.

24:11 ด้วยว่าเมื่อดาวิดตื่นบรรทมในตอนเช้า พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มายังกาดผู้พยากรณ์ผู้ทำนายของดาวิดว่า

24:11 For when David was up in the morning, the word of the LORD came unto the prophet Gad, David's seer, saying,

24:12 “จงไปพูดกับดาวิดว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เราเสนอเจ้าสามประการ จงเลือกเอาประการหนึ่ง เพื่อเราจะได้กระทำอย่างนั้นแก่เจ้า’”

24:12 Go and say unto David, Thus saith the LORD, I offer thee three things; choose thee one of them, that I may do it unto thee.

24:13 ดังนั้น กาดได้เข้าเฝ้าดาวิดเพื่อทูลพระองค์และกราบทูลต่อพระองค์ว่า “จะให้เกิดการกันดารอาหารต่อพระองค์ในแผ่นดินของพระองค์สิ้นเจ็ดปีหรือ หรือพระองค์จะยอมหลบหนีบรรดาศัตรูของพระองค์สิ้นเวลาสามเดือนขณะที่พวกเขาไล่ติดตามพระองค์ หรือจะให้โรคระบาดเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์สิ้นสามวัน บัดนี้ขอทรงแจ้งให้ทราบ และตรึกตรองว่าจะให้คำตอบประการใด เพื่อข้าพระองค์จะนำกลับไปกราบทูลพระองค์ผู้ได้ทรงส่งข้าพระองค์มา”

24:13 So Gad came to David, and told him, and said unto him, Shall seven years of famine come unto thee in thy land? or wilt thou flee three months before thine enemies, while they pursue thee? or that there be three days' pestilence in thy land? now advise, and see what answer I shall return to him that sent me.

24:14 และดาวิดได้ตรัสกับกาดว่า “เราถูกบีบคั้นจริง ๆ บัดนี้ ขอให้เราทั้งหลายตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ เพราะบรรดาพระเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก และขออย่าให้เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลย”

24:14 And David said unto Gad, I am in a great strait: let us fall now into the hand of the LORD; for his mercies are great: and let me not fall into the hand of man.

24:15 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลตั้งแต่เวลาเช้าจนสิ้นเวลาที่กำหนดไว้ และประชากรที่ตายตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเบเออร์เชบามีเจ็ดหมื่นคน

24:15 So the LORD sent a pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed: and there died of the people from Dan even to Beersheba seventy thousand men.

24:16 และเมื่อทูตสวรรค์ยื่นมือของตนออกเหนือกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะทำลายกรุงนั้น พระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัยในเหตุร้ายนั้น และตรัสกับทูตสวรรค์ที่ได้ทำลายประชากรนั้นว่า “พอแล้ว ยับยั้งมือของเจ้าไว้” และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็อยู่ข้างลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส

24:16 And when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it, the LORD repented him of the evil, and said to the angel that destroyed the people, It is enough: stay now thine hand. And the angel of the LORD was by the threshingplace of Araunah the Jebusite.

24:17 และเมื่อดาวิดทอดพระเนตรทูตสวรรค์ที่ได้สังหารประชากรนั้น พระองค์ทูลต่อพระเยโฮวาห์ และกราบทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ได้กระทำบาป และข้าพระองค์ได้กระทำความชั่วแล้ว แต่บรรดาแกะเหล่านี้ พวกเขาได้กระทำสิ่งใด ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์และอยู่เหนือวงศ์วานบิดาของข้าพระองค์เถิด”

24:17 And David spake unto the LORD when he saw the angel that smote the people, and said, Lo, I have sinned, and I have done wickedly: but these sheep, what have they done? let thine hand, I pray thee, be against me, and against my father's house.

ดาวิดทรงซื้อลานนวดข้าวของอาราวนาห์ (1 พศด 21:18-30)
24:18 และในวันนั้นกาดได้มาเข้าเฝ้าดาวิด และกราบทูลพระองค์ว่า “ขอเสด็จขึ้นไปสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส”

David Buys the Threshing Floor of Araunah (1 Chr. 21:18-30)
24:18 And Gad came that day to David, and said unto him, Go up, rear an altar unto the LORD in the threshingfloor of Araunah the Jebusite.

24:19 และดาวิดจึงเสด็จขึ้นไปตามถ้อยคำของกาดตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา

24:19 And David, according to the saying of Gad, went up as the LORD commanded.

24:20 และอาราวนาห์มองดูเห็นกษัตริย์และพวกผู้รับใช้ของพระองค์มาหาตน อาราวนาห์ได้ออกไปและถวายบังคมกษัตริย์ซบหน้าของตนลงถึงดิน

24:20 And Araunah looked, and saw the king and his servants coming on toward him: and Araunah went out, and bowed himself before the king on his face upon the ground.

24:21 และอาราวนาห์กราบทูลว่า “เหตุไฉนกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ได้เสด็จมาหาผู้รับใช้ของพระองค์” และดาวิดตรัสว่า “เพื่อมาซื้อลานนวดข้าวจากเจ้า เพื่อจะสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อโรคระบาดนั้นจะถูกยับยั้งไว้จากประชากร”

24:21 And Araunah said, Wherefore is my lord the king come to his servant? And David said, To buy the threshingfloor of thee, to build an altar unto the LORD, that the plague may be stayed from the people.

24:22 และอาราวนาห์ได้กราบทูลดาวิดว่า “ขอกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์จงรับสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นชอบถวายเถิด ดูเถิด ที่นี่มีวัวตัวผู้สำหรับทำเครื่องเผาบูชา และเลื่อนนวดข้าวกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้กับวัวตัวผู้สำหรับทำฟืน”

24:22 And Araunah said unto David, Let my lord the king take and offer up what seemeth good unto him: behold, here be oxen for burnt sacrifice, and threshing instruments and other instruments of the oxen for wood.

24:23 สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นอาราวนาห์ดุจดั่งกษัตริย์ขอถวายแด่กษัตริย์ และอาราวนาห์กราบทูลกษัตริย์ว่า “ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์จงโปรดปรานพระองค์เถิด”

24:23 All these things did Araunah, as a king, give unto the king. And Araunah said unto the king, The LORD thy God accept thee.

24:24 และกษัตริย์ตรัสกับอาราวนาห์ว่า “หามิได้ แต่เราจะขอจ่ายเงินซื้อจากเจ้าเป็นแน่ ทั้งเราจะถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียค่าอะไรเลยนั้นไม่ได้” ดังนั้นดาวิดได้ทรงซื้อลานนวดข้าวกับวัวตัวผู้เป็นเงินห้าสิบเชเขล

24:24 And the king said unto Araunah, Nay; but I will surely buy it of thee at a price: neither will I offer burnt offerings unto the LORD my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshingfloor and the oxen for fifty shekels of silver.

24:25 และดาวิดทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น และถวายเครื่องเผาบูชากับเครื่องสันติบูชาต่าง ๆ ดังนั้นพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้น และโรคระบาดนั้นก็ถูกยับยั้งไว้จากอิสราเอล

24:25 And David built there an altar unto the LORD, and offered burnt offerings and peace offerings. So the LORD was intreated for the land, and the plague was stayed from Israel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope