กลับหน้าแรก / Main Menu

 

มัทธิว 1 / Matthew 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ลำดับพงศ์ของพระเยซูตั้งต้นจากอับราฮัม
1:1 หนังสือแห่งพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นบุตรชายของดาวิด ผู้ทรงเป็นบุตรชายของอับราฮัม

The Genealogy of Jesus from Abraham
1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

1:2 อับราฮัมให้กำเนิดอิสอัค และอิสอัคให้กำเนิดยาโคบ และยาโคบให้กำเนิดยูดาห์กับพวกพี่น้องของเขา

1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;

1:3 และยูดาห์ให้กำเนิดเปเรศกับเศ-ราห์เกิดจากนางทามาร์ และเปเรศให้กำเนิดเฮสโรน และเฮสโรนให้กำเนิดราม

1:3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;

1:4 และรามให้กำเนิดอัมมีนาดับ และอัมมีนาดับให้กำเนิดนาโชน และนาโชนให้กำเนิดสัลโมน

1:4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;

1:5 และสัลโมนให้กำเนิดโบอาสเกิดจากนางราหับ และโบอาสให้กำเนิดโอเบดเกิดจากนางรูธ และโอเบดให้กำเนิดเจสซี

1:5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;

1:6 และเจสซีให้กำเนิดดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ และดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ให้กำเนิดซาโลมอน เกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอุรีอาห์

1:6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;

1:7 และซาโลมอนให้กำเนิดเรโหโบอัม และเรโหโบอัมให้กำเนิดอาบียาห์ และอาบียาห์ให้กำเนิดอาสา

1:7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;

1:8 และอาสาให้กำเนิดเยโฮชาฟัท และเยโฮชาฟัทให้กำเนิดโยรัม และโยรัมให้กำเนิดอุสซียาห์

1:8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;

1:9 และอุสซียาห์ให้กำเนิดโยธาม และโยธามให้กำเนิดอาหัส และอาหัสให้กำเนิดเฮเซคียาห์

1:9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;

1:10 และเฮเซคียาห์ให้กำเนิดมนัสเสห์ และมนัสเสห์ให้กำเนิดอาโมน และอาโมนให้กำเนิดโยสิยาห์

1:10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;

1:11 และโยสิยาห์ให้กำเนิดเยโคนิยาห์กับพวกพี่น้องของเขา ประมาณเวลาที่พวกเขาถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลน

1:11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:

1:12 และหลังจากพวกเขาถูกกวาดไปยังกรุงบาบิโลนแล้ว เยโคนิยาห์ให้กำเนิดเชอัลทิเอล และเชอัลทิเอลให้กำเนิดเศรุบบาเบล

1:12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;

1:13 และเศรุบบาเบลให้กำเนิดอาบีอูด และอาบีอูดให้กำเนิดเอลียาคิม และเอลียาคิมให้กำเนิดอาซอร์

1:13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;

1:14 และอาซอร์ให้กำเนิดศาโดก และศาโดกให้กำเนิดอาคิม และอาคิมให้กำเนิดเอลีอูด

1:14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;

1:15 และเอลีอูดให้กำเนิดเอเลอาซาร์ และเอเลอาซาร์ให้กำเนิดมัทธาน และมัทธานให้กำเนิดยาโคบ

1:15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;

1:16 และยาโคบให้กำเนิดโยเซฟ สามีของนางมารีย์ ผู้ซึ่งได้ประสูติพระเยซู ผู้ทรงถูกเรียกว่าพระคริสต์

1:16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

1:17 ดังนั้น บรรดาลำดับพงศ์พันธุ์ตั้งแต่อับราฮัมจนถึงดาวิดเป็นสิบสี่ชั่วคน และตั้งแต่ดาวิดจนถึงการถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลนเป็นสิบสี่ชั่วคน และตั้งแต่การถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลนจนถึงพระคริสต์เป็นสิบสี่ชั่วคน

1:17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.

การตั้งครรภ์และการกำเนิดจากหญิงพรหมจารี
1:18 บัดนี้พระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้ เมื่อมารีย์มารดาของพระองค์ได้ถูกหมั้นกันไว้กับโยเซฟแล้ว ก่อนที่เขาทั้งสองได้หลับนอนกัน เธอถูกพบว่ามีเด็กในครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์

Conception and Virgin Birth
1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.

1:19 แล้วโยเซฟสามีของเธอ เพราะเป็นคนชอบธรรม และไม่ประสงค์ที่จะนำเธอไปสู่ความอัปยศอย่างเปิดเผย มีใจที่จะถอนหมั้นจากเธออย่างลับ ๆ

1:19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.

1:20 แต่ขณะที่โยเซฟยังคิดในสิ่งเหล่านี้อยู่ ดูเถิด ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝัน โดยกล่าวว่า “โยเซฟ ท่านผู้เป็นบุตรชายของดาวิดเอ๋ย อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มายังท่านเพื่อเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะว่าผู้ซึ่งถูกปฏิสนธิในเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์

1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.

1:21 และเธอจะประสูติบุตรชาย และท่านจงเรียกนามของพระองค์ว่า เยซู เพราะว่าพระองค์จะโปรดช่วยชนชาติของพระองค์ให้รอดจากบาปทั้งหลายของพวกเขา”

1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.

1:22 บัดนี้บรรดาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เพื่อสิ่งนี้จะสำเร็จซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์ผู้นั้น โดยกล่าวว่า

1:22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,

1:23 ‘ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะมีเด็กในครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาทั้งหลายจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเรา’

1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

1:24 แล้วโยเซฟ เมื่อถูกทำให้ตื่นขึ้นจากการนอนหลับ ได้กระทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งเขานั้น และได้รับมารีย์มาเป็นภรรยาของเขา

1:24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:

1:25 และไม่ได้หลับนอนกับเธอจนกว่าเธอได้ประสูติบุตรชายหัวปีของเธอแล้ว และโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่า เยซู

1:25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope