กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 18 / Exodus 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

เยโธรมาเยี่ยมโมเสส
18:1 เมื่อเยโธร ปุโรหิตแห่งมีเดียน พ่อตาของโมเสส ได้ยินถึงกิจการทั้งหลายที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อโมเสส และเพื่ออิสราเอลประชากรของพระองค์ และได้ยินว่าพระเยโฮวาห์ทรงนำอิสราเอลออกจากอียิปต์

Moses' Father-in-law Visits Israel
18:1 When Jethro, the priest of Midian, Moses' father in law, heard of all that God had done for Moses, and for Israel his people, and that the LORD had brought Israel out of Egypt;

18:2 ดังนั้นเยโธร พ่อตาของโมเสส จึงพาศิปโปราห์ ภรรยาของโมเสส หลังจากท่านได้ส่งนางกลับไปแต่คราวก่อนนั้น

18:2 Then Jethro, Moses' father in law, took Zipporah, Moses' wife, after he had sent her back,

18:3 และบุตรชายทั้งสองคนของนาง ซึ่งชื่อของคนหนึ่งคือเกอร์โชม เพราะท่านพูดว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนต่างชาติอาศัยอยู่ต่างประเทศ”

18:3 And her two sons; of which the name of the one was Gershom; for he said, I have been an alien in a strange land:

18:4 และชื่อของอีกคนหนึ่งคือเอลีเอเซอร์ เพราะท่านพูดว่า “พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้า และทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากดาบของฟาโรห์”

18:4 And the name of the other was Eliezer; for the God of my father, said he, was mine help, and delivered me from the sword of Pharaoh:

18:5 และเยโธร พ่อตาของโมเสส พาภรรยาและบุตรชายทั้งสองคนของท่านมาหาโมเสสในถิ่นทุรกันดาร ที่ท่านตั้งค่ายอยู่ที่ภูเขาของพระเจ้า

18:5 And Jethro, Moses' father in law, came with his sons and his wife unto Moses into the wilderness, where he encamped at the mount of God:

18:6 และท่านขอให้รายงานโมเสสว่า “เราคือเยโธร พ่อตาของท่าน มาหาท่าน พร้อมกับภรรยากับบุตรชายทั้งสองของนางด้วย”

18:6 And he said unto Moses, I thy father in law Jethro am come unto thee, and thy wife, and her two sons with her.

18:7 และโมเสสออกไปพบพ่อตาของท่าน และก้มคำนับและจุบท่าน และท่านทั้งสองไต่ถามถึงทุกข์สุขซึ่งกันและกัน และท่านทั้งสองก็เข้าไปในเต็นท์

18:7 And Moses went out to meet his father in law, and did obeisance, and kissed him; and they asked each other of their welfare; and they came into the tent.

18:8 และโมเสสเล่าให้พ่อตาของท่านฟังถึงเหตุการณ์ทุกประการซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทำแก่ฟาโรห์ และแก่คนอียิปต์ทั้งปวงเพราะทรงเห็นแก่คนอิสราเอล ทั้งความทุกข์ยากลำบากทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นแก่พวกเขาในระหว่างทาง และพระเยโฮวาห์ได้ทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้นอย่างไร

18:8 And Moses told his father in law all that the LORD had done unto Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, and all the travail that had come upon them by the way, and how the LORD delivered them.

18:9 และเยโธรก็มีความปีติยินดีเนื่องด้วยพระกรุณาทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำต่อคนอิสราเอล ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงช่วยให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนอียิปต์

18:9 And Jethro rejoiced for all the goodness which the LORD had done to Israel, whom he had delivered out of the hand of the Egyptians.

18:10 และเยโธรพูดว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ผู้ทรงช่วยท่านทั้งหลายให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนอียิปต์ และจากหัตถ์ของฟาโรห์ ผู้ทรงช่วยประชากรให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนอียิปต์

18:10 And Jethro said, Blessed be the LORD, who hath delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh, who hath delivered the people from under the hand of the Egyptians.

18:11 บัดนี้เราทราบแล้วว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นใหญ่กว่าพระทั้งปวง เพราะในกิจการต่าง ๆ ที่พระเหล่านั้นได้กระทำอย่างทะนงตัว พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพระเหล่านั้น”

18:11 Now I know that the LORD is greater than all gods: for in the thing wherein they dealt proudly he was above them.

18:12 และเยโธร พ่อตาของโมเสส ก็นำเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาถวายแด่พระเจ้า และอาโรนกับบรรดาผู้อาวุโสแห่งอิสราเอลมารับประทานอาหารกับพ่อตาของโมเสสต่อพระพักตร์พระเจ้า

18:12 And Jethro, Moses' father in law, took a burnt offering and sacrifices for God: and Aaron came, and all the elders of Israel, to eat bread with Moses' father in law before God.

18:13 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น โมเสสนั่งตัดสินความให้ประชากร และประชากรก็ยืนห้อมล้อมโมเสสตั้งแต่เช้าจนเย็น

18:13 And it came to pass on the morrow, that Moses sat to judge the people: and the people stood by Moses from the morning unto the evening.

18:14 และเมื่อพ่อตาของโมเสสเห็นงานทั้งปวงที่โมเสสกระทำเพื่อประชากรนั้น ท่านจึงพูดว่า “นี่ท่านใช้วิธีอะไรปฏิบัติกับประชากรเล่า เหตุไรท่านจึงนั่งตัดสินความอยู่แต่ผู้เดียว และประชากรทั้งปวงก็ยืนห้อมล้อมท่านตั้งแต่เช้าจนเย็น”

18:14 And when Moses' father in law saw all that he did to the people, he said, What is this thing that thou doest to the people? why sittest thou thyself alone, and all the people stand by thee from morning unto even?

18:15 และโมเสสได้พูดกับพ่อตาของตนว่า “เพราะประชากรมาหาข้าพเจ้า เพื่อขอให้ทูลถามพระเจ้า

18:15 And Moses said unto his father in law, Because the people come unto me to enquire of God:

18:16 เมื่อพวกเขามีข้อโต้เถียงกันใด ๆ พวกเขาก็มาหาข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตัดสินความระหว่างเขาทั้งสองฝ่าย และข้าพเจ้าสอนพวกเขาให้รู้จักกฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระเจ้าและพระราชบัญญัติต่าง ๆ ของพระองค์”

18:16 When they have a matter, they come unto me; and I judge between one and another, and I do make them know the statutes of God, and his laws.

18:17 และพ่อตาของโมเสสได้พูดกับท่านว่า “วิธีการที่ท่านกระทำอย่างนี้ยังไม่ดี

18:17 And Moses' father in law said unto him, The thing that thou doest is not good.

18:18 ท่านจะอ่อนระอาใจเป็นแน่ ทั้งท่านและประชากรที่อยู่กับท่าน เพราะวิธีการนี้เหลือกำลังของท่าน ท่านไม่สามารถที่จะกระทำแต่ผู้เดียวได้

18:18 Thou wilt surely wear away, both thou, and this people that is with thee: for this thing is too heavy for thee; thou art not able to perform it thyself alone.

18:19 บัดนี้ ขอตั้งใจฟังเสียงของเราบ้าง เราจะให้คำแนะนำแก่ท่าน และพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับท่าน ท่านจงเป็นผู้แทนของประชากรต่อพระเจ้า เพื่อท่านจะนำความเหล่านั้นกราบทูลพระเจ้า

18:19 Hearken now unto my voice, I will give thee counsel, and God shall be with thee: Be thou for the people to God-ward, that thou mayest bring the causes unto God:

18:20 และท่านจงสอนพวกเขาให้รู้จักกฎทั้งหลายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ และจงแสดงให้พวกเขารู้จักทางที่พวกเขาต้องดำเนินชีวิตและกิจการต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องกระทำ

18:20 And thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do.

18:21 ยิ่งกว่านั้น ท่านจงเลือกคนที่มีความสามารถจากพวกประชากร คือคนที่เกรงกลัวพระเจ้า ไว้ใจได้และเกลียดสินบน และแต่งตั้งคนอย่างนี้ไว้เหนือประชากร เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง และเป็นผู้ปกครองคนร้อยคนบ้าง เป็นผู้ปกครองคนห้าสิบคนบ้าง และเป็นผู้ปกครองคนสิบคนบ้าง

18:21 Moreover thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness; and place such over them, to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens:

18:22 และให้พวกเขาตัดสินความของประชากรอยู่เสมอ และต่อมาบรรดาคดีใหญ่ ๆ ก็ให้พวกเขานำมาแจ้งต่อท่าน แต่บรรดาคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้พวกเขาตัดสินเอง ดังนั้น การงานของท่านจะเบาลง และพวกเขาจะแบกภาระร่วมกับท่าน

18:22 And let them judge the people at all seasons: and it shall be, that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge: so shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee.

18:23 ถ้าท่านทำดังนี้และพระเจ้าทรงบัญชาท่านแล้ว ดังนั้น ท่านก็จะสามารถทนอยู่ได้ และประชากรทั้งปวงนี้ก็จะไปยังที่อาศัยของพวกเขาด้วยความสงบสุข”

18:23 If thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure, and all this people shall also go to their place in peace.

18:24 ดังนั้น โมเสสก็ตั้งใจฟังเสียงของพ่อตาของตน และทำตามที่ท่านบอกกล่าวทุกประการ

18:24 So Moses hearkened to the voice of his father in law, and did all that he had said.

18:25 และโมเสสได้เลือกคนที่มีความสามารถจากคนอิสราเอลทั้งปวง และตั้งพวกเขาให้เป็นหัวหน้าประชากร เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง เป็นผู้ปกครองคนร้อยคนบ้าง เป็นผู้ปกครองคนห้าสิบคนบ้าง และเป็นผู้ปกครองคนสิบคนบ้าง

18:25 And Moses chose able men out of all Israel, and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens.

18:26 และคนเหล่านั้นตัดสินความของประชากรอยู่เสมอ บรรดาคดียาก ๆ พวกเขานำไปแจ้งต่อโมเสส แต่บรรดาคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกเขาตัดสินเอง

18:26 And they judged the people at all seasons: the hard causes they brought unto Moses, but every small matter they judged themselves.

18:27 และโมเสสส่งพ่อตาของตนกลับไป และท่านก็กลับไปยังแผ่นดินของตนเอง

18:27 And Moses let his father in law depart; and he went his way into his own land.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope