กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 33 / Exodus 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

พระเจ้าจะไม่ดำเนินไปท่ามกลางคนอิสราเอล พลับพลาถูกย้ายไปนอกค่าย
33:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ไปเถิด จงยกไปจากที่นี่ เจ้ากับประชากรซึ่งเจ้านำออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ไปยังแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบว่า ‘เราจะให้แผ่นดินนี้แก่เชื้อสายของเจ้า’

God Will Not Go in the Midst; Tabernacle Removed
33:1 And the LORD said unto Moses, Depart, and go up hence, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, unto the land which I sware unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, Unto thy seed will I give it:

33:2 และเราจะส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งนำหน้าเจ้าไป และเราจะขับไล่คนคานาอัน คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ คนเยบุส ออกไปเสีย

33:2 And I will send an angel before thee; and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite:

33:3 จงนำไปถึงแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ ด้วยว่าเราจะไม่ขึ้นไปท่ามกลางพวกเจ้า เกรงว่าเราจะทำลายพวกเจ้าเสียระหว่างทาง เพราะว่าเจ้าเป็นชนชาติดื้อรั้นคอแข็ง”

33:3 Unto a land flowing with milk and honey: for I will not go up in the midst of thee; for thou art a stiffnecked people: lest I consume thee in the way.

33:4 และเมื่อประชากรได้ยินข่าวร้ายนั้น พวกเขามีความโศกเศร้า และไม่มีผู้ใดใส่เครื่องประดับของตนเลย

33:4 And when the people heard these evil tidings, they mourned: and no man did put on him his ornaments.

33:5 เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสแล้วว่า “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ‘เจ้าทั้งหลายเป็นชนชาติดื้อรั้นคอแข็ง เราจะขึ้นไปท่ามกลางเจ้าได้เพียงครู่เดียวแล้วทำลายเจ้าเสีย ฉะนั้นบัดนี้ จงถอดเครื่องประดับของตนออกเสีย เพื่อเราจะรู้ว่าควรจะกระทำอะไรกับเจ้า’”

33:5 For the LORD had said unto Moses, Say unto the children of Israel, Ye are a stiffnecked people: I will come up into the midst of thee in a moment, and consume thee: therefore now put off thy ornaments from thee, that I may know what to do unto thee.

33:6 และชนชาติอิสราเอลได้ถอดเครื่องประดับของตนออกเสียที่แถบภูเขาโฮเรบ

33:6 And the children of Israel stripped themselves of their ornaments by the mount Horeb.

33:7 และโมเสสได้เอาพลับพลาไปแล้วตั้งไว้ข้างนอกค่าย คือห่างไกลจากค่าย และเรียกว่าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และต่อมาทุกคนซึ่งปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ก็ออกไปยังพลับพลาแห่งชุมนุมชน ซึ่งอยู่ข้างนอกค่าย

33:7 And Moses took the tabernacle, and pitched it without the camp, afar off from the camp, and called it the Tabernacle of the congregation. And it came to pass, that every one which sought the LORD went out unto the tabernacle of the congregation, which was without the camp.

33:8 และต่อมา เมื่อโมเสสออกไปยังพลับพลานั้น ประชากรทั้งปวงก็ลุกขึ้นและยืนอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตน และมองดูโมเสสจนท่านเข้าไปในพลับพลา

33:8 And it came to pass, when Moses went out unto the tabernacle, that all the people rose up, and stood every man at his tent door, and looked after Moses, until he was gone into the tabernacle.

33:9 และต่อมา ครั้นโมเสสเข้าไปในพลับพลาแล้ว เสาเมฆก็ลอยลงมาและตั้งอยู่ที่ประตูพลับพลา และพระเยโฮวาห์ก็ตรัสกับโมเสส

33:9 And it came to pass, as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended, and stood at the door of the tabernacle, and the LORD talked with Moses.

33:10 และประชากรทั้งปวงได้เห็นเสาเมฆนั้นตั้งอยู่ที่ประตูพลับพลา ประชากรทั้งปวงก็ลุกขึ้นยืนและนมัสการอยู่ ณ ที่ประตูเต็นท์ของตนทุกคน

33:10 And all the people saw the cloudy pillar stand at the tabernacle door: and all the people rose up and worshipped, every man in his tent door.

33:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสหน้าต่อหน้า เหมือนคนสนทนากับมิตรสหายของตน และท่านก็กลับไปยังค่ายอีก แต่โยชูวาผู้รับใช้ของท่าน ซึ่งเป็นคนหนุ่ม ผู้เป็นบุตรชายของนูน ไม่ได้ออกไปจากพลับพลา

33:11 And the LORD spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he turned again into the camp: but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle.

โมเสสอ้อนวอนขอให้พระเจ้าดำเนินไปท่ามกลางคนอิสราเอล
33:12 และโมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด พระองค์ได้ตรัสกับข้าพระองค์แล้วว่า ‘จงนำประชากรนี้ขึ้นไป’ และพระองค์ไม่ได้แจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่า จะส่งผู้ใดขึ้นไปกับข้าพระองค์ ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสแล้วว่า ‘เรารู้จักเจ้าตามชื่อของเจ้า และเจ้าก็ได้รับความกรุณาในสายตาของเราด้วย’

Moses Prays for God's Presence
33:12 And Moses said unto the LORD, See, thou sayest unto me, Bring up this people: and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight.

33:13 ฉะนั้นบัดนี้ ข้าพระองค์ทูลอ้อนวอนต่อพระองค์ ถ้าข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์แล้ว ขอโปรดสำแดงพระมรรคาของพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นในเวลานี้ เพื่อข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ และขอทรงถือว่าชนชาตินี้เป็นประชากรของพระองค์”

33:13 Now therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, shew me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight: and consider that this nation is thy people.

33:14 และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไปกับเจ้า และเราจะให้เจ้าได้หยุดพัก”

33:14 And he said, My presence shall go with thee, and I will give thee rest.

33:15 และท่านกราบทูลพระองค์ว่า “ถ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จไปกับข้าพระองค์ ก็ขออย่านำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลย

33:15 And he said unto him, If thy presence go not with me, carry us not up hence.

33:16 ฉะนั้น ทำอย่างไรเพื่อจะทราบได้ ณ ที่นี้ว่า ข้าพระองค์และประชากรของพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์แล้ว ก็ต่อเมื่อพระองค์เสด็จไปพร้อมกับพวกข้าพระองค์ด้วยมิใช่หรือ ดังนี้แหละ ข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งข้าพระองค์และประชากรของพระองค์จึงจะได้ถูกแยกออกจากชนชาติทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลก”

33:16 For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? is it not in that thou goest with us? so shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth.

33:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เราจะกระทำสิ่งที่เจ้าได้พูดไว้แล้วด้วย เพราะว่าเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของเราแล้ว และเรารู้จักเจ้าตามชื่อของเจ้า”

33:17 And the LORD said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken: for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name.

33:18 และท่านกราบทูลว่า “ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอโปรดสำแดงสง่าราศีของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด”

33:18 And he said, I beseech thee, shew me thy glory.

33:19 และพระองค์ได้ตรัสว่า “เราจะให้บรรดาความดีงามของเราผ่านไปต่อหน้าเจ้า และเราจะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์ต่อหน้าเจ้า และเราประสงค์จะกรุณาผู้ใด เราก็จะกรุณาผู้นั้น และเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้นั้น”

33:19 And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the LORD before thee; and will be gracious to whom I will be gracious, and will shew mercy on whom I will shew mercy.

33:20 และพระองค์ตรัสว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ ด้วยว่าไม่มีมนุษย์คนใดเห็นหน้าเราแล้วมีชีวิตอยู่ได้”

33:20 And he said, Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live.

33:21 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด มีสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เรา และเจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานั้น

33:21 And the LORD said, Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock:

33:22 และจะเป็นไปอย่างนี้ ขณะเมื่อสง่าราศีของเรากำลังผ่านไป เราจะซ่อนเจ้าไว้ในช่องศิลาและจะบังเจ้าไว้ด้วยมือของเราขณะที่เราผ่านไป

33:22 And it shall come to pass, while my glory passeth by, that I will put thee in a clift of the rock, and will cover thee with my hand while I pass by:

33:23 และเราจะเอามือของเราออก และเจ้าจะเห็นเบื้องหลังของเรา แต่หน้าของเราจะมองเห็นไม่ได้”

33:23 And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts: but my face shall not be seen.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope