กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 31 / Exodus 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ช่างที่เต็มด้วยพระวิญญาณได้สร้างพลับพลาและเครื่องใช้ในพลับพลานั้น
31:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Spirit Filled Workmen to Prepare Tabernacle and Furniture
31:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

31:2 “จงดู เราได้เรียกเบซาเลลตามชื่อ ผู้เป็นบุตรชายของอุรี ผู้เป็นบุตรชายของเฮอร์ของเผ่ายูดาห์

31:2 See, I have called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah:

31:3 และเราได้ให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ในสติปัญญา ในความเข้าใจและในความรู้ และในงานแห่งฝีมือช่างทุกอย่าง

31:3 And I have filled him with the spirit of God, in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship,

31:4 เพื่อจะได้คิดออกแบบอย่างประณีต เพื่อทำงานในเครื่องทองคำ ในเครื่องเงิน และในเครื่องทองเหลือง

31:4 To devise cunning works, to work in gold, and in silver, and in brass,

31:5 และในการเจียระไนพลอยต่าง ๆ สำหรับฝังไว้ และในการแกะสลักไม้ เพื่อทำงานแห่งฝีมือช่างทุกอย่าง

31:5 And in cutting of stones, to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship.

31:6 และดูเถิด คือเราเอง เราได้ให้ผู้ช่วยคนหนึ่งแก่เขา คือโอโฮลีอับ บุตรชายของอาหิสะมัคของเผ่าดาน และสำหรับคนทั้งปวงผู้เฉลียวฉลาดเราได้ประทานให้มีจิตใจเต็มด้วยสติปัญญา เพื่อพวกเขาจะได้ทำสิ่งสารพัดซึ่งเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้น

31:6 And I, behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan: and in the hearts of all that are wise hearted I have put wisdom, that they may make all that I have commanded thee;

31:7 พลับพลาแห่งชุมนุมชน หีบพระโอวาทและพระที่นั่งกรุณา ซึ่งอยู่บนหีบพระโอวาทนั้น และเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับพลับพลา

31:7 The tabernacle of the congregation, and the ark of the testimony, and the mercy seat that is thereupon, and all the furniture of the tabernacle,

31:8 และโต๊ะกับเครื่องใช้ประจำโต๊ะ คันประทีปบริสุทธิ์กับบรรดาเครื่องใช้ประจำคันประทีป และแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม

31:8 And the table and his furniture, and the pure candlestick with all his furniture, and the altar of incense,

31:9 และแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชากับบรรดาเครื่องใช้ประจำแท่นบูชา ทั้งอ่างกับพานรองอ่างนั้น

31:9 And the altar of burnt offering with all his furniture, and the laver and his foot,

31:10 และเสื้อยศแห่งการปรนนิบัติ และเครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรนผู้เป็นปุโรหิต และเครื่องยศของบุตรชายทั้งหลายของเขา เพื่อจะใช้ในการปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิต

31:10 And the cloths of service, and the holy garments for Aaron the priest, and the garments of his sons, to minister in the priest's office,

31:11 และน้ำมันเจิมกับเครื่องหอมสำหรับสถานที่บริสุทธิ์ ตามที่เราบัญชาเจ้านั้น ให้เขาทั้งหลายกระทำตามทุกประการ”

31:11 And the anointing oil, and sweet incense for the holy place: according to all that I have commanded thee shall they do.

วันสะบาโตเป็นหมายสำคัญแห่งพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอล
31:12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

The Sabbath a Special Covenant with Israel
31:12 And the LORD spake unto Moses, saying,

31:13 “เจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลด้วยว่า แท้จริง เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษาวันสะบาโตของเราไว้ เพราะนี่เป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าทั้งหลายตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า เพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ได้ชำระพวกเจ้าให้บริสุทธิ์

31:13 Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my sabbaths ye shall keep: for it is a sign between me and you throughout your generations; that ye may know that I am the LORD that doth sanctify you.

31:14 ดังนั้น เจ้าทั้งหลายจะต้องถือรักษาวันสะบาโตไว้ เพราะเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้า ทุกคนที่กระทำให้วันนั้นเป็นมลทินจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เพราะผู้ใดก็ตามทำการงานใด ๆ ในวันนั้น ผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา

31:14 Ye shall keep the sabbath therefore; for it is holy unto you: every one that defileth it shall surely be put to death: for whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people.

31:15 จงทำงานในกำหนดหกวัน แต่ในวันที่เจ็ดเป็นวันสะบาโตแห่งการพักสงบ เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ ผู้ใดก็ตามทำการงานใด ๆ ในวันสะบาโต ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน

31:15 Six days may work be done; but in the seventh is the sabbath of rest, holy to the LORD: whosoever doeth any work in the sabbath day, he shall surely be put to death.

31:16 ดังนั้น ชนชาติอิสราเอลจะต้องถือรักษาวันสะบาโตไว้ เพื่อถือวันสะบาโตตลอดชั่วอายุของพวกเขาเป็นพันธสัญญาเนืองนิตย์

31:16 Wherefore the children of Israel shall keep the sabbath, to observe the sabbath throughout their generations, for a perpetual covenant.

31:17 วันสะบาโตนั้นเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับชนชาติอิสราเอลเป็นนิตย์ เพราะในหกวันพระเยโฮวาห์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และในวันที่เจ็ดพระองค์ได้ทรงหยุดพักสงบ และได้ทรงชื่นพระทัย’”

31:17 It is a sign between me and the children of Israel for ever: for in six days the LORD made heaven and earth, and on the seventh day he rested, and was refreshed.

31:18 และเมื่อพระองค์ตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้ว พระองค์ได้ประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่นให้แก่ท่าน เป็นแผ่นศิลาจารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า

31:18 And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon mount Sinai, two tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope