กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 11 / Proverbs 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ความจริงเปรียบกับความเท็จ
11:1 ตราชูเทียมเท็จนั้นเป็นความน่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่ลูกตุ้มเที่ยงตรงเป็นที่พอพระทัยของพระองค์

Truth and Falsehood Contrasted
11:1 A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.

11:2 เมื่อความเย่อหยิ่งมาถึง ความอับอายก็มา แต่สติปัญญาอยู่กับคนใจถ่อม

11:2 When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.

11:3 ความซื่อสัตย์ของคนเที่ยงธรรมจะนำทางพวกเขา แต่ความดื้อรั้นของบรรดาคนละเมิดจะทำลายพวกเขา

11:3 The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.

11:4 ความมั่งคั่งไม่เกิดประโยชน์อันใดในวันแห่งพระพิโรธ แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นจากความมรณา

11:4 Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.

11:5 ความชอบธรรมของคนดีพร้อมจะนำทางของเขา แต่คนชั่วจะล้มลงเพราะความชั่วของเขาเอง

11:5 The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.

11:6 ความชอบธรรมของคนเที่ยงธรรมจะช่วยพวกเขาให้พ้น แต่บรรดาคนละเมิดจะถูกจับด้วยความดื้อรั้นของพวกเขาเอง

11:6 The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.

11:7 เมื่อคนชั่วตายเสีย ความคาดหวังของเขาจะพินาศ และความมุ่งหวังของเหล่าคนอธรรมก็มลายไป

11:7 When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.

11:8 คนชอบธรรมได้รับการช่วยให้พ้นจากความยากลำบาก และคนชั่วเข้าไปแทนเขา

11:8 The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.

11:9 คนหน้าซื่อใจคดทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปากของเขา แต่โดยความรู้คนชอบธรรมจะได้รับการช่วยให้พ้น

11:9 An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.

11:10 เมื่อคนชอบธรรมอยู่เย็นเป็นสุข นครก็เปรมปรีดิ์ และเมื่อคนชั่วพินาศ ก็มีเสียงโห่ร้อง

11:10 When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.

11:11 โดยพรของคนเที่ยงธรรม นครก็เป็นที่ยกย่อง แต่ว่านครนั้นถูกคว่ำลงโดยปากของคนชั่ว

11:11 By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.

11:12 คนที่ขาดสติปัญญาก็เหยียดหยามเพื่อนบ้านของตน แต่คนที่มีความเข้าใจก็นิ่งเฉยเสีย

11:12 He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.

11:13 คนที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับทั้งหลาย แต่คนที่มีใจสัตย์ซื่อปิดบังเรื่องราวนั้นไว้

11:13 A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.

11:14 ที่ไหนที่ไม่มีคำปรึกษา ประชาชนก็ล้มลง แต่ในพวกที่ปรึกษามากมายก็มีความปลอดภัย

11:14 Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.

11:15 คนที่เป็นผู้ค้ำประกันให้คนแปลกหน้าจะต้องทนทุกข์เพราะเหตุนั้น และคนที่เกลียดชังการค้ำประกันก็มั่นคง

11:15 He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.

11:16 สตรีสง่างามย่อมรักษาเกียรติไว้ และชายทั้งหลายที่มีอำนาจใหญ่โตก็รักษาความมั่งคั่งไว้

11:16 A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.

11:17 คนที่มีความเมตตากระทำสิ่งดีแก่จิตใจของตนเอง แต่คนที่ดุร้ายทำให้เนื้อหนังของตัวเองเจ็บปวด

11:17 The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.

11:18 คนชั่วย่อมทำงานที่หลอกลวง แต่บำเหน็จที่แน่นอน จะมีแก่คนที่หว่านความชอบธรรม

11:18 The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.

11:19 ความชอบธรรมนำไปสู่ชีวิตฉันใด คนที่ติดตามความชั่วร้ายก็ติดตามความชั่วร้ายนั้นไปสู่ความตายของตนเองฉันนั้น

11:19 As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.

11:20 คนทั้งหลายที่มีใจตลบตะแลงเป็นความน่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่บรรดาคนที่เที่ยงธรรมในทางของตนเป็นที่พอพระทัยของพระองค์

11:20 They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.

11:21 ถึงแม้ว่ามีการลงมือช่วยกัน คนชั่วจะไม่รับโทษก็หามิได้ แต่เชื้อสายของคนชอบธรรมจะได้รับการช่วยให้พ้น

11:21 Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.

11:22 ห่วงทองคำในจมูกของหมูเป็นอย่างไร สตรีงามที่ปราศจากความเฉลียวฉลาดก็เป็นอย่างนั้น

11:22 As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.

11:23 ความปรารถนาของคนชอบธรรมล้วนแต่ดีทั้งนั้น แต่ความมุ่งหวังของคนชั่วเป็นความพิโรธ

11:23 The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.

11:24 มีบางคนที่แจกจ่าย และยังทวีขึ้น และมีบางคนที่กักตุนไว้มากกว่าที่ควร แต่การกระทำนั้นนำไปถึงความขัดสน

11:24 There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.

11:25 คนที่มีใจกว้างขวางจะถูกทำให้อิ่มหนำ และคนที่รดน้ำ ตัวเขาเองจะได้รับการรดน้ำเช่นกัน

11:25 The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.

11:26 คนที่กักตุนข้าวไว้ ประชาชนจะสาปแช่งเขา แต่พระพรจะอยู่บนศีรษะของคนที่ขายข้าว

11:26 He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.

11:27 คนที่แสวงหาความดีอย่างขยันขันแข็ง ก็จะได้รับความโปรดปราน แต่คนที่แสวงหาการประทุษร้าย มันจะมาถึงเขา

11:27 He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.

11:28 คนที่วางใจในความมั่งคั่งของตนจะล้มลง แต่คนชอบธรรมจะเจริญรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียว

11:28 He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.

11:29 คนที่ทำให้ครัวเรือนของตนเองลำบากจะรับลมเป็นมรดก และคนโง่จะเป็นคนใช้ของคนที่มีใจประกอบด้วยสติปัญญา

11:29 He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.

11:30 ผลของคนชอบธรรมเป็นต้นไม้แห่งชีวิต และผู้ที่ชนะวิญญาณก็มีสติปัญญา

11:30 The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.

11:31 ดูเถิด คนชอบธรรมจะได้รับการตอบแทนในแผ่นดินโลก คนชั่วและคนบาปจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด

11:31 Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope