กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 23 / Proverbs 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

การตักเตือนเรื่องความตะกละ การสมาคมกับคนชั่ว การละเลยต่อการตีสอนบุตร หญิงโสเภณีและการดื่มสุรา
23:1 เมื่อเจ้านั่งลงเพื่อรับประทานกับผู้ครอบครองคนหนึ่ง จงพิจารณาให้ดีว่าอะไรอยู่ตรงหน้าเจ้า

Warnings against Gluttony, Bad Company, Uncorrected Children, the Harlot and Drink
23:1 When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee:

23:2 และจงจ่อมีดไว้ที่คอของเจ้า ถ้าเจ้าเป็นคนชอบกิน

23:2 And put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite.

23:3 อย่าปรารถนาบรรดาของโอชะของท่าน เพราะพวกมันเป็นอาหารที่หลอกลวง

23:3 Be not desirous of his dainties: for they are deceitful meat.

23:4 อย่าทำงานเพื่อมั่งมี จงเลิกพึ่งสติปัญญาของตนเอง

23:4 Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.

23:5 เจ้าจะเพ่งตาของเจ้าอยู่ที่ของไร้สาระหรือ เพราะแน่นอนทีเดียวทรัพย์สมบัติทำปีกสำหรับตนเอง มันบินไปเหมือนอย่างนกอินทรีบินไปสู่ฟ้าสวรรค์

23:5 Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.

23:6 เจ้าอย่ากินอาหารของคนที่มีแววตาชั่วร้าย ทั้งอย่าปรารถนาบรรดาของโอชะของเขา

23:6 Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats:

23:7 เพราะเขาคิดในใจของตนอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั้น เขาพูดกับเจ้าว่า “จงกินและดื่มเถิด” แต่ใจของเขาไม่ได้อยู่กับเจ้า

23:7 For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee.

23:8 อาหารชิ้นนั้นซึ่งเจ้าได้กินเข้าไปแล้ว เจ้าจะต้องสำรอกออกมา และเสียถ้อยคำอ่อนหวานของเจ้าเปล่า ๆ

23:8 The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, and lose thy sweet words.

23:9 อย่าพูดในหูของคนโง่ เพราะเขาจะเหยียดหยามสติปัญญาแห่งบรรดาถ้อยคำของเจ้า

23:9 Speak not in the ears of a fool: for he will despise the wisdom of thy words.

23:10 อย่าโยกย้ายหลักเขตเก่าแก่ และอย่าเข้าไปในบรรดาทุ่งนาของลูกกำพร้าพ่อ

23:10 Remove not the old landmark; and enter not into the fields of the fatherless:

23:11 เพราะพระผู้ไถ่ของพวกเขาทรงเปี่ยมด้วยอานุภาพ พระองค์จะทรงว่าความของพวกเขาต่อสู้เจ้า

23:11 For their redeemer is mighty; he shall plead their cause with thee.

23:12 จงเอาใจของเจ้าเข้าหาคำสั่งสอน และเอาหูของเจ้าเข้าหาบรรดาถ้อยคำแห่งความรู้

23:12 Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge.

23:13 อย่ายับยั้งการตีสอนเสียจากเด็ก เพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียว เขาจะไม่ตาย

23:13 Withhold not correction from the child: for if thou beatest him with the rod, he shall not die.

23:14 เจ้าจะตีเขาด้วยไม้เรียว และจะช่วยชีวิตของเขาให้รอดจากนรก

23:14 Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell.

23:15 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าใจของเจ้ามีสติปัญญา ใจของเราเองก็จะเปรมปรีดิ์ คือของเราเอง

23:15 My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine.

23:16 ใช่แล้ว ส่วนภายในของเราจะเปรมปรีดิ์ เมื่อริมฝีปากของเจ้าพูดสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกต้อง

23:16 Yea, my reins shall rejoice, when thy lips speak right things.

23:17 อย่าให้ใจของเจ้าริษยาพวกคนบาป แต่เจ้าจงอยู่ในความยำเกรงพระเยโฮวาห์วันยังค่ำ

23:17 Let not thine heart envy sinners: but be thou in the fear of the LORD all the day long.

23:18 เพราะแน่นอนทีเดียวจะมีที่สิ้นสุด และความคาดหวังของเจ้าจะไม่ได้ถูกตัดออก

23:18 For surely there is an end; and thine expectation shall not be cut off.

23:19 บุตรชายของเราเอ๋ย เจ้าจงฟัง และจงมีสติปัญญาเถิด และนำใจของเจ้าไปในทางนั้น

23:19 Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way.

23:20 อย่าอยู่ท่ามกลางคนดื่มเหล้าองุ่น ท่ามกลางคนตะกละที่กินเนื้อ

23:20 Be not among winebibbers; among riotous eaters of flesh:

23:21 เพราะคนขี้เมาและคนตะกละจะมาถึงความยากจน และความง่วงเหงาจะเอาผ้าขี้ริ้วห่มคน ๆ นั้น

23:21 For the drunkard and the glutton shall come to poverty: and drowsiness shall clothe a man with rags.

23:22 จงตั้งใจฟังบิดาของเจ้าที่ให้กำเนิดเจ้า และอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางชราแล้ว

23:22 Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old.

23:23 จงซื้อความจริงและอย่าขายความจริงนั้นไปเสีย เช่นเดียวกันจงซื้อสติปัญญา คำสั่งสอน และความเข้าใจ

23:23 Buy the truth, and sell it not; also wisdom, and instruction, and understanding.

23:24 บิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่ง และคนที่ให้กำเนิดบุตรที่มีสติปัญญาจะมีความชื่นบานเพราะเขา

23:24 The father of the righteous shall greatly rejoice: and he that begetteth a wise child shall have joy of him.

23:25 บิดาของเจ้าและมารดาของเจ้าจะยินดี และนางที่คลอดเจ้าก็จะเปรมปรีดิ์

23:25 Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice.

23:26 บุตรชายของเราเอ๋ย จงให้ใจของเจ้าแก่เราเถิด และให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางทั้งหลายของเรา

23:26 My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways.

23:27 เพราะหญิงโสเภณีเป็นคูลึก และหญิงชั่วเป็นหลุมแคบ

23:27 For a whore is a deep ditch; and a strange woman is a narrow pit.

23:28 นางหมอบคอยอยู่เหมือนอย่างคอยเหยื่อด้วย และเพิ่มบรรดาคนละเมิดขึ้นท่ามกลางมนุษย์

23:28 She also lieth in wait as for a prey, and increaseth the transgressors among men.

23:29 ใครที่มีความวิบัติ ใครที่มีความโศกเศร้า ใครที่มีการทะเลาะวิวาท ใครที่มีการพูดจาไม่รู้เรื่อง ใครที่มีบาดแผลโดยปราศจากเหตุ ใครที่มีตาแดงก่ำ

23:29 Who hath woe? who hath sorrow? who hath contentions? who hath babbling? who hath wounds without cause? who hath redness of eyes?

23:30 บรรดาคนที่นั่งแช่อยู่กับเหล้าองุ่น บรรดาคนที่ไปแสวงหาเหล้าองุ่นผสม

23:30 They that tarry long at the wine; they that go to seek mixed wine.

23:31 อย่ามองดูเหล้าองุ่นเมื่อมันเป็นสีแดง เมื่อมันออกสีของมันในถ้วย เมื่อมันเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง

23:31 Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his colour in the cup, when it moveth itself aright.

23:32 ในที่สุดมันกัดเหมือนอย่างงู และฝังเขี้ยวเหมือนอย่างงูพิษ

23:32 At the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder.

23:33 ตาของเจ้าจะมองดูหญิงชั่วทั้งหลาย และใจของเจ้าจะเอ่ยบรรดาสิ่งที่วิปริต

23:33 Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things.

23:34 ใช่แล้ว เจ้าจะเป็นเหมือนอย่างคนที่นอนอยู่ในท่ามกลางทะเล หรือเหมือนอย่างคนที่นอนอยู่ข้างบนเสาเรือ

23:34 Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast.

23:35 เจ้าจะกล่าวว่า “พวกเขาตีข้าแล้ว และข้าก็ไม่ป่วย พวกเขาได้ทุบตีข้า และข้าไม่ได้รู้สึกถึงการทุบตีนั้น ข้าจะตื่นเมื่อไรหนอ ข้าจะแสวงหามันอีกที”

23:35 They have stricken me, shalt thou say, and I was not sick; they have beaten me, and I felt it not: when shall I awake? I will seek it yet again.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope