กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เนหะมีย์ 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

พี่น้องของเนหะมีย์คนหนึ่งรายงานเรื่องความทุกข์ใจในเยรูซาเล็ม
1:1 บรรดาถ้อยคำของเนหะมีย์ บุตรชายของฮาคาลิยาห์ และต่อมาในเดือนคิสลิว ในปีที่ยี่สิบขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในสุสาปราสาท
1:2 ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าคนหนึ่ง ตัวเขามากับชายบางคนแห่งยูดาห์ และข้าพเจ้าถามพวกเขาเกี่ยวกับพวกยิวที่หนีรอดพ้นไปได้ ผู้ซึ่งเหลือจากพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย และถามเกี่ยวกับเยรูซาเล็ม
1:3 และเขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่า “ผู้ที่เหลือจากพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยซึ่งอยู่ในมณฑลนั้นมีความลำบากและความอับอายมาก กำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลง และประตูเมืองก็ถูกไฟไหม้เสีย”
1:4 และต่อมา เมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน และอดอาหารและอธิษฐานต่อพระพักตร์ของพระเจ้าแห่งสวรรค์เรื่อยมา

เนหะมีย์อธิษฐานด้วยความช้ำใจ
1:5 และทูลว่า “ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งสวรรค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความเมตตากับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์
1:6 ขอทรงเงี่ยพระกรรณของพระองค์สดับฟัง และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่ เพื่อพระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระพักตร์ของพระองค์ ณ บัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อชนชาติอิสราเอลพวกผู้รับใช้ของพระองค์ และสารภาพบาปทั้งหลายของชนชาติอิสราเอล ซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ ทั้งข้าพระองค์และครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ได้ทำบาปแล้ว
1:7 ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ประพฤติเลวทรามมากต่อพระองค์ และไม่ได้รักษาบรรดาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ หรือคำตัดสินซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์
1:8 ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ ขอทรงระลึกถึงพระวจนะซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ โดยตรัสว่า ‘ถ้าเจ้าทั้งหลายกระทำการละเมิด เราจะกระจายเจ้าทั้งหลายไปท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
1:9 แต่ถ้าเจ้าทั้งหลายหันกลับมาหาเรา และรักษาบัญญัติทั้งหลายของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้น ถึงแม้ว่าบางคนในพวกเจ้าถูกกระจัดกระจายไปอยู่ใต้ฟ้าที่ไกลที่สุด ถึงอย่างนั้นเราจะรวบรวมเขาทั้งหลายมาจากที่นั่น และจะนำพวกเขามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้ที่จะให้นามของเราดำรงอยู่ที่นั่น’
1:10 บัดนี้ คนเหล่านี้เป็นพวกผู้รับใช้และเป็นประชากรของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์
1:11 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ บัดนี้ขอทรงเงี่ยพระกรรณของพระองค์สดับฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ และคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ปรารถนาจะเกรงกลัวพระนามของพระองค์ และข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ ขอทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์จำเริญขึ้นในวันนี้ และขอทรงโปรดให้เขาได้รับความเมตตาในสายตาของชายคนนี้” ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope