กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เนหะมีย์ 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

ฮานานีกับผู้ว่าการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็ม
7:1 บัดนี้ต่อมา เมื่อสร้างกำแพงเสร็จ และข้าพเจ้าได้ตั้งบานประตู และพวกผู้เฝ้าประตู พวกนักร้อง และคนเลวีได้แต่งตั้งไว้แล้ว
7:2 ข้าพเจ้าก็มอบให้ฮานานีน้องชายของข้าพเจ้า และฮานันยาห์ผู้ดูแลพระราชวังเป็นผู้รับผิดชอบกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขาเป็นคนสัตย์ซื่อและเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่าคนจำนวนมาก
7:3 และข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่า “อย่าให้ประตูเมืองเยรูซาเล็มเปิดจนกว่าแดดจะร้อน และขณะเมื่อพวกเขายืนเฝ้ายามอยู่ ก็ให้พวกเขาปิดประตูเมืองและเอาดาลกั้นประตูเหล่านั้นไว้ และจงแต่งตั้งพวกยามจากชาวกรุงเยรูซาเล็ม ต่างก็ประจำที่ของเขา และทุกคนก็อยู่ยามตรงข้ามบ้านของตน”
7:4 บัดนี้ นครนั้นกว้างและใหญ่ แต่คนภายในนครนั้นมีน้อย และบ้านเรือนต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้สร้าง

ลำดับวงศ์ตระกูลของคนที่ขึ้นมาจากบาบิโลนครั้งแรก
7:5 และพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกชุมนุมพวกขุนนาง พวกหัวหน้าและประชากร เพื่อเขาทั้งหลายจะลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูล และข้าพเจ้าพบหนังสือลำดับวงศ์ตระกูลของคนเหล่านั้นที่ขึ้นมาครั้งแรก และพบว่ามีเขียนในหนังสือเล่มนั้นไว้ว่า
7:6 คนเหล่านี้เป็นประชากรแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ได้ถูกกวาดไป ผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้กวาดไป และกลับมายังเยรูซาเล็มและยูดาห์ ทุกคนกลับมายังนครของตน
7:7 ผู้ซึ่งมาพร้อมกับเศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เนฮูม บาอานาห์ ข้าพเจ้ากล่าวว่า จำนวนผู้ชายของคนอิสราเอลมีดังนี้
7:8 ลูกหลานของปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน
7:9 ลูกหลานของเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน
7:10 ลูกหลานของอาราห์ หกร้อยห้าสิบสองคน
7:11 ลูกหลานของปาหัทโมอับ จากลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบแปดคน
7:12 ลูกหลานของเอลาม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
7:13 ลูกหลานของศัทธู แปดร้อยสี่สิบห้าคน
7:14 ลูกหลานของศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน
7:15 ลูกหลานของบินนุย หกร้อยสี่สิบแปดคน
7:16 ลูกหลานของเบบัย หกร้อยยี่สิบแปดคน
7:17 ลูกหลานของอัสกาด สองพันสามร้อยยี่สิบสองคน
7:18 ลูกหลานของอาโดนีคัม หกร้อยหกสิบเจ็ดคน
7:19 ลูกหลานของบิกวัย สองพันหกสิบเจ็ดคน
7:20 ลูกหลานของอาดีน หกร้อยห้าสิบห้าคน
7:21 ลูกหลานของอาเทอร์ของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน
7:22 ลูกหลานของฮาชูม สามร้อยยี่สิบแปดคน
7:23 ลูกหลานของเบไซ สามร้อยยี่สิบสี่คน
7:24 ลูกหลานของฮาริฟ หนึ่งร้อยสิบสองคน
7:25 ลูกหลานของกิเบโอน เก้าสิบห้าคน
7:26 คนชาวเบธเลเฮมและเนโทฟาห์ หนึ่งร้อยแปดสิบแปดคน
7:27 คนชาวอานาโธท หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน
7:28 คนชาวเบธอัสมาเวท สี่สิบสองคน
7:29 คนชาวคีริยาทเยอาริม เคฟีราห์ และเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน
7:30 คนชาวรามาห์ และเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน
7:31 คนชาวมิคมาส หนึ่งร้อยยี่สิบสองคน
7:32 คนชาวเบธเอลและอัย หนึ่งร้อยยี่สิบสามคน
7:33 คนชาวเนโบอีกแห่งหนึ่ง ห้าสิบสองคน
7:34 ลูกหลานของเอลามอีกคนหนึ่ง หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
7:35 ลูกหลานของฮาริม สามร้อยยี่สิบคน
7:36 ลูกหลานของเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน
7:37 ลูกหลานของโลด ฮาดิด และโอโน เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคน
7:38 ลูกหลานของเสนาอาห์ สามพันเก้าร้อยสามสิบคน

ลำดับวงศ์ตระกูลของพวกปุโรหิต
7:39 พวกปุโรหิต ลูกหลานของเยดายาห์ จากวงศ์วานของเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน
7:40 ลูกหลานของอิมเมอร์ หนึ่งพันห้าสิบสองคน
7:41 ลูกหลานของปาชเฮอร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน
7:42 ลูกหลานของฮาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน

ลำดับวงศ์ตระกูลของคนเลวี
7:43 คนเลวี ลูกหลานของเยชูอา ของขัดมีเอล และจากลูกหลานของโฮเดวาห์ เจ็ดสิบสี่คน
7:44 พวกนักร้อง ลูกหลานของอาสาฟ หนึ่งร้อยสี่สิบแปดคน
7:45 พวกคนเฝ้าประตู ลูกหลานของชัลลูม ลูกหลานของอาเทอร์ ลูกหลานของทัลโมน ลูกหลานของอักขูบ ลูกหลานของฮาทิธา ลูกหลานของโชบัย หนึ่งร้อยสามสิบแปดคน

ลำดับวงศ์ตระกูลของพวกคนใช้ประจำพระวิหาร
7:46 พวกคนใช้ประจำพระวิหาร ลูกหลานของศีหะ ลูกหลานของฮาสูฟา ลูกหลานของทับบาโอท
7:47 ลูกหลานของเคโรส ลูกหลานของสีอา ลูกหลานของพาโดน
7:48 ลูกหลานของเลบานา ลูกหลานของฮากาบา ลูกหลานของชัลมัย
7:49 ลูกหลานของฮานัน ลูกหลานของกิดเดล ลูกหลานของกาฮาร์
7:50 ลูกหลานของเรอายาห์ ลูกหลานของเรซีน ลูกหลานของเนโคดา
7:51 ลูกหลานของกัสซาม ลูกหลานของอุสซาห์ ลูกหลานของปาเสอาห์
7:52 ลูกหลานของเบสัย ลูกหลานของเมอูนิม ลูกหลานของเนฟิชิสิม
7:53 ลูกหลานของบัคบูค ลูกหลานของฮาคูฟา ลูกหลานของฮารฮูร
7:54 ลูกหลานของบัสลีท ลูกหลานของเมหิดา ลูกหลานของฮารชา
7:55 ลูกหลานของบารโขส ลูกหลานของสิเสรา ลูกหลานของเทมาห์
7:56 ลูกหลานของเนซิยาห์ ลูกหลานของฮาทิฟา

ลำดับวงศ์ตระกูลลูกหลานแห่งผู้รับใช้ของซาโลมอน
7:57 ลูกหลานของพวกผู้รับใช้ของซาโลมอน นั่นคือ ลูกหลานของโสทัย ลูกหลานของโสเฟเรท ลูกหลานของเปรีดา
7:58 ลูกหลานของยาอาลา ลูกหลานของดารโคน ลูกหลานของกิดเดล
7:59 ลูกหลานของเชฟาทิยาห์ ลูกหลานของฮัทธิล ลูกหลานของโปเคเรทแห่งซาบาอิม ลูกหลานของอาโมน
7:60 คนใช้ประจำพระวิหารทั้งสิ้น และลูกหลานของพวกผู้รับใช้ของซาโลมอน มีสามร้อยเก้าสิบสองคน
7:61 และคนเหล่านี้เป็นบรรดาคนที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อัดโดน และอิมเมอร์เช่นกัน แต่เขาทั้งหลายพิสูจน์ครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาหรือเชื้อสายของพวกเขาไม่ได้ ว่าเขาทั้งหลายเป็นคนอิสราเอลหรือไม่
7:62 ลูกหลานของเดไลยาห์ ลูกหลานของโทบีอาห์ ลูกหลานของเนโคดา หกร้อยสี่สิบสองคน

ปุโรหิตบางคนพิสูจน์สายวงศ์ตระกูลของตนไม่ได้
7:63 และจากพวกปุโรหิต ลูกหลานของฮาบายาห์ ลูกหลานของโคส ลูกหลานของบารซิลลัย ผู้ซึ่งได้บุตรสาวคนหนึ่งของบารซิลลัยคนกิเลอาดมาเป็นภรรยา และได้เรียกชื่อตามพวกนาง
7:64 คนเหล่านี้หาการลงทะเบียนของตนในท่ามกลางคนเหล่านั้นที่ถูกนับตามลำดับวงศ์ตระกูล แต่หาไม่พบ ฉะนั้นพวกเขาซึ่งถือว่าเป็นมลทินจึงถูกตัดออกจากตำแหน่งปุโรหิต
7:65 และผู้ว่าราชการเมืองกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า พวกเขาไม่ควรรับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตคนหนึ่งที่จะปรึกษากับอูริมและทูมมิมเสียก่อน

จำนวนชุมนุมชนทั้งหมด
7:66 ชุมนุมชนทั้งหมดด้วยกันมีจำนวนสี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน
7:67 นอกเหนือจากพวกคนใช้ชายหญิงของเขาทั้งหลาย ซึ่งมีจำนวนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และพวกเขามีนักร้องชายหญิงจำนวนสองร้อยสี่สิบห้าคน

ทรัพย์สมบัติของพวกเขา
7:68 ม้าของพวกเขามีเจ็ดร้อยสามสิบหกตัว ล่อของพวกเขามีสองร้อยสี่สิบห้าตัว
7:69 อูฐของพวกเขามีสี่ร้อยสามสิบห้าตัว ลามีหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบตัว
7:70 และหัวหน้าของบรรพบุรุษบางคนได้ถวายให้แก่งานนั้น ผู้ว่าราชการเมืองถวายเข้าพระคลังเป็นทองคำหนึ่งพันดาริค ชามอ่างห้าสิบใบ เสื้อปุโรหิตห้าร้อยสามสิบตัว
7:71 และหัวหน้าของบรรพบุรุษบางคนถวายให้แก่พระคลังของงานนั้น เป็นทองคำสองหมื่นดาริค และเงินสองพันสองร้อยมาเน
7:72 และสิ่งที่ประชากรส่วนที่เหลือถวายนั้น มีทองคำสองหมื่นดาริค เงินสองพันมาเน และเสื้อปุโรหิตหกสิบเจ็ดตัว
7:73 ดังนั้น พวกปุโรหิต คนเลวี พวกคนเฝ้าประตู พวกนักร้อง ประชากรบางคน พวกคนใช้ประจำพระวิหาร และคนอิสราเอลทั้งสิ้นจึงอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ ของตน และเมื่อถึงเดือนที่เจ็ด ชนชาติอิสราเอลก็อยู่ในนครต่าง ๆ ของพวกเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope