กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เนหะมีย์ 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

เอสราอ่านพระราชบัญญัติให้ประชากรทั้งหลายฟัง
8:1 และประชากรทั้งปวงได้มาชุมนุมกันเป็นใจเดียวกันที่ถนนซึ่งอยู่หน้าประตูน้ำ และเขาทั้งหลายพูดกับเอสราผู้เป็นธรรมาจารย์ให้นำหนังสือแห่งพระราชบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมา
8:2 และเอสราผู้เป็นปุโรหิตได้นำพระราชบัญญัติมาต่อหน้าชุมนุมชน ทั้งชายและหญิง และบรรดาผู้ที่ฟังด้วยความเข้าใจได้ ณ วันแรกของเดือนที่เจ็ด
8:3 และท่านอ่านในหนังสือเล่มนั้นตรงหน้าถนนซึ่งอยู่หน้าประตูน้ำ ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยงวัน ต่อหน้าผู้ชายผู้หญิงและบรรดาผู้ที่เข้าใจได้ และประชากรทั้งปวงก็ตั้งใจฟังหนังสือแห่งพระราชบัญญัติ
8:4 และเอสราผู้เป็นธรรมาจารย์ยืนอยู่บนเวทีสูงที่ทำด้วยไม้ ซึ่งพวกเขาได้ทำไว้เพื่อจุดประสงค์นี้ และข้าง ๆ ท่านคือ มัททีธิยาห์ เชมา อานายาห์ อุรียาห์ ฮิลคียาห์และมาอาเสอาห์ยืนอยู่ข้างขวามือของท่าน และที่อยู่ข้างซ้ายมือของท่านคือ เปดายาห์ มิชาเอล มัลคิยาห์ ฮาชูม ฮัชบัดดานาห์ เศคาริยาห์และเมชุลลาม
8:5 และเอสราเปิดหนังสือนั้นต่อสายตาของประชากรทั้งปวง (เพราะท่านอยู่สูงกว่าประชากรทั้งปวงนั้น) และเมื่อท่านเปิดหนังสือนั้นแล้ว ประชากรทั้งหมดก็ยืนขึ้น
8:6 และเอสราสรรเสริญพระเยโฮวาห์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และประชากรทั้งปวงตอบว่า “เอเมน เอเมน” พร้อมกับยกมือของตนขึ้น และเขาทั้งหลายก้มศีรษะของตนลงและนมัสการพระเยโฮวาห์ และซบหน้าของตนลงถึงดิน
8:7 เยชูอา บานี เชเรบิยาห์ ยามีน อักขูบ ชับเบธัย โฮดียาห์ มาอาเสอาห์ เคลิทา อาซาริยาห์ โยซาบาด ฮานัน เปไลยาห์และพวกคนเลวี ทำให้ประชากรเข้าใจพระราชบัญญัติ และประชากรก็ยืนอยู่ในที่ของตน
8:8 ดังนั้น เขาทั้งหลายอ่านจากหนังสือนั้น จากพระราชบัญญัติของพระเจ้าอย่างชัดแจ้ง และอธิบายความหมาย และทำให้ประชากรเข้าใจข้อความที่อ่านนั้น
8:9 และเนหะมีย์ที่เป็นผู้ว่าราชการเมือง และเอสราผู้เป็นปุโรหิตและธรรมาจารย์ และคนเลวีผู้สอนประชากร ได้พูดกับประชากรทั้งปวงว่า “วันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย อย่าโศกเศร้าหรือร้องไห้” เพราะประชากรร้องไห้เมื่อพวกเขาได้ยินบรรดาถ้อยคำของพระราชบัญญัติ
8:10 แล้วท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่า “จงไปตามทางของท่านทั้งหลายเถิด จงรับประทานไขมัน ดื่มน้ำหวาน และส่งส่วนอาหารไปให้คนเหล่านั้นที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้ เพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลาย และท่านทั้งหลายอย่าเสียใจเลย เพราะความชื่นบานในพระเยโฮวาห์เป็นกำลังของพวกท่าน”
8:11 ดังนั้นพวกคนเลวีจึงให้ประชากรทั้งปวงสงบนิ่ง โดยกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงนิ่งเสีย เพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์ และพวกท่านอย่าทุกข์โศกเลย”
8:12 และประชากรทั้งปวงจึงไปตามทางของตนเพื่อกิน ดื่มและส่งส่วนอาหาร และเพื่อเปรมปรีดิ์กันเป็นที่ยิ่ง เพราะเขาทั้งหลายได้เข้าใจถ้อยคำเหล่านั้นซึ่งถูกประกาศแก่พวกเขา
8:13 และ ณ วันที่สอง หัวหน้าของบรรพบุรุษแห่งประชากรทั้งปวง พวกปุโรหิตและคนเลวีรวบรวมกันมาหาเอสราผู้เป็นธรรมาจารย์ เพื่อจะเข้าใจบรรดาถ้อยคำของพระราชบัญญัติ

การถือเทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิง
8:14 และเขาทั้งหลายพบว่ามีเขียนไว้ในพระราชบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ชนชาติอิสราเอลควรอาศัยอยู่ในเพิงตอนเทศกาลเลี้ยงในเดือนที่เจ็ด
8:15 และว่าเขาทั้งหลายควรประกาศและป่าวร้องในบรรดานครของตนและในเยรูซาเล็มว่า “จงออกไปยังภูเขา และนำบรรดากิ่งมะกอก กิ่งไม้สน กิ่งต้นน้ำมันเขียว ใบอินทผลัม และกิ่งไม้ใบดกอื่น ๆ เพื่อทำเพิง ตามที่ได้เขียนไว้”
8:16 ดังนั้น ประชากรจึงออกไป และเอากิ่งไม้เหล่านั้นมา และทำเพิงสำหรับตัวเอง ต่างอยู่บนหลังคาบ้านของตน และในลานบ้านของตน และในลานพระนิเวศน์ของพระเจ้า และในถนนที่ประตูน้ำ และในถนนที่ประตูเอฟราอิม
8:17 และชุมนุมชนทั้งสิ้น ผู้ได้กลับมาจากการเป็นเชลยได้ทำเพิงและนั่งอยู่ใต้เพิงนั้น เพราะตั้งแต่สมัยของเยชูอาบุตรชายของนูนจนถึงวันนั้นชนชาติอิสราเอลไม่ได้กระทำเช่นนี้เลย และมีความเปรมปรีดิ์ยิ่งนัก
8:18 ทุกวันด้วย ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ท่านอ่านในหนังสือแห่งพระราชบัญญัติของพระเจ้า และเขาทั้งหลายถือเทศกาลเลี้ยงอยู่เจ็ดวัน และในวันที่แปดมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope