กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เนหะมีย์ 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

คนยิวมั่งมีบางคนเอาพี่น้องที่เป็นหนี้พวกเขามาเป็นทาส
5:1 และมีเสียงร้องใหญ่โตของประชากรและของภรรยาของพวกเขากล่าวโทษพี่น้องพวกยิว
5:2 เพราะมีบางคนที่กล่าวว่า “เราทั้งหลาย ทั้งบุตรชายและบุตรสาวของพวกเรา มีคนเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายรับข้าวสำหรับพวกเขา เพื่อพวกเราจะได้รับประทานและมีชีวิตอยู่ได้”
5:3 มีบางคนกล่าวด้วยว่า “เราทั้งหลายได้จำนำไร่นาของพวกเรา สวนองุ่นของพวกเรา และบ้านของพวกเรา เพื่อพวกเราจะซื้อข้าว เพราะเหตุการกันดารอาหาร”
5:4 มีคนอื่น ๆ กล่าวด้วยว่า “เราทั้งหลายได้ยืมเงินมาเป็นค่าภาษีถวายกษัตริย์ และได้จำนำนาและสวนองุ่นของพวกเรา
5:5 ถึงอย่างนั้น เนื้อของเราทั้งหลายก็เป็นเหมือนเนื้อพี่น้องของพวกเรา ลูก ๆ ของพวกเราก็เหมือนลูก ๆ ของพวกเขา และดูเถิด เราทั้งหลายก็มอบบุตรชายและบุตรสาวของพวกเราให้เป็นทาส และบุตรสาวบางคนของพวกเราก็เป็นทาสอยู่แล้ว ทั้งเราทั้งหลายไม่มีกำลังที่จะไถ่พวกเขาเลย เพราะคนอื่น ๆ ยึดนาและสวนองุ่นของพวกเรา”
5:6 และข้าพเจ้าโกรธมากเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องของพวกเขา และถ้อยคำเหล่านี้
5:7 แล้วข้าพเจ้าก็ตรึกตรองอยู่ และข้าพเจ้าตำหนิพวกขุนนางและพวกหัวหน้า และพูดกับพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายต่างคนต่างได้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยจากพี่น้องของตน” และข้าพเจ้าก็เรียกชุมนุมใหญ่มาสู้กับพวกเขา
5:8 และข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่า “ตามแต่เราทั้งหลายสามารถทำได้ พวกเราได้ไถ่พวกยิวพี่น้องของพวกเราผู้ซึ่งได้ถูกขายให้แก่คนต่างประเทศคืนมาแล้ว และท่านทั้งหลายจะขายพี่น้องของพวกท่านหรือ หรือจะให้พวกเขาถูกขายให้แก่เราทั้งหลายหรือ” แล้วคนเหล่านั้นก็นิ่งอยู่ และพูดไม่ออก
5:9 ข้าพเจ้าพูดด้วยว่า “สิ่งที่ท่านทั้งหลายทำอยู่นั้นไม่ดี ไม่ควรที่พวกท่านจะดำเนินในความเกรงกลัวพระเจ้าของเราทั้งหลายหรือ เพราะเหตุการเยาะเย้ยของประชาชาติเหล่านั้น ซึ่งเป็นศัตรูของพวกเรา
5:10 เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้า พี่น้องของข้าพเจ้าและพวกคนใช้ของข้าพเจ้าจะให้พวกเขายืมเงินและยืมข้าวก็ได้ ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย ให้เราทั้งหลายเลิกการให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยนี้เสียเถิด
5:11 ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย ขอจงคืนไร่นา สวนองุ่น สวนมะกอก และบ้านของพวกเขาให้แก่พวกเขาเสียในวันนี้เลย พร้อมทั้งส่วนร้อยของเงิน ข้าว น้ำองุ่น และน้ำมันด้วย ซึ่งท่านทั้งหลายได้รีดเอาจากพวกเขานั้น”
5:12 แล้วเขาทั้งหลายพูดว่า “เราทั้งหลายจะคืนให้พวกเขา และจะไม่เรียกร้องสิ่งใด ๆ จากเขาทั้งหลาย ดังนั้นพวกเราจะกระทำตามที่ท่านพูด” แล้วข้าพเจ้าก็เรียกพวกปุโรหิตมา และให้พวกปุโรหิตเอาคำสาบานจากเขาทั้งหลายว่า พวกเขาจะกระทำตามที่พวกเขาสัญญาไว้แล้วนั้น
5:13 ข้าพเจ้าก็สลัดตักของข้าพเจ้าด้วย และพูดว่า “ขอพระเจ้าทรงสลัดทุกคนเสียจากบ้านของเขา และจากการงานของเขา ที่ไม่ได้กระทำตามคำสัญญานี้ คือเขาจะถูกสลัดออกและถูกทำให้ว่างเปล่าอย่างนี้แหละ” และชุมนุมชนทั้งปวงกล่าวว่า “เอเมน” และได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์ และประชากรได้กระทำตามคำสัญญานี้

เนหะมีย์รับประทานอาหารของตนเองสิบสองปี
5:14 “ยิ่งกว่านั้น ตั้งแต่เวลาที่ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการของพวกเขาในแผ่นดินยูดาห์ ตั้งแต่ปีที่ยี่สิบจนถึงปีที่สามสิบสองแห่งรัชกาลของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส คือเป็นเวลาสิบสองปีด้วยกัน ข้าพเจ้าและพี่น้องของข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารของตำแหน่งผู้ว่าราชการ
5:15 แต่ผู้ว่าราชการคนอื่น ๆ ที่อยู่ก่อนข้าพเจ้าได้เบียดเบียนประชากร และได้เอาอาหารและน้ำองุ่นไปจากพวกเขา นอกจากเงินวันละสี่สิบเชเขล ใช่แล้ว แม้พวกคนรับใช้ของท่านเหล่านั้นได้ใช้อำนาจเหนือประชากร แต่ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำเช่นนั้น เพราะความเกรงกลัวพระเจ้า
5:16 ใช่แล้ว ข้าพเจ้ายังเดินหน้าต่อไปในงานแห่งกำแพงนี้ด้วย ทั้งพวกเราไม่ได้ซื้อที่ดินเลย และคนใช้ของข้าพเจ้าทั้งสิ้นได้ชุมนุมกันที่นั่นเพื่อทำงาน
5:17 ยิ่งกว่านั้น มีพวกยิวและพวกหัวหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบคนร่วมสำรับกับข้าพเจ้า นอกเหนือจากบรรดาผู้ที่มาอยู่กับเราทั้งหลายจากท่ามกลางประชาชาติผู้ซึ่งอยู่รอบพวกเรา
5:18 บัดนี้ สิ่งที่เตรียมไว้สำหรับข้าพเจ้าในวันหนึ่ง ๆ มีวัวตัวผู้ตัวหนึ่ง และแกะที่คัดเลือกแล้วหกตัว เป็ดไก่หลายตัวได้เตรียมไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วย และในทุก ๆ สิบวันน้ำองุ่นมากมายหลายถุงหนัง ถึงแม้ว่าจะมากอย่างนี้ ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เรียกร้องเอาส่วนอาหารของตำแหน่งผู้ว่าราชการ เพราะว่าการปรนนิบัตินั้นเป็นภาระหนักแก่ประชากรนี้อยู่แล้ว
5:19 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ ตามสิ่งที่ข้าพระองค์ได้กระทำเพื่อประชากรเหล่านี้เถิด”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope