กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 12 / Leviticus 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

การคลอดบุตรและการชำระความเป็นมลทิน
12:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Childbirth and Ceremonial Uncleanness
12:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

12:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ถ้าผู้หญิงคนใดมีครรภ์ และคลอดบุตรเป็นชาย ดังนั้นนางจะต้องเป็นมลทินเจ็ดวัน นางจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับเวลาที่นางต้องแยกตัวออกเพราะเหตุมีประจำเดือนนั้น

12:2 Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, and born a man child: then she shall be unclean seven days; according to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean.

12:3 และในวันที่แปดจงตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของเด็กชายนั้นเสียเพื่อเป็นการเข้าสุหนัต

12:3 And in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised.

12:4 และจงให้นางคอยอยู่อีกสามสิบสามวันด้วยเรื่องชำระโลหิตของนาง อย่าให้นางแตะต้องของบริสุทธิ์อันใด หรือเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ จนกว่าจะครบวันชำระของนาง

12:4 And she shall then continue in the blood of her purifying three and thirty days; she shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary, until the days of her purifying be fulfilled.

12:5 แต่ถ้านางคลอดบุตรเป็นหญิง ดังนั้นนางจะต้องเป็นมลทินสองสัปดาห์ อย่างเดียวกับเวลาที่นางต้องแยกตัวออกนั้น และนางจะต้องคอยอยู่หกสิบหกวัน ด้วยเรื่องชำระโลหิตของนาง

12:5 But if she bear a maid child, then she shall be unclean two weeks, as in her separation: and she shall continue in the blood of her purifying threescore and six days.

12:6 และเมื่อวันชำระของนางครบแล้ว ไม่ว่าเป็นสำหรับบุตรชายหรือบุตรสาว จงให้นางไปหาปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน นำลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีจำนวนหนึ่งตัวไปเป็นเครื่องเผาบูชา และนกพิราบแรกรุ่นหนึ่งตัวหรือนกเขาหนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

12:6 And when the days of her purifying are fulfilled, for a son, or for a daughter, she shall bring a lamb of the first year for a burnt offering, and a young pigeon, or a turtledove, for a sin offering, unto the door of the tabernacle of the congregation, unto the priest:

12:7 ผู้ซึ่งจะนำเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทำการลบมลทินบาปให้นาง และนางจะสะอาดในเรื่องโลหิตของนางที่หลั่งออก นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องผู้หญิงที่คลอดบุตร ไม่ว่าเป็นชายหรือหญิง

12:7 Who shall offer it before the LORD, and make an atonement for her; and she shall be cleansed from the issue of her blood. This is the law for her that hath born a male or a female.

12:8 และถ้านางไม่สามารถนำลูกแกะหนึ่งตัวมาได้ ดังนั้นจงให้นางนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัวมา ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาและอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และจงให้ปุโรหิตทำการลบมลทินบาปให้นาง และนางจะสะอาด”

12:8 And if she be not able to bring a lamb, then she shall bring two turtles, or two young pigeons; the one for the burnt offering, and the other for a sin offering: and the priest shall make an atonement for her, and she shall be clean.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope