กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 16 / Leviticus 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

วันแห่งการลบมลทิน
16:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสหลังจากที่บุตรชายทั้งสองของอาโรนสิ้นชีวิต คือเมื่อเขาทั้งสองทำการถวายเครื่องบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และถึงแก่ความตาย

The Day of Atonement
16:1 And the LORD spake unto Moses after the death of the two sons of Aaron, when they offered before the LORD, and died;

16:2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงพูดกับอาโรนพี่ชายของเจ้าว่า อย่าให้เขาเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดที่อยู่ภายในม่านหน้าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนหีบโดยพลการ เพื่อเขาจะไม่ตาย เพราะว่าเราจะปรากฏในเมฆเหนือพระที่นั่งกรุณา

16:2 And the LORD said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the vail before the mercy seat, which is upon the ark; that he die not: for I will appear in the cloud upon the mercy seat.

16:3 อาโรนจะเข้ามาในสถานที่บริสุทธิ์ได้ดังนี้ คือให้เอาวัวหนุ่มหนึ่งตัวไปเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา

16:3 Thus shall Aaron come into the holy place: with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering.

16:4 เขาจะสวมเสื้อคลุมผ้าป่านบริสุทธิ์ และเขาจะสวมกางเกงผ้าป่าน และจะใช้ผ้าป่านคาดเอว และเขาจะสวมมาลาผ้าป่าน เหล่านี่เป็นเครื่องยศบริสุทธิ์ ฉะนั้น เขาจะอาบน้ำและสวมสิ่งเหล่านี้

16:4 He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired: these are holy garments; therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on.

16:5 และเขาจะนำลูกแพะสองตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกับแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา จากชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล

16:5 And he shall take of the congregation of the children of Israel two kids of the goats for a sin offering, and one ram for a burnt offering.

16:6 และอาโรนจะถวายวัวหนุ่มของตนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของตนเอง และจะทำการลบมลทินบาปสำหรับตนเองและสำหรับครอบครัวของตน

16:6 And Aaron shall offer his bullock of the sin offering, which is for himself, and make an atonement for himself, and for his house.

16:7 และเขาจะนำแพะสองตัวนั้นไป และถวายแพะสองตัวนั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

16:7 And he shall take the two goats, and present them before the LORD at the door of the tabernacle of the congregation.

16:8 และอาโรนจะจับสลากแพะสองตัวนั้น สลากหนึ่งเป็นของพระเยโฮวาห์ และอีกสลากหนึ่งสำหรับแพะรับบาป

16:8 And Aaron shall cast lots upon the two goats; one lot for the LORD, and the other lot for the scapegoat.

16:9 และแพะตัวที่สลากเป็นของพระเยโฮวาห์นั้น อาโรนจะนำแพะตัวนั้นไปถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

16:9 And Aaron shall bring the goat upon which the LORD'S lot fell, and offer him for a sin offering.

16:10 แต่แพะอีกตัวหนึ่งซึ่งสลากเป็นของแพะรับบาปนั้น จะนำมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ทั้งตัวที่ยังเป็นอยู่ เพื่อทำการลบมลทินบาปด้วยแพะตัวนั้น และจะได้เอามันไปปล่อยเสียในถิ่นทุรกันดารเป็นแพะรับบาป

16:10 But the goat, on which the lot fell to be the scapegoat, shall be presented alive before the LORD, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness.

16:11 และอาโรนจะถวายวัวหนุ่มหนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของตนเอง และจะทำการลบมลทินบาปสำหรับตนเองและสำหรับครอบครัวของตน และจะฆ่าวัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของตนเอง

16:11 And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself, and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering which is for himself:

16:12 และเขาจะเอากระถางไฟที่เต็มไปด้วยถ่านที่คุโชนซึ่งมาจากแท่นบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเครื่องหอมบดละเอียดสองกำมือให้นำเข้าไปภายในม่าน

16:12 And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the LORD, and his hands full of sweet incense beaten small, and bring it within the vail:

16:13 และเขาจะเอาเครื่องหอมนั้นใส่ไฟถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อให้ควันแห่งเครื่องหอมนั้นขึ้นคลุมพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบพระโอวาท เพื่อเขาจะไม่ตาย

16:13 And he shall put the incense upon the fire before the LORD, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not:

16:14 และเขาจะเอาเลือดวัวหนุ่มมา และประพรมเลือดนั้นด้วยนิ้วของตนบนพระที่นั่งกรุณาข้างทิศตะวันออก และเขาจะประพรมเลือดนั้นที่หน้าพระที่นั่งกรุณาเจ็ดครั้งด้วยนิ้วของตน

16:14 And he shall take of the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward; and before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger seven times.

16:15 แล้วเขาจะฆ่าแพะอันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับประชากร และนำเลือดแพะนั้นเข้าไปภายในม่าน และเอาเลือดแพะนั้นไปทำเช่นเดียวกับที่เขาทำกับเลือดวัวหนุ่ม และประพรมเลือดนั้นบนพระที่นั่งกรุณาและที่ข้างหน้าพระที่นั่งกรุณานั้น

16:15 Then shall he kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the vail, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat:

16:16 และเขาจะทำการลบมลทินของสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้น เพราะเหตุมลทินของชนชาติอิสราเอลและเพราะเหตุการละเมิดแห่งบาปทั้งสิ้นของพวกเขา และเขาจะทำดังนั้นต่อพลับพลาแห่งชุมนุมชนซึ่งอยู่กับเขาทั้งหลายในท่ามกลางมลทินของพวกเขา

16:16 And he shall make an atonement for the holy place, because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions in all their sins: and so shall he do for the tabernacle of the congregation, that remaineth among them in the midst of their uncleanness.

16:17 และอย่าให้มีผู้ใดอยู่ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนเมื่อเขาเข้าไปทำการลบมลทินในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้น จนกว่าเขาจะออกมา และทำการลบมลทินบาปสำหรับตนเองและสำหรับครอบครัวของตน และสำหรับบรรดาชุมนุมชนอิสราเอล

16:17 And there shall be no man in the tabernacle of the congregation when he goeth in to make an atonement in the holy place, until he come out, and have made an atonement for himself, and for his household, and for all the congregation of Israel.

16:18 และเขาจะออกไปยังแท่นบูชาซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทำการลบมลทินสำหรับแท่นบูชานั้น และจะเอาเลือดวัวหนุ่มกับเลือดแพะ และเจิมที่เชิงงอนของแท่นบูชาโดยรอบ

16:18 And he shall go out unto the altar that is before the LORD, and make an atonement for it; and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about.

16:19 และเขาจะประพรมเลือดนั้นด้วยนิ้วของตนบนแท่นบูชาเจ็ดครั้ง และชำระแท่นบูชานั้น และถวายแท่นบูชานั้นให้พ้นจากมลทินของชนชาติอิสราเอล

16:19 And he shall sprinkle of the blood upon it with his finger seven times, and cleanse it, and hallow it from the uncleanness of the children of Israel.

16:20 และเมื่อเขาเสร็จการลบมลทินของสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด และพลับพลาแห่งชุมนุมชนและแท่นบูชาแล้ว เขาจะนำแพะตัวที่เป็นอยู่ออกมา

16:20 And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat:

16:21 และอาโรนจะเอามือทั้งสองของเขาวางบนหัวแพะที่เป็นอยู่นั้น และกล่าวคำสารภาพบรรดาความชั่วช้าของชนชาติอิสราเอล และการละเมิดทั้งหมดแห่งบาปทั้งสิ้นของพวกเขา ให้สิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นตกลงบนหัวแพะนั้น และนำแพะนั้นไปปล่อยเสียในถิ่นทุรกันดารโดยมือของชายที่ถูกเตรียมไว้แล้วนั้น

16:21 And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness:

16:22 และแพะนั้นจะแบกความชั่วช้าทั้งหมดของพวกเขาไปยังแผ่นดินที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ และเขาก็จะปล่อยให้แพะนั้นเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร

16:22 And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited: and he shall let go the goat in the wilderness.

16:23 และอาโรนจะเข้ามาในพลับพลาแห่งชุมนุมชน และจะถอดเครื่องยศผ้าป่านซึ่งเขาสวมใส่เมื่อเขาเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดออกเสีย และจะเก็บเครื่องยศไว้ที่นั่น

16:23 And Aaron shall come into the tabernacle of the congregation, and shall put off the linen garments, which he put on when he went into the holy place, and shall leave them there:

16:24 และเขาจะชำระตัวของเขาในน้ำในสถานที่บริสุทธิ์ และสวมเครื่องยศของตน และออกมาถวายเครื่องเผาบูชาของตน และเครื่องเผาบูชาของประชากร และทำการลบมลทินบาปสำหรับตนเองและสำหรับประชากร

16:24 And he shall wash his flesh with water in the holy place, and put on his garments, and come forth, and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself, and for the people.

16:25 และเขาจะเอาไขมันของเครื่องบูชาไถ่บาปไปเผาเสียบนแท่นบูชา

16:25 And the fat of the sin offering shall he burn upon the altar.

16:26 และผู้ที่นำแพะซึ่งเป็นแพะรับบาปไปปล่อยนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และภายหลังจึงเข้าในค่ายได้

16:26 And he that let go the goat for the scapegoat shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward come into the camp.

16:27 และวัวหนุ่มซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และแพะซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ที่ได้เอาเลือดของสัตว์เหล่านั้นเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อทำการลบมลทินบาปนั้น เขาจะเอาออกไปเสียข้างนอกค่าย และพวกเขาจะเผาเนื้อ หนังและมูลของสัตว์เหล่านั้นเสียด้วยไฟ

16:27 And the bullock for the sin offering, and the goat for the sin offering, whose blood was brought in to make atonement in the holy place, shall one carry forth without the camp; and they shall burn in the fire their skins, and their flesh, and their dung.

16:28 และผู้ที่เผาสัตว์เหล่านั้นก็จะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และภายหลังเขาจึงจะเข้าในค่ายได้

16:28 And he that burneth them shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp.

16:29 และนี่จะเป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แก่พวกเจ้า คือในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด เจ้าทั้งหลายจะต้องทรมานจิตใจของตนเอง และไม่กระทำการงานใด ๆ ไม่ว่าเป็นคนชาวเมืองเองหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย

16:29 And this shall be a statute for ever unto you: that in the seventh month, on the tenth day of the month, ye shall afflict your souls, and do no work at all, whether it be one of your own country, or a stranger that sojourneth among you:

16:30 เพราะว่าในวันนั้นปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เจ้าทั้งหลาย เพื่อชำระพวกเจ้า เพื่อเจ้าทั้งหลายจะสะอาดต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ พ้นจากบาปทั้งสิ้นของพวกเจ้า

16:30 For on that day shall the priest make an atonement for you, to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the LORD.

16:31 วันนั้นจะเป็นวันสะบาโตแห่งการพักสงบแก่พวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะต้องทรมานจิตใจของตนเอง ให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์

16:31 It shall be a sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your souls, by a statute for ever.

16:32 และปุโรหิต ผู้ที่เขาจะให้รับการเจิม และผู้ที่เขาจะให้รับการถวายตัวไว้เพื่อปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดาของตน จะต้องทำการลบมลทิน และจะต้องสวมเสื้อยศผ้าป่าน คือเครื่องยศบริสุทธิ์

16:32 And the priest, whom he shall anoint, and whom he shall consecrate to minister in the priest's office in his father's stead, shall make the atonement, and shall put on the linen clothes, even the holy garments:

16:33 และเขาจะทำการลบมลทินให้สถานที่บริสุทธิ์ที่สุด และเขาจะทำการลบมลทินให้พลับพลาแห่งชุมนุมชน และให้แท่นบูชา และเขาจะทำการลบมลทินบาปให้พวกปุโรหิตและให้ประชากรทั้งหมดในชุมนุมชนนั้น

16:33 And he shall make an atonement for the holy sanctuary, and he shall make an atonement for the tabernacle of the congregation, and for the altar, and he shall make an atonement for the priests, and for all the people of the congregation.

16:34 และนี่จะเป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แก่เจ้าทั้งหลาย เพื่อทำการลบมลทินบาปให้ชนชาติอิสราเอลปีละครั้ง เพราะบาปทั้งสิ้นของเขาทั้งหลาย” และเขาก็กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสแล้ว

16:34 And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. And he did as the LORD commanded Moses.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope