กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 19 / Deuteronomy 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

นครลี้ภัย
19:1 “เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงกำจัดบรรดาประชาชาติ ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแผ่นดินของพวกเขาให้แก่ท่าน และท่านได้อยู่แทนพวกเขา และอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ ของเขาทั้งหลายและในบ้านทั้งหลายของพวกเขา

Cities of Refuge
19:1 When the LORD thy God hath cut off the nations, whose land the LORD thy God giveth thee, and thou succeedest them, and dwellest in their cities, and in their houses;

19:2 ท่านจงแยกนครไว้สามนครสำหรับพวกท่านในท่ามกลางแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านยึดครองนั้น

19:2 Thou shalt separate three cities for thee in the midst of thy land, which the LORD thy God giveth thee to possess it.

19:3 ท่านจงจัดเตรียมหนทางไว้สำหรับท่าน และจงแบ่งอาณาเขตแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นออกเป็นสามส่วน เพื่อบรรดาผู้ฆ่าคนจะหลบหนีไปอยู่ที่นั่นได้

19:3 Thou shalt prepare thee a way, and divide the coasts of thy land, which the LORD thy God giveth thee to inherit, into three parts, that every slayer may flee thither.

19:4 และนี่เป็นเรื่องของผู้ฆ่าคนซึ่งจะหลบหนีไปอยู่ที่นั่นเพื่อเขาจะรอดชีวิต คือผู้ที่ฆ่าเพื่อนบ้านของตนโดยไม่ได้เจตนา ผู้ซึ่งเขาไม่ได้เกลียดชังมาก่อน

19:4 And this is the case of the slayer, which shall flee thither, that he may live: Whoso killeth his neighbour ignorantly, whom he hated not in time past;

19:5 เช่นเมื่อชายคนหนึ่งเข้าไปในป่าพร้อมกับเพื่อนบ้านของเขาเพื่อจะตัดไม้ และมือของเขาเหวี่ยงขวานเพื่อจะโค่นต้นไม้ลง และหัวขวานหลุดจากด้าม และถูกเพื่อนบ้านของเขาทำให้คนนั้นถึงแก่ความตาย จงให้เขาหนีไปยังนครเหล่านี้นครหนึ่งนครใดและรอดชีวิต

19:5 As when a man goeth into the wood with his neighbour to hew wood, and his hand fetcheth a stroke with the axe to cut down the tree, and the head slippeth from the helve, and lighteth upon his neighbour, that he die; he shall flee unto one of those cities, and live:

19:6 เกรงว่าผู้แก้แค้นโลหิตจะไล่ตามผู้ฆ่าคนนั้น ขณะที่ใจของเขากำลังเกรี้ยวโกรธอยู่และฆ่าเขาเสีย เพราะหนทางไกลจึงไล่ตามเขาทันได้ แม้ว่าชายผู้นั้นไม่สมควรจะถูกประหารชีวิต ด้วยว่าเขาไม่ได้เกลียดชังเพื่อนบ้านมาก่อน

19:6 Lest the avenger of the blood pursue the slayer, while his heart is hot, and overtake him, because the way is long, and slay him; whereas he was not worthy of death, inasmuch as he hated him not in time past.

19:7 เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านว่า ท่านจงแยกนครไว้สามนครสำหรับท่าน

19:7 Wherefore I command thee, saying, Thou shalt separate three cities for thee.

19:8 และถ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านขยายอาณาเขตของท่าน ตามที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน และประทานแผ่นดินทั้งสิ้นซึ่งพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน

19:8 And if the LORD thy God enlarge thy coast, as he hath sworn unto thy fathers, and give thee all the land which he promised to give unto thy fathers;

19:9 ถ้าท่านจะรักษาบทบัญญัติทั้งหมดนี้ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้กระทำตาม คือให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และให้ดำเนินอยู่ในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์เสมอ ดังนั้นท่านจงเพิ่มนครอีกสามนครสำหรับท่าน นอกจากสามนครเหล่านั้น

19:9 If thou shalt keep all these commandments to do them, which I command thee this day, to love the LORD thy God, and to walk ever in his ways; then shalt thou add three cities more for thee, beside these three:

19:10 เพื่อไม่ให้โลหิตที่ไร้ความผิดไหลออกในแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดก และดังนั้นท่านจึงต้องรับผิดชอบต่อโลหิตนั้น

19:10 That innocent blood be not shed in thy land, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance, and so blood be upon thee.

19:11 แต่ถ้าผู้ใดเกลียดชังเพื่อนบ้านของตน และซุ่มคอยเขาอยู่ และลุกขึ้นต่อสู้เขา และได้ตีเขาให้ถึงแก่ความตาย และหนีเข้าไปในนครเหล่านี้นครหนึ่งนครใด

19:11 But if any man hate his neighbour, and lie in wait for him, and rise up against him, and smite him mortally that he die, and fleeth into one of these cities:

19:12 ดังนั้น พวกผู้อาวุโสในนครของชายผู้นั้นจงส่งคนให้ไปรับตัวชายผู้นั้นมาจากที่นั่น และมอบตัวเขาไว้ในมือของผู้แก้แค้นโลหิต เพื่อเขาจะได้ถูกประหารชีวิต

19:12 Then the elders of his city shall send and fetch him thence, and deliver him into the hand of the avenger of blood, that he may die.

19:13 อย่าให้นัยน์ตาของท่านสงสารเขาเลย แต่ท่านจงกำจัดความผิดอันเนื่องจากโลหิตที่ไร้ความผิดนั้นให้สิ้นไปจากอิสราเอล เพื่อท่านจะได้ไปดีมาดี

19:13 Thine eye shall not pity him, but thou shalt put away the guilt of innocent blood from Israel, that it may go well with thee.

อย่าโยกย้ายเสาเขตเก่าแก่ของเพื่อนบ้าน
19:14 ในเรื่องมรดกซึ่งท่านจะรับในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้ยึดครองนั้น ท่านอย่าโยกย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้านของท่าน ซึ่งบรรดาคนในสมัยโบราณได้ปักไว้ในมรดกของท่าน

Old Landmarks to Be Kept
19:14 Thou shalt not remove thy neighbour's landmark, which they of old time have set in thine inheritance, which thou shalt inherit in the land that the LORD thy God giveth thee to possess it.

การพิพากษาพวกพยานเท็จ
19:15 อย่าให้พยานปากเดียวยืนยันกล่าวโทษผู้หนึ่งผู้ใด ในเรื่องความชั่วช้า หรือในเรื่องบาปใด ๆ ซึ่งเป็นบาปอันใดที่เขาได้กระทำ แต่ในปากของพยานสองคน หรือในปากของพยานสามคน เรื่องนั้นจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้

Judgment on False Witnesses
19:15 One witness shall not rise up against a man for any iniquity, or for any sin, in any sin that he sinneth: at the mouth of two witnesses, or at the mouth of three witnesses, shall the matter be established.

19:16 ถ้ามีพยานเท็จยืนยันกล่าวโทษคนหนึ่งคนใด เพื่อปรักปรำเขาเรื่องความผิด

19:16 If a false witness rise up against any man to testify against him that which is wrong;

19:17 ดังนั้น จงให้ทั้งสองคนที่ต่อสู้คดีกันนั้นยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อหน้าพวกปุโรหิตและผู้พิพากษาทั้งหลาย ซึ่งจะประจำการอยู่ในสมัยนั้น

19:17 Then both the men, between whom the controversy is, shall stand before the LORD, before the priests and the judges, which shall be in those days;

19:18 และพวกผู้พิพากษาจะไต่สวนอย่างถ้วนถี่ และดูเถิด ถ้าพยานนั้นเป็นพยานเท็จ และได้กล่าวปรักปรำพี่น้องของเขาเป็นความเท็จ

19:18 And the judges shall make diligent inquisition: and, behold, if the witness be a false witness, and hath testified falsely against his brother;

19:19 ดังนั้น ท่านจงกระทำต่อคนนั้นตามที่เขาตั้งใจจะกระทำแก่พี่น้องของเขา ดังนั้นท่านจึงจะกำจัดความชั่วร้ายจากท่ามกลางท่านทั้งหลายเสีย

19:19 Then shall ye do unto him, as he had thought to have done unto his brother: so shalt thou put the evil away from among you.

19:20 และคนเหล่านั้นซึ่งยังคงอยู่จะได้ยินและเกรงกลัว และจะไม่กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายเช่นนั้นในท่ามกลางท่านทั้งหลายอีกต่อไป

19:20 And those which remain shall hear, and fear, and shall henceforth commit no more any such evil among you.

19:21 และอย่าให้นัยน์ตาของท่านสงสารเลย แต่จงให้ชีวิตแทนชีวิต ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทนมือ เท้าแทนเท้า”

19:21 And thine eye shall not pity; but life shall go for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope