กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 23 / Deuteronomy 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

คนที่เข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ไม่ได้
23:1 “ชายคนใดได้รับบาดเจ็บที่ลูกอัณฑะหรือองคชาตของเขาถูกตัดออก อย่าให้เข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์

Some Not Allowed in the Congregation
23:1 He that is wounded in the stones, or hath his privy member cut off, shall not enter into the congregation of the LORD.

23:2 อย่าให้ลูกนอกกฎหมายเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ แม้แต่ลูกหลานของเขาจนถึงสิบชั่วอายุคน อย่าให้เขาเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์

23:2 A bastard shall not enter into the congregation of the LORD; even to his tenth generation shall he not enter into the congregation of the LORD.

23:3 อย่าให้คนอัมโมนหรือคนโมอับเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ แม้แต่ลูกหลานของคนเหล่านี้จนถึงสิบชั่วอายุคน อย่าให้พวกเขาเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์เป็นนิตย์

23:3 An Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the LORD; even to their tenth generation shall they not enter into the congregation of the LORD for ever:

23:4 เพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาต้อนรับท่านทั้งหลายตามทางด้วยขนมปังและน้ำเมื่อพวกท่านออกมาจากอียิปต์ และเพราะว่าเขาทั้งหลายได้จ้างบาลาอัมบุตรชายของเบโอร์มาจากเปโธร์แห่งเมโสโปเตเมีย ให้ต่อต้านท่านเพื่อสาปแช่งท่าน

23:4 Because they met you not with bread and with water in the way, when ye came forth out of Egypt; and because they hired against thee Balaam the son of Beor of Pethor of Mesopotamia, to curse thee.

23:5 แต่อย่างไรก็ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ได้สนใจฟังบาลาอัม แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเปลี่ยนคำสาปแช่งนั้นให้เป็นคำอวยพรแก่ท่าน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรักท่าน

23:5 Nevertheless the LORD thy God would not hearken unto Balaam; but the LORD thy God turned the curse into a blessing unto thee, because the LORD thy God loved thee.

23:6 ท่านอย่าเสริมสร้างสันติภาพหรือความเจริญให้พวกเขาตลอดวันเวลาของท่านเป็นนิตย์

23:6 Thou shalt not seek their peace nor their prosperity all thy days for ever.

23:7 ท่านอย่าเกลียดชังคนเอโดม เพราะว่าเขาเป็นพี่น้องของท่าน ท่านอย่าเกลียดชังคนอียิปต์ เพราะว่าท่านเคยเป็นคนต่างชาติอยู่ในแผ่นดินของเขานั้น

23:7 Thou shalt not abhor an Edomite; for he is thy brother: thou shalt not abhor an Egyptian; because thou wast a stranger in his land.

23:8 เด็ก ๆ ชั่วอายุที่สามซึ่งเกิดจากคนเหล่านี้จะเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ก็ได้

23:8 The children that are begotten of them shall enter into the congregation of the LORD in their third generation.

การรักษาความสะอาด
23:9 เมื่อพลโยธาจะออกไปสู้รบกับบรรดาศัตรูของท่าน ดังนั้นท่านจงรักษาตัวไว้ให้พ้นจากสิ่งชั่วทุกอย่าง

Ceremonial Cleanliness
23:9 When the host goeth forth against thine enemies, then keep thee from every wicked thing.

23:10 ถ้ามีคนใดในท่ามกลางพวกท่านที่ไม่สะอาดด้วยเหตุความเป็นมลทินที่เกิดขึ้นแก่เขาโดยบังเอิญในเวลากลางคืน ดังนั้นเขาจะต้องไปอยู่นอกค่าย อย่าให้เขาเข้ามาในค่าย

23:10 If there be among you any man, that is not clean by reason of uncleanness that chanceth him by night, then shall he go abroad out of the camp, he shall not come within the camp:

23:11 แต่ต่อมาเมื่อถึงเวลาเย็นแล้วจงให้เขาอาบน้ำชำระตัว และเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับเข้ามาอยู่ในค่ายก็ได้

23:11 But it shall be, when evening cometh on, he shall wash himself with water: and when the sun is down, he shall come into the camp again.

23:12 ท่านจะต้องมีสถานที่ภายนอกค่ายด้วย เพื่อท่านจะออกไปถึงได้

23:12 Thou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad:

23:13 และท่านจะต้องมีเสียมรวมไว้กับเครื่องอาวุธของท่าน และต่อมาเมื่อท่านจะนั่งลงในที่ข้างนอกนั้น ท่านจงใช้เสียมขุดหลุมไว้ และจงหันไปกลบสิ่งปฏิกูลของท่านเสีย

23:13 And thou shalt have a paddle upon thy weapon; and it shall be, when thou wilt ease thyself abroad, thou shalt dig therewith, and shalt turn back and cover that which cometh from thee:

23:14 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดำเนินอยู่ท่ามกลางค่ายของท่าน เพื่อจะช่วยท่านให้พ้น และเพื่อมอบบรรดาศัตรูของท่านไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นค่ายของท่านจะต้องบริสุทธิ์ เพื่อพระองค์จะไม่ทอดพระเนตรสิ่งโสโครกในท่าน และเสด็จหันไปเสียจากท่าน

23:14 For the LORD thy God walketh in the midst of thy camp, to deliver thee, and to give up thine enemies before thee; therefore shall thy camp be holy: that he see no unclean thing in thee, and turn away from thee.

ทาสที่หนีไป
23:15 ถ้ามีทาสหนีจากนายของเขามาหาท่าน ท่านอย่าส่งทาสนั้นคืนให้นายของเขา

Runaway Slaves
23:15 Thou shalt not deliver unto his master the servant which is escaped from his master unto thee:

23:16 จงให้ทาสนั้นอาศัยอยู่กับท่าน คืออยู่ท่ามกลางพวกท่าน ในสถานที่ซึ่งเขาจะเลือกในประตูเมืองหนึ่งประตูเมืองใดของท่านตามความพอใจของเขา ท่านอย่ากดขี่ข่มเหงเขาเลย

23:16 He shall dwell with thee, even among you, in that place which he shall choose in one of thy gates, where it liketh him best: thou shalt not oppress him.

ห้ามเป็นหญิงโสเภณีหรือคนรักร่วมเพศ
23:17 บุตรสาวของคนอิสราเอลนั้น อย่าให้คนหนึ่งคนใดเป็นหญิงโสเภณี ทั้งอย่าให้บุตรชายของคนอิสราเอลคนหนึ่งคนใดเป็นคนรักร่วมเพศ

No Whoredom or Sodomy Allowed
23:17 There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel.

23:18 ท่านอย่านำค่าจ้างของหญิงโสเภณีหรือค่าซื้อขายสุนัข เข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพื่อกระทำตามคำสัตย์ปฏิญาณใด ๆ เพราะว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

23:18 Thou shalt not bring the hire of a whore, or the price of a dog, into the house of the LORD thy God for any vow: for even both these are abomination unto the LORD thy God.

เรื่องการคิดดอกเบี้ย
23:19 ท่านจงให้พี่น้องของท่านยืมแต่อย่าคิดเอาดอกเบี้ย ไม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเครื่องบริโภค หรือดอกเบี้ยของสิ่งใด ๆ ที่ให้ยืมเพื่อคิดเอาดอกเบี้ย

Concerning Usury
23:19 Thou shalt not lend upon usury to thy brother; usury of money, usury of victuals, usury of any thing that is lent upon usury:

23:20 ท่านจะให้คนต่างชาติยืมเพื่อคิดเอาดอกเบี้ยก็ได้ แต่สำหรับพี่น้องของท่าน ท่านจงให้ยืมแต่อย่าคิดเอาดอกเบี้ย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในทุกสิ่งซึ่งมือของท่านกระทำในแผ่นดิน ซึ่งท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองนั้น

23:20 Unto a stranger thou mayest lend upon usury; but unto thy brother thou shalt not lend upon usury: that the LORD thy God may bless thee in all that thou settest thine hand to in the land whither thou goest to possess it.

เรื่องคำปฏิญาณ
23:21 เมื่อท่านจะกล่าวคำปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอย่าละเลยไม่ทำตามคำปฏิญาณนั้น และจะเป็นบาปต่อท่าน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเรียกเอาจากท่านเป็นแน่

Concerning Vows
23:21 When thou shalt vow a vow unto the LORD thy God, thou shalt not slack to pay it: for the LORD thy God will surely require it of thee; and it would be sin in thee.

23:22 แต่ถ้าท่านจะไม่ปฏิญาณ ก็จะไม่เป็นบาปต่อท่าน

23:22 But if thou shalt forbear to vow, it shall be no sin in thee.

23:23 ถ้อยคำที่ผ่านออกมาจากริมฝีปากของท่าน ท่านจงระวังที่จะรักษาและกระทำตาม เป็นเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจ ตามที่ท่านได้ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งท่านได้สัญญาไว้ด้วยปากของท่านแล้ว

23:23 That which is gone out of thy lips thou shalt keep and perform; even a freewill offering, according as thou hast vowed unto the LORD thy God, which thou hast promised with thy mouth.

การกินอาหารจากไร่นาของเพื่อนบ้าน
23:24 เมื่อท่านเข้าไปในสวนองุ่นของเพื่อนบ้านของท่าน ดังนั้นท่านจะรับประทานผลองุ่นให้อิ่มหนำตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ แต่ท่านอย่าเก็บผลองุ่นใส่ในภาชนะของท่าน

Eating From Your Neighbor's Field
23:24 When thou comest into thy neighbour's vineyard, then thou mayest eat grapes thy fill at thine own pleasure; but thou shalt not put any in thy vessel.

23:25 เมื่อท่านเข้าไปในนาข้าวของเพื่อนบ้านของท่าน ท่านจะเอามือของท่านเด็ดรวงข้าวก็ได้ แต่ท่านจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้านของท่านไม่ได้”

23:25 When thou comest into the standing corn of thy neighbour, then thou mayest pluck the ears with thine hand; but thou shalt not move a sickle unto thy neighbour's standing corn.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope