กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 38 / Job 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

พระเจ้าทรงตอบโยบ
38:1 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมุนและตรัสว่า

God Answers Job
38:1 Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,

38:2 “นี่เป็นผู้ใดหนอที่ทำให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยบรรดาถ้อยคำอันปราศจากความรู้

38:2 Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?

38:3 บัดนี้ จงคาดเอวของเจ้าไว้อย่างกับลูกผู้ชายเถิด เพราะเราจะถามเจ้า และเจ้าจงตอบเรา

38:3 Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.

38:4 เจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราวางรากฐานทั้งหลายของแผ่นดินโลก จงบอกมาถ้าเจ้ามีความเข้าใจ

38:4 Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.

38:5 ผู้ใดได้กำหนดขนาดให้แผ่นดินโลก ถ้าเจ้าทราบ หรือผู้ใดได้ขึงเชือกวัดบนแผ่นดินโลกนั้น

38:5 Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?

38:6 รากฐานทั้งหลายของแผ่นดินโลกจมไปอยู่บนอะไร หรือผู้ใดได้วางศิลามุมเอกของมัน

38:6 Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;

38:7 เมื่อบรรดาดาวรุ่งร้องเพลงสรรเสริญพร้อมกัน และบุตรชายทั้งปวงของพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบาน

38:7 When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?

38:8 หรือผู้ใดเอาประตูปิดทะเลไว้ เมื่อมันระเบิดออกมา ราวกับว่าทะเลนั้นได้ออกมาจากครรภ์

38:8 Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?

38:9 เมื่อเราสร้างเมฆให้เป็นเสื้อของมัน และความมืดทึบเป็นผ้าอ้อมสำหรับมัน

38:9 When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,

38:10 และกำหนดเขตให้มัน และวางดาลและประตูไว้

38:10 And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,

38:11 และกล่าวว่า ‘เจ้าจงมาได้ถึงตรงนี้แหละ แต่ไม่ไกลกว่านี้แล้ว และคลื่นคะนองของเจ้าจะถูกหยุดอยู่ตรงนี้’

38:11 And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?

38:12 เจ้าได้บังคับบัญชาอรุณตั้งแต่เจ้าเกิดมา และเป็นเหตุให้อรุโณทัยรู้จักสถานที่ของมันหรือ

38:12 Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;

38:13 เพื่อมันจะจับที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกไว้ เพื่อคนชั่วจะถูกสลัดออกไปเสียจากมัน

38:13 That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?

38:14 แผ่นดินโลกก็เปลี่ยนไปเหมือนดินเหนียวที่ถูกตราประทับ และพวกมันก็เด่นออกมาเหมือนเสื้อผ้า

38:14 It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.

38:15 และแสงสว่างของพวกคนชั่วก็ถูกยึดไว้เสีย และแขนที่เงื้อขึ้นจะถูกหักเสีย

38:15 And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.

38:16 เจ้าเข้าไปในตาน้ำทั้งหลายแห่งทะเลแล้วหรือ หรือเจ้าเดินเข้าไปค้นหาความลึกแล้วหรือ

38:16 Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?

38:17 บรรดาประตูแห่งความตายถูกเปิดอ้าแก่เจ้าแล้วหรือ หรือเจ้าได้เห็นบรรดาประตูของเงาแห่งความตายแล้วหรือ

38:17 Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?

38:18 เจ้าหยั่งรู้ความกว้างใหญ่ของแผ่นดินโลกแล้วหรือ จงบอกมาถ้าเจ้ารู้ทั้งหมดนี้

38:18 Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.

38:19 ทางที่จะนำไปสู่ที่อยู่อาศัยของความสว่างอยู่ที่ไหน และสำหรับความมืด สถานที่ของมันอยู่ที่ไหน

38:19 Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,

38:20 เพื่อเจ้าจะได้พามันไปยังเส้นขอบเขตของมัน และเพื่อเจ้าจะได้ทราบหนทางทั้งหลายที่ไปยังบ้านของมัน

38:20 That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?

38:21 เจ้าทราบสิ่งนี้เพราะเจ้าเกิดมาในตอนนั้นหรือ หรือเพราะจำนวนวันเวลาของเจ้านั้นมากเหลือหลาย

38:21 Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?

38:22 เจ้าเข้าไปในคลังแห่งหิมะแล้วหรือ หรือเจ้าเห็นคลังแห่งลูกเห็บแล้วหรือ

38:22 Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,

38:23 ซึ่งเราสงวนไว้เพื่อเวลาแห่งความยากลำบาก เพื่อวันแห่งศึกและสงคราม

38:23 Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?

38:24 ความสว่างถูกแจกจ่ายออกไปโดยทางไหน ซึ่งกระจายลมตะวันออกไปบนแผ่นดินโลก

38:24 By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?

38:25 ผู้ใดได้แบ่งทางน้ำสำหรับการไหลล้นของน้ำทั้งหลาย หรือทำทางหนึ่งสำหรับฟ้าแลบแห่งฟ้าร้อง

38:25 Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;

38:26 เพื่อทำให้ฝนตกลงมาบนแผ่นดินที่ไม่มีคนอยู่ บนถิ่นทุรกันดารซึ่งไม่มีมนุษย์อยู่ที่นั่นเลย

38:26 To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;

38:27 เพื่อให้พื้นดินที่รกร้างและว่างเปล่าได้อิ่มเอม และกระทำให้หน่อของต้นอ่อนงอกขึ้น

38:27 To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?

38:28 ฝนมีพ่อหรือ หรือผู้ใดได้ให้กำเนิดหยาดน้ำค้าง

38:28 Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?

38:29 น้ำแข็งออกมาจากครรภ์ของผู้ใด และน้ำค้างแข็งขาวแห่งฟ้าสวรรค์ ผู้ใดได้ให้กำเนิดมัน

38:29 Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?

38:30 น้ำทั้งหลายถูกซ่อนไว้ดุจหินก้อนหนึ่ง และผิวของมหาสมุทรก็แข็งตัว

38:30 The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.

38:31 เจ้ามัดหมู่ดาวลูกไก่ให้เป็นกลุ่มได้หรือ หรือแก้เครื่องผูกมัดหมู่ดาวไถได้หรือ

38:31 Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?

38:32 เจ้านำดาวนักษัตรออกมาตามฤดูของมันได้หรือ หรือเจ้านำทางของหมู่ดาวจระเข้และลูก ๆ ของมันได้ไหม

38:32 Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?

38:33 เจ้าทราบกฎทั้งหลายของฟ้าสวรรค์หรือ เจ้าตั้งอำนาจครอบครองแห่งฟ้าสวรรค์ในแผ่นดินโลกได้หรือ

38:33 Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?

38:34 เจ้าตะเบ็งเสียงไปถึงบรรดาเมฆได้ไหมล่ะ เพื่อน้ำมากมายจะลงมาคลุมเจ้า

38:34 Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?

38:35 เจ้าส่งบรรดาฟ้าแลบออกไปเพื่อให้มันไปและพูดกับเจ้าว่า ‘พวกเราอยู่ที่นี่’ ได้ไหม

38:35 Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?

38:36 ผู้ใดได้ให้สติปัญญาในส่วนภายใน หรือผู้ใดได้ให้ความเข้าใจแก่จิตใจ

38:36 Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?

38:37 ผู้ใดสามารถนับบรรดาเมฆด้วยสติปัญญาได้ หรือผู้ใดสามารถยับยั้งบรรดาถุงน้ำของท้องฟ้าได้

38:37 Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,

38:38 เมื่อผงคลีเริ่มเข้าสู่สภาพแข็งตัว และเมื่อบรรดาก้อนดินเกาะกันแน่น

38:38 When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?

38:39 เจ้าจะล่าเหยื่อสำหรับสิงโตได้หรือ หรือให้สิงโตหนุ่มกินจนอิ่มได้ไหมล่ะ

38:39 Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,

38:40 เมื่อพวกมันหมอบอยู่ในถ้ำของพวกมัน และอาศัยอยู่ในที่กำบังเพื่อซุ่มคอยอยู่

38:40 When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?

38:41 ผู้ใดจัดหาอาหารสำหรับนกกา เมื่อลูกของมันร้องต่อพระเจ้า พวกมันระเหระหนไปเพราะขาดอาหาร”

38:41 Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope