กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กิจการ 6 / Acts 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ผู้ช่วยศิษยาภิบาลพวกแรก
6:1 และในวันเหล่านั้น เมื่อจำนวนของพวกสาวกถูกทวีมากขึ้น มีการบ่นพึมพำของพวกกรีกต่อพวกฮีบรู เพราะว่าพวกหญิงม่ายของชาวกรีกถูกละเลยในการปรนนิบัติประจำวัน

First Deacons
6:1 And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration.

6:2 และพวกสิบสองคนนั้นได้เรียกคนจำนวนมากในพวกสาวกให้มาหาพวกเขา และกล่าวว่า “ไม่มีเหตุผลที่พวกเราควรจะทิ้งพระวจนะของพระเจ้าและรับใช้โต๊ะทั้งหลาย

6:2 Then the twelve called the multitude of the disciples unto them, and said, It is not reason that we should leave the word of God, and serve tables.

6:3 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย พวกท่านจงเลือกเจ็ดคนในท่ามกลางพวกท่านที่มีชื่อเสียงดี เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญา ผู้ซึ่งพวกเราจะตั้งไว้ให้ดูแลกิจธุระนี้

6:3 Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business.

6:4 แต่พวกเราจะอุทิศตัวอย่างขะมักเขม้นต่อการอธิษฐาน และต่อการปรนนิบัติแห่งพระวจนะ”

6:4 But we will give ourselves continually to prayer, and to the ministry of the word.

6:5 และคำกล่าวนี้เป็นที่เห็นชอบของคนเหล่านั้นทั้งหมด และพวกเขาได้เลือกสเทเฟน ผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และฟีลิป และโปรโครัส และนิคาโนร์ และทิโมน และปารเมนัส และนิโคเลาส์ซึ่งเป็นผู้เข้าจารีตจากเมืองอันทิโอก

6:5 And the saying pleased the whole multitude: and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas a proselyte of Antioch:

6:6 ผู้ซึ่งเขาทั้งหลายตั้งไว้ต่อหน้าพวกอัครสาวก และเมื่อพวกอัครสาวกได้อธิษฐานแล้ว พวกเขาได้วางมือของตนบนคนทั้งเจ็ดนั้น

6:6 Whom they set before the apostles: and when they had prayed, they laid their hands on them.

6:7 และพระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้น และจำนวนของพวกสาวกก็ทวีขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มอย่างมาก และคนเป็นอันมากในพวกปุโรหิตได้เชื่อฟังต่อความเชื่อนั้น

6:7 And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly; and a great company of the priests were obedient to the faith.

สเทเฟนถูกกล่าวหาและเผชิญหน้ากับความตาย
6:8 และสเทเฟนประกอบด้วยความเชื่อและฤทธิ์เดช ได้กระทำบรรดาการมหัศจรรย์และการอัศจรรย์ใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชน

Stephen Accused and Facing Death
6:8 And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people.

6:9 แล้วมีบางคนได้ลุกขึ้น คือคนของธรรมศาลาที่ถูกเรียกว่า ธรรมศาลาของพวกลิเบระติน และชาวไซรีน และชาวอเล็กซานเดรีย และบางคนจากซีลีเซียและเอเชีย โดยโต้แย้งกับสเทเฟน

6:9 Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen.

6:10 และคนเหล่านั้นไม่สามารถต่อต้านสติปัญญาและจิตวิญญาณ ซึ่งโดยสิ่งเหล่านี้ท่านได้กล่าวนั้น

6:10 And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake.

6:11 และพวกเขาได้ลอบเอาหลายคนเข้ามา ซึ่งกล่าวว่า “พวกเราได้ยินคนนี้พูดถ้อยคำหมิ่นประมาทต่าง ๆ ต่อโมเสสและต่อพระเจ้า”

6:11 Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses, and against God.

6:12 และพวกเขายุยงประชาชนและพวกผู้อาวุโสกับพวกธรรมาจารย์ และมาหาสเทเฟน และจับเขา และนำเขาไปยังสภา

6:12 And they stirred up the people, and the elders, and the scribes, and came upon him, and caught him, and brought him to the council,

6:13 และได้ตั้งพวกพยานเท็จขึ้นมา ซึ่งกล่าวว่า “คนนี้ไม่หยุดพูดถ้อยคำหมิ่นประมาทต่าง ๆ ต่อสถานบริสุทธิ์นี้และพระราชบัญญัติเลย

6:13 And set up false witnesses, which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place, and the law:

6:14 เพราะพวกเราเคยได้ยินเขากล่าวว่า พระเยซูแห่งนาซาเร็ธนี้จะทำลายสถานที่แห่งนี้ และจะเปลี่ยนธรรมเนียมทั้งหลายซึ่งโมเสสได้มอบไว้แก่พวกเรา”

6:14 For we have heard him say, that this Jesus of Nazareth shall destroy this place, and shall change the customs which Moses delivered us.

6:15 และทุกคนที่นั่งในสภานั้น ขณะเพ่งดูสเทเฟน ก็เห็นใบหน้าของท่านราวกับเป็นใบหน้าของทูตสวรรค์องค์หนึ่ง

6:15 And all that sat in the council, looking stedfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope