กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 8 / Genesis 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

น้ำลดลงและนาวาค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต
8:1 และพระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์ รวมทั้งบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตและสัตว์ใช้งานทั้งปวงที่อยู่กับท่านในนาวา และพระเจ้าทรงทำให้ลมพัดมาเหนือแผ่นดินโลก และน้ำทั้งปวงก็ลดลง

Flood Ends and Ark Lands on Mount Ararat
8:1 And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged;

8:2 เช่นเดียวกันน้ำพุทั้งหลายที่อยู่ใต้บาดาลและบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ก็ปิด และฝนที่ตกจากฟ้าสวรรค์ก็หยุด

8:2 The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;

8:3 และน้ำก็ค่อย ๆ ลดลงจากแผ่นดินโลก และล่วงพ้นหนึ่งร้อยห้าสิบวันแล้วน้ำก็ลดลง

8:3 And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated.

8:4 และเดือนที่เจ็ดวันที่สิบเจ็ดของเดือนนั้นนาวาก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต

8:4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.

8:5 และน้ำก็ค่อย ๆ ลดลงจนถึงเดือนที่สิบ ในเดือนที่สิบ ณ วันที่หนึ่งของเดือนนั้น ยอดภูเขาต่าง ๆ ก็ปรากฏให้เห็น

8:5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.

8:6 และต่อจากนั้นอีกสี่สิบวัน โนอาห์ก็เปิดช่องในนาวาที่ท่านได้ทำไว้นั้น

8:6 And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:

8:7 และท่านปล่อยนกกาตัวหนึ่ง ซึ่งมันบินไปมาจนกระทั่งน้ำลดแห้งจากแผ่นดินโลก

8:7 And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.

8:8 ท่านได้ปล่อยนกเขาตัวเมียตัวหนึ่งด้วย เพื่อจะรู้ว่าน้ำได้ลดลงจากพื้นแผ่นดินโลกหรือยัง

8:8 Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;

8:9 แต่นกเขาไม่พบที่ที่จะเกาะอาศัยอยู่ได้เพราะน้ำยังท่วมทั่วพื้นแผ่นดินโลกอยู่ และมันได้กลับมาหาท่านในนาวา ดังนั้นท่านจึงยื่นมือออกไปและจับนกเขา และเอามันเข้ามาไว้ด้วยกันกับท่านในนาวา

8:9 But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.

8:10 และท่านคอยอยู่อีกเจ็ดวัน และท่านได้ปล่อยนกเขาไปจากนาวาอีกครั้งหนึ่ง

8:10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;

8:11 และในเวลาเย็นนกเขาก็กลับมายังท่าน และดูเถิด มันคาบใบมะกอกเขียวสดมา ดังนั้นโนอาห์จึงรู้ว่า น้ำได้ลดลงจากแผ่นดินโลกแล้ว

8:11 And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.

8:12 และท่านคอยอยู่อีกเจ็ดวัน และปล่อยนกเขาออกไป มันไม่กลับมาหาท่านอีกเลย

8:12 And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more.

8:13 และต่อมาในปีที่หกร้อยหนึ่ง ในเดือนที่หนึ่ง ณ วันที่หนึ่งของเดือนนั้น น้ำก็แห้งจากแผ่นดินโลก และโนอาห์ก็เปิดหลังคาของนาวาและมองดู และดูเถิด พื้นแผ่นดินแห้งแล้ว

8:13 And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry.

8:14 และในเดือนที่สอง วันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนนั้น แผ่นดินโลกก็แห้งสนิท

8:14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.

8:15 และพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า

8:15 And God spake unto Noah, saying,

8:16 “จงออกไปจากนาวา ทั้งเจ้า และภรรยาของเจ้า และบุตรชายทั้งหลายของเจ้า และบุตรสะใภ้ทั้งหลายของเจ้าพร้อมกับเจ้า

8:16 Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.

8:17 จงพาสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ด้วยกันกับเจ้า คือบรรดาเนื้อหนัง ทั้งนก และสัตว์ใช้งาน และสัตว์เลื้อยคลานทั้งปวงที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกให้ออกมาพร้อมกับเจ้า เพื่อพวกมันจะทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก และมีลูกดกและทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก”

8:17 Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.

8:18 และโนอาห์ได้ออกไป พร้อมทั้งบุตรชายทั้งหลายของท่าน และภรรยาของท่าน และบุตรสะใภ้ทั้งหลายของท่านพร้อมกับท่าน

8:18 And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:

8:19 สัตว์ป่าทั้งปวง บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน และนกทั้งปวง และทุกสิ่งที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิดของพวกมัน ออกไปจากนาวา

8:19 Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.

โนอาห์ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
8:20 และโนอาห์ก็สร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์ และเอาบรรดาสัตว์ที่สะอาดและบรรดานกที่สะอาด และถวายเป็นเครื่องเผาบูชาที่แท่นบูชานั้น

Noah Offers Sacrifice
8:20 And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.

8:21 และพระเยโฮวาห์ได้ทรงดมกลิ่นหอมอันพอพระทัย และพระเยโฮวาห์ตรัสในพระทัยของพระองค์ว่า “เราจะไม่สาปแช่งแผ่นดินอีกเพราะเหตุมนุษย์ ด้วยว่าเค้าความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วร้ายตั้งแต่วัยเด็กหนุ่มสาวของเขา ทั้งเราจะไม่ประหารสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตอีกเหมือนอย่างที่เราได้กระทำแล้วนั้น

8:21 And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done.

8:22 ในขณะที่โลกยังดำรงอยู่นั้น ฤดูหว่านและฤดูเก็บเกี่ยว ทั้งเวลาเย็นและเวลาร้อน ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว รวมทั้งกลางวันและกลางคืน จะไม่สิ้นสุดลง”

8:22 While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope