กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 46 / Genesis 46

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ยาโคบลงไปยังอียิปต์
46:1 และอิสราเอลเดินทางไปพร้อมกับสิ่งทั้งปวงที่ท่านมีอยู่ และมาถึงเมืองเบเออร์เชบา และถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของอิสอัคบิดาของตน

Jacob Goes Down to Egypt
46:1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beersheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac.

46:2 และพระเจ้าตรัสแก่อิสราเอลโดยนิมิตในเวลากลางคืน และตรัสว่า “ยาโคบ ยาโคบเอ๋ย” และท่านทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าข้า”

46:2 And God spake unto Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here am I.

46:3 และพระองค์ได้ตรัสว่า “เราคือพระเจ้า เป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า อย่ากลัวที่จะลงไปยังอียิปต์เพราะเราจะทำให้เจ้าเป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่น

46:3 And he said, I am God, the God of thy father: fear not to go down into Egypt; for I will there make of thee a great nation:

46:4 เราจะลงไปกับเจ้าถึงอียิปต์ และเราจะพาเจ้าขึ้นมาอีกด้วยแน่ และโยเซฟจะวางมือของเขาบนตาของเจ้า”

46:4 I will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes.

46:5 และยาโคบก็ลุกขึ้นไปจากเมืองเบเออร์เชบา และบรรดาบุตรชายของอิสราเอลก็ให้ยาโคบบิดาของพวกเขาขึ้นขบวนเกวียนที่ฟาโรห์ส่งมารับท่าน พร้อมกับลูกหลานเล็ก ๆ และภรรยาของพวกเขา

46:5 And Jacob rose up from Beersheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.

46:6 และพวกเขาพาฝูงสัตว์และทรัพย์สมบัติของตนที่พวกเขาได้มาในแผ่นดินแห่งคานาอันนั้นไปยังอียิปต์ ยาโคบและบรรดาเชื้อสายของท่านไปด้วยกันกับท่าน

46:6 And they took their cattle, and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him:

46:7 คือลูกหลานชายหญิงของท่านไปด้วยกันกับท่าน และเชื้อสายทั้งหมดของท่าน ท่านก็นำเข้าไปในอียิปต์พร้อมกับท่าน

46:7 His sons, and his sons' sons with him, his daughters, and his sons' daughters, and all his seed brought he with him into Egypt.

46:8 และต่อไปนี้เป็นชื่อลูกหลานของอิสราเอลที่เข้าไปในอียิปต์ ทั้งยาโคบและบุตรชายทั้งหลายของท่านคือ รูเบน บุตรหัวปีของยาโคบ

46:8 And these are the names of the children of Israel, which came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob's firstborn.

46:9 และบุตรชายทั้งหลายของรูเบน คือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี

46:9 And the sons of Reuben; Hanoch, and Phallu, and Hezron, and Carmi.

46:10 และบุตรชายทั้งหลายของสิเมโอน คือ เยมูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน และโศหาร์ กับชาอูล บุตรชายของหญิงคนคานาอัน

46:10 And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman.

46:11 และบุตรชายทั้งหลายของเลวี คือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี

46:11 And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.

46:12 และบุตรชายทั้งหลายของยูดาห์ คือ เอร์ โอนัน เช-ลาห์ เปเรศ และเศ-ราห์ แต่เอร์และโอนันได้ถึงแก่ความตายในแผ่นดินแห่งคานาอัน และบุตรชายทั้งหลายของเปเรศ คือ เฮสโรน และฮามูล

46:12 And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and Zerah: but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Pharez were Hezron and Hamul.

46:13 และบุตรชายทั้งหลายของอิสสาคาร์ คือ โทลา ปูวาห์ โยบ และชิมโรน

46:13 And the sons of Issachar; Tola, and Phuvah, and Job, and Shimron.

46:14 และบุตรชายทั้งหลายของเศบูลุน คือ เสเรด เอโลน และยาเลเอล

46:14 And the sons of Zebulun; Sered, and Elon, and Jahleel.

46:15 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเลอาห์ ซึ่งนางคลอดให้ยาโคบในปัดดานอารัม กับบุตรสาวของท่านชื่อ ดีนาห์ บุตรชายหญิงทั้งหมดของท่านมีสามสิบสามคน

46:15 These be the sons of Leah, which she bare unto Jacob in Padanaram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three.

46:16 และบุตรชายทั้งหลายของกาด คือ ศิฟีโอน ฮักกี ชูนี เอสโบน เอรี อาโรดี และอาเรลี

46:16 And the sons of Gad; Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli.

46:17 และบุตรชายทั้งหลายของอาเชอร์ คือ ยิมนาห์ อิชอูอาห์ อิชวี และเบรียาห์ กับเสราห์น้องสาวของพวกเขา และบุตรชายทั้งหลายของเบรียาห์ คือ เฮเบอร์ และมัลคีเอล

46:17 And the sons of Asher; Jimnah, and Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah their sister: and the sons of Beriah; Heber, and Malchiel.

46:18 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของศิลปาห์ ผู้ที่ลาบันยกให้แก่เลอาห์บุตรสาวของตน และนางคลอดคนเหล่านี้ให้ยาโคบ มีสิบหกคนด้วยกัน

46:18 These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter, and these she bare unto Jacob, even sixteen souls.

46:19 บุตรชายทั้งหลายของราเชลภรรยาของยาโคบ คือ โยเซฟ และเบนยามิน

46:19 The sons of Rachel Jacob's wife; Joseph, and Benjamin.

46:20 และมนัสเสห์กับเอฟราอิม เกิดแก่โยเซฟในแผ่นดินแห่งอียิปต์ ซึ่งอาเสนัทบุตรสาวของโปทิเฟรา ปุโรหิตเมืองโอนคลอดให้ท่าน

46:20 And unto Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, which Asenath the daughter of Potipherah priest of On bare unto him.

46:21 และบุตรชายทั้งหลายของเบนยามิน คือ เบลา เบเคอร์ อัชเบล เกรา นาอามาน เอไฮ โรช มุปปิม หุปปิม และอาร์ด

46:21 And the sons of Benjamin were Belah, and Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard.

46:22 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของราเชลที่เกิดแก่ยาโคบ มีสิบสี่คนด้วยกัน

46:22 These are the sons of Rachel, which were born to Jacob: all the souls were fourteen.

46:23 และบุตรชายของดาน คือ หุชิม

46:23 And the sons of Dan; Hushim.

46:24 และบุตรชายทั้งหลายของนัฟทาลี คือ ยาเซเอล กูนี เยเซอร์ และชิลเลม

46:24 And the sons of Naphtali; Jahzeel, and Guni, and Jezer, and Shillem.

46:25 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของบิลฮาห์ ผู้ที่ลาบันยกให้แก่ราเชลบุตรสาวของตน และนางคลอดคนเหล่านี้ให้ยาโคบ มีเจ็ดคนด้วยกัน

46:25 These are the sons of Bilhah, which Laban gave unto Rachel his daughter, and she bare these unto Jacob: all the souls were seven.

46:26 และบรรดาคนของยาโคบซึ่งออกมาจากบั้นเอวของท่านที่เข้ามาในอียิปต์นั้น ไม่นับภรรยาของบุตรชายทั้งหลายของยาโคบ มีหกสิบหกคนด้วยกัน

46:26 All the souls that came with Jacob into Egypt, which came out of his loins, besides Jacob's sons' wives, all the souls were threescore and six;

46:27 และบุตรชายทั้งหลายของโยเซฟซึ่งเกิดแก่ท่านในอียิปต์มีสองคน คนทั้งปวงในครอบครัวของยาโคบที่เข้ามาในอียิปต์มีเจ็ดสิบคนด้วยกัน

46:27 And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten.

ญาติพี่น้องของโยเซฟไปอาศัยอยู่ในเมืองโกเชน
46:28 และยาโคบได้ส่งยูดาห์ล่วงหน้าก่อนท่าน ไปหาโยเซฟเพื่อจะนำหน้าของท่านไปยังเมืองโกเชน และพวกเขาก็มาถึงแผ่นดินแห่งโกเชน

Joseph's People Seek Place in Goshen
46:28 And he sent Judah before him unto Joseph, to direct his face unto Goshen; and they came into the land of Goshen.

46:29 และโยเซฟก็จัดเตรียมรถม้าของตน ขึ้นไปที่เมืองโกเชนเพื่อพบอิสราเอลบิดาของตน และแนะนำตัวแก่บิดาของตน ท่านก็กอดคอบิดาของตนไว้ และกอดคอบิดาร้องไห้เป็นเวลานาน

46:29 And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen, and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept on his neck a good while.

46:30 และอิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “เดี๋ยวนี้พ่อจะตายก็ตามเถิด เนื่องจากพ่อได้เห็นหน้าของเจ้าแล้ว เพราะว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่”

46:30 And Israel said unto Joseph, Now let me die, since I have seen thy face, because thou art yet alive.

46:31 และโยเซฟได้พูดกับพวกพี่น้องของท่านและครอบครัวบิดาของท่านว่า “เราจะขึ้นไปและแสดงแก่ฟาโรห์และทูลแก่พระองค์ว่า ‘พวกพี่น้องของข้าพระองค์และครอบครัวบิดาของข้าพระองค์ผู้เคยอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอันนั้นมาหาข้าพระองค์แล้ว

46:31 And Joseph said unto his brethren, and unto his father's house, I will go up, and shew Pharaoh, and say unto him, My brethren, and my father's house, which were in the land of Canaan, are come unto me;

46:32 และคนเหล่านั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะ ด้วยเหตุที่พวกเขามีอาชีพเลี้ยงสัตว์ และพวกเขาพาฝูงแพะแกะ ฝูงวัวของพวกเขา และทุกสิ่งที่พวกเขามีอยู่มาด้วย’

46:32 And the men are shepherds, for their trade hath been to feed cattle; and they have brought their flocks, and their herds, and all that they have.

46:33 และให้เป็นไปตามนี้เมื่อฟาโรห์จะรับสั่งให้พวกท่านเข้าเฝ้าและจะตรัสว่า ‘พวกเจ้าเคยประกอบอาชีพอะไร’

46:33 And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?

46:34 ท่านทั้งหลายจงทูลว่า ‘การประกอบอาชีพของพวกผู้รับใช้ของพระองค์นั้นเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ตั้งแต่วัยเด็กหนุ่มของพวกข้าพระองค์มาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งข้าพระองค์ทั้งหลายและบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ด้วย’ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งโกเชน เหตุว่าคนเลี้ยงแพะแกะทุกคนนั้นเป็นที่รังเกียจสำหรับชาวอียิปต์”

46:34 That ye shall say, Thy servants' trade hath been about cattle from our youth even until now, both we, and also our fathers: that ye may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination unto the Egyptians.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope