กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 17 / Genesis 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่ออับรามเป็นชื่ออับราฮัม
17:1 และเมื่ออายุอับรามได้เก้าสิบเก้าปี พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่า “เราเป็นพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเจ้าจงเป็นคนดีพร้อม

Abram's Name Changed to Abraham
17:1 And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect.

17:2 และเราจะทำพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้า และจะให้เจ้าทวีมากขึ้น”

17:2 And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly.

17:3 และอับรามก็ซบหน้าลงถึงดินและพระเจ้าตรัสกับท่านว่า

17:3 And Abram fell on his face: and God talked with him, saying,

17:4 “สำหรับเรา ดูเถิด พันธสัญญาของเราอยู่กับเจ้า และเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย

17:4 As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations.

17:5 ทั้งชื่อของเจ้าจะไม่เรียกว่า อับราม อีกต่อไป แต่เจ้าจะมีชื่อว่า อับราฮัม เพราะเราจะกระทำให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย

17:5 Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for a father of many nations have I made thee.

17:6 และเราจะกระทำให้เจ้ามีลูกดกทวีมากขึ้น และเราจะกระทำให้เจ้าเป็นชนหลายชาติ และกษัตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า

17:6 And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee.

17:7 และเราจะตั้งพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าตลอดชั่วอายุของเขาให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์ เป็นพระเจ้าองค์เดียวแก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า

17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee.

17:8 และเราจะให้แผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่เป็นคนต่างชาตินี้ คือบรรดาแผ่นดินแห่งคานาอันแก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์ และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา”

17:8 And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God.

พิธีสุหนัตเป็นพันธสัญญาต่อชนชาติอิสราเอล
17:9 และพระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าจะรักษาพันธสัญญาของเรา ทั้งเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าตลอดชั่วอายุของพวกเขา

Circumcision, a Covenant with the Israelites
17:9 And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou, and thy seed after thee in their generations.

17:10 นี่เป็นพันธสัญญาของเรา ซึ่งพวกเจ้าจะรักษาระหว่างเรากับพวกเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า คือเด็กผู้ชายทุกคนในท่ามกลางพวกเจ้าจะเข้าสุหนัต

17:10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised.

17:11 และพวกเจ้าจะเข้าสุหนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของพวกเจ้า และการเข้าสุหนัตนั้นจะเป็นหมายสำคัญแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเจ้า

17:11 And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you.

17:12 และผู้ชายที่มีอายุแปดวันจะเข้าสุหนัตในท่ามกลางพวกเจ้า เด็กผู้ชายทุกคนตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า ผู้ชายที่เกิดในบ้านหรือเอาเงินซื้อมาจากคนต่างชาติใด ๆ ซึ่งมิใช่เชื้อสายของเจ้า

17:12 And he that is eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed.

17:13 ผู้ชายที่เกิดในบ้านของเจ้าและผู้ชายที่เอาเงินของเจ้าซื้อมาจำเป็นต้องเข้าสุหนัต และพันธสัญญาของเราจะอยู่ที่เนื้อของพวกเจ้า เป็นพันธสัญญานิรันดร์

17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant.

17:14 และเด็กผู้ชายที่ไม่ได้เข้าสุหนัต คือผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของเขา ชีวิตนั้นจะถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา เขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเรา”

17:14 And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant.

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อซารายเป็นชื่อซาราห์
17:15 และพระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่า “สำหรับซารายภรรยาของเจ้า เจ้าจะไม่เรียกชื่อนางว่า ซาราย แต่จะเรียกชื่อนางว่า ซาราห์

Sarai's Name Changed to Sarah; The Promise of a Son
17:15 And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be.

17:16 และเราจะอวยพรแก่นางและให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้ากับนางด้วย ใช่แล้ว เราจะอวยพรนาง และนางจะเป็นมารดาของชนหลายชาติ กษัตริย์ของชนหลายชาติจะมาจากนาง”

17:16 And I will bless her, and give thee a son also of her: yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her.

17:17 ดังนั้น อับราฮัมจึงซบหน้าลงและหัวเราะ และพูดในใจของท่านว่า “ชายผู้มีอายุหนึ่งร้อยปีจะให้กำเนิดบุตรได้หรือ ซาราห์ผู้มีอายุได้เก้าสิบปีแล้วจะคลอดบุตรหรือ”

17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?

17:18 และอับราฮัมทูลพระเจ้าว่า “โอ ขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์”

17:18 And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before thee!

17:19 และพระเจ้าตรัสว่า “ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้าเป็นแน่ และเจ้าจะเรียกชื่อของเขาว่า อิสอัค และเราจะตั้งพันธสัญญาของเรากับเขาและกับเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์

17:19 And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him.

อิชมาเอลจะเป็นบิดาของชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ง
17:20 และสำหรับอิชมาเอลนั้นเราได้ฟังเจ้าแล้ว ดูเถิด เราได้อวยพรเขาและจะกระทำให้เขามีลูกดกทวีมากขึ้นอุดมบริบูรณ์อย่างยิ่ง เขาจะให้กำเนิดเจ้านายสิบสององค์และเราจะกระทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่ง

Ishmael to Father a Great Nation
17:20 And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.

17:21 แต่พันธสัญญาของเรา เราจะตั้งไว้กับอิสอัคซึ่งซาราห์จะคลอดให้แก่เจ้าปีหน้าในเวลานี้”

17:21 But my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year.

17:22 และพระองค์ตรัสกับท่านเสร็จแล้ว และพระเจ้าก็เสด็จขึ้นไปจากอับราฮัม

17:22 And he left off talking with him, and God went up from Abraham.

17:23 และอับราฮัมได้เอาอิชมาเอลบุตรชายของท่าน กับบรรดาคนทั้งปวงที่เกิดในบ้านของท่านและบรรดาคนทั้งปวงที่ได้ซื้อมาด้วยเงินของท่าน คือผู้ชายทุกคนท่ามกลางคนที่อยู่ในบ้านของอับราฮัม และให้เข้าสุหนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของพวกเขาในวันเดียวกันนั้นตามที่พระเจ้าตรัสไว้แก่ท่าน

17:23 And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house; and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him.

17:24 และอับราฮัมมีอายุเก้าสิบเก้าปีเมื่อท่านเข้าสุหนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของท่าน

17:24 And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

17:25 และอิชมาเอลบุตรชายของท่านมีอายุสิบสามปีเมื่อเขาเข้าสุหนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของเขา

17:25 And Ishmael his son was thirteen years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

17:26 อับราฮัมและอิชมาเอลบุตรชายของท่านเข้าสุหนัตในวันเดียวกันนั้น

17:26 In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.

17:27 และบรรดาผู้ชายในบ้านของท่าน ทั้งที่เกิดในบ้านของท่านและซื้อมาด้วยเงินจากคนต่างชาติก็เข้าสุหนัตพร้อมกับท่าน

17:27 And all the men of his house, born in the house, and bought with money of the stranger, were circumcised with him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope