กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 9 / Genesis 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

คุณค่าแห่งชีวิต
9:1 และพระเจ้าทรงอวยพรแก่โนอาห์และบุตรชายทั้งหลายของท่าน ทั้งตรัสแก่พวกเขาว่า “จงมีลูกดก และทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลก

Sacredness of Life
9:1 And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.

9:2 และสัตว์ป่าทั้งปวงแห่งแผ่นดินโลก ทั้งบรรดานกในอากาศ สิ่งทั้งปวงที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัวพวกเจ้าและหวาดกลัวต่อพวกเจ้า พวกมันได้ถูกมอบอยู่ในมือพวกเจ้าแล้ว

9:2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered.

9:3 ทุก ๆ สิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของพวกเจ้า เช่นเดียวกับพืชผักเขียวสด เรายกทุกสิ่งให้แก่พวกเจ้าแล้ว

9:3 Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.

9:4 แต่เนื้อพร้อมกับชีวิตของมัน ซึ่งคือเลือดของมัน พวกเจ้าอย่ากินเลย

9:4 But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.

ฆาตกรฆ่าคนมีโทษถึงประหารชีวิต
9:5 และโลหิตของพวกเจ้าที่เป็นชีวิตของพวกเจ้าเราจะเรียกเอาแน่นอน เราจะเรียกเอาจากชีวิตของสัตว์ป่าทั้งปวงและจากมือมนุษย์ เราจะเรียกเอาชีวิตมนุษย์จากมือพี่น้องของตนทุกคน

Death Penalty for Murder
9:5 And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man's brother will I require the life of man.

9:6 ผู้ใดทำให้โลหิตของมนุษย์ไหล ผู้อื่นจะทำให้ผู้นั้นโลหิตไหล เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพระเจ้า

9:6 Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man.

9:7 และพวกเจ้า พวกเจ้าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้น อุดมบริบูรณ์ในแผ่นดินโลกและทวีมากขึ้นในนั้น”

9:7 And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.

9:8 และพระเจ้าได้ตรัสแก่โนอาห์และบุตรชายทั้งหลายของท่านที่อยู่กับท่านว่า

9:8 And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying,

พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับโนอาห์
9:9 “และดูเถิด คือเราเอง เราตั้งพันธสัญญาของเรากับพวกเจ้าและกับเชื้อสายของพวกเจ้าที่มาภายหลังพวกเจ้า

God's Covenant with Noah
9:9 And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;

9:10 และกับสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับพวกเจ้า คือนก สัตว์ใช้งาน และบรรดาสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลกที่อยู่กับพวกเจ้า สัตว์ทั้งปวงที่ออกจากนาวา รวมทั้งบรรดาสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก

9:10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.

9:11 และเราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่า จะไม่มีการทำลายบรรดาเนื้อหนังโดยน้ำท่วมอีก ทั้งจะไม่มีน้ำมาท่วมทำลายแผ่นดินโลกอีกต่อไป”

9:11 And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.

9:12 และพระเจ้าตรัสว่า “นี่เป็นหมายสำคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราตั้งไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับพวกเจ้า ในทุกชั่วอายุตลอดไปเป็นนิตย์

9:12 And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations:

9:13 เราได้ตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆและมันจะเป็นหมายสำคัญแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับแผ่นดินโลก

9:13 I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.

9:14 และจะเป็นไปอย่างนี้เมื่อเราให้มีเมฆเหนือแผ่นดินโลก จะเห็นรุ้งที่เมฆนั้น

9:14 And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud:

9:15 และเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีระหว่างเรากับพวกเจ้าและสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงแห่งบรรดาเนื้อหนัง และน้ำจะไม่มาท่วมทำลายบรรดาเนื้อหนังอีกต่อไป

9:15 And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh.

9:16 และจะมีรุ้งที่เมฆและเราจะมองดูมันเพื่อเราจะระลึกถึงพันธสัญญานิรันดร์ ระหว่างพระเจ้ากับสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตแห่งบรรดาเนื้อหนังที่อยู่บนแผ่นดินโลก”

9:16 And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth.

9:17 และพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า “นี่เป็นหมายสำคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราได้ตั้งไว้ระหว่างเรากับบรรดาเนื้อหนังที่อยู่บนแผ่นดินโลก”

9:17 And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that is upon the earth.

9:18 และบุตรชายทั้งหลายของโนอาห์ที่ได้ออกจากนาวา คือเชม ฮาม และยาเฟท และฮามเป็นบิดาของคานาอัน

9:18 And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan.

9:19 นี่เป็นบุตรชายสามคนของโนอาห์ และมนุษย์ที่กระจัดกระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลกมาจากคนเหล่านี้

9:19 These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread.

โนอาห์เมาเหล้าองุ่น
9:20 และโนอาห์เริ่มเป็นชาวสวนและท่านทำสวนองุ่น

Noah's Drunkenness
9:20 And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard:

9:21 ท่านได้ดื่มเหล้าองุ่นและเมาไป และท่านก็เปลือยกายอยู่ในเต็นท์ของท่าน

9:21 And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent.

9:22 และฮาม บิดาของคานาอัน เห็นความเปลือยกายแห่งบิดาของตน และได้บอกพี่น้องทั้งสองคนของเขาที่อยู่ภายนอก

9:22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without.

9:23 เชมกับยาเฟทเอาผ้าผืนหนึ่ง พาดบ่าของเขาทั้งสองคน เดินหันหลังเข้าไป และปกปิดกายเปลือยเปล่าแห่งบิดาของพวกเขา และไม่ได้หันหน้าของพวกเขา และพวกเขาไม่เห็นความเปลือยกายแห่งบิดาของพวกเขา

9:23 And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness.

9:24 และโนอาห์สร่างเมาจากเหล้าองุ่นของท่านแล้ว และรู้ว่าบุตรชายสุดท้องของท่านได้ทำอะไรแก่ท่าน

9:24 And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him.

คานาอันถูกสาปแช่ง
9:25 และท่านพูดว่า “คานาอันจงถูกสาปแช่ง และเขาจะเป็นทาสแห่งทาสทั้งหลายของพี่น้องของเขา”

Canaan Cursed
9:25 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren.

9:26 และท่านพูดว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเชม และคานาอันจะเป็นทาสของเขา

9:26 And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant.

9:27 พระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนยาเฟทและเขาจะอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชม และคานาอันจะเป็นทาสของเขา”

9:27 God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant.

9:28 และหลังจากน้ำท่วม โนอาห์มีชีวิตต่อไปอีกสามร้อยห้าสิบปี

9:28 And Noah lived after the flood three hundred and fifty years.

9:29 และรวมอายุของโนอาห์ได้เก้าร้อยห้าสิบปีและท่านได้สิ้นชีวิต

9:29 And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope