กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 21 / Genesis 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

การกำเนิดของอิสอัค
21:1 และพระเยโฮวาห์ทรงเยี่ยมซาราห์เหมือนที่พระองค์ตรัสไว้ และพระเยโฮวาห์ทรงกระทำแก่ซาราห์ตามที่พระองค์ตรัสไว้

Birth of Isaac
21:1 And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken.

21:2 เพราะซาราห์ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราแล้ว ตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสแก่ท่าน

21:2 For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.

21:3 และอับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิดแก่ท่าน ผู้ซึ่งซาราห์คลอดให้ท่านนั้นว่า อิสอัค

21:3 And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.

21:4 และอับราฮัมได้ให้อิสอัคบุตรชายของตนเข้าสุหนัตเมื่อมีอายุแปดวัน ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่าน

21:4 And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him.

21:5 และอับราฮัมมีอายุหนึ่งร้อยปีเมื่ออิสอัคบุตรชายของท่านเกิดแก่ท่าน

21:5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.

21:6 และซาราห์กล่าวว่า “พระเจ้าทรงกระทำให้ข้าพเจ้าหัวเราะ ดังนั้นทุกคนที่ได้ฟังจะพลอยหัวเราะกับข้าพเจ้า”

21:6 And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me.

21:7 และนางกล่าวอีกว่า “ใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาราห์จะให้ลูกอ่อนกินนม เพราะข้าพเจ้าก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้ว”

21:7 And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born him a son in his old age.

21:8 และเด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและหย่านมและอับราฮัมจัดการเลี้ยงใหญ่ในวันเดียวกันนั้นที่อิสอัคหย่านม

21:8 And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned.

ฮาการ์กับอิชมาเอลถูกไล่ออกไป
21:9 และซาราห์เห็นบุตรชายของฮาการ์คนอียิปต์ซึ่งนางคลอดให้อับราฮัม กำลังหยอกล้อเล่นอยู่

Hagar Sent Away with Ishmael
21:9 And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking.

21:10 ดังนั้น นางจึงพูดกับอับราฮัมว่า “ไล่ทาสหญิงคนนี้กับบุตรชายของนางไปเสียเถิด เพราะว่าบุตรชายของทาสหญิงคนนี้จะไม่เป็นทายาทร่วมกับบุตรชายของข้าพเจ้า คือกับอิสอัค”

21:10 Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac.

21:11 และเรื่องนี้เป็นทุกข์ใจมากในสายตาของอับราฮัม เนื่องจากบุตรชายของท่าน

21:11 And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son.

21:12 และพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “เจ้าอย่าให้เรื่องนี้เป็นทุกข์ใจในสายตาของเจ้าเนื่องจากเด็กหนุ่มนั้น และเนื่องจากทาสหญิงของเจ้าเลย ทุกสิ่งที่ซาราห์กล่าวแก่เจ้า ก็จงฟังเสียงของนางเถิด เพราะเชื้อสายของเจ้าจะถูกเรียกในอิสอัค

21:12 And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called.

21:13 และบุตรชายของทาสหญิงนั้น เราจะกระทำให้เป็นชนชาติหนึ่งด้วย เพราะเขาเป็นเชื้อสายของเจ้า”

21:13 And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed.

21:14 และอับราฮัมได้ลุกขึ้นแต่เช้ามืด และเอาขนมปังกับน้ำหนึ่งถุงหนังให้แก่ฮาการ์ ใส่บ่าให้นางพร้อมกับเด็กนั้นและส่งนางออกไป นางก็จากไปและพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารแห่งเบเออร์เชบา

21:14 And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beersheba.

21:15 และน้ำในถุงหนังนั้นก็หมดไป และนางก็วางเด็กนั้นไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่ง

21:15 And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs.

21:16 นางก็ไปและนั่งลงห่างออกไปตรงหน้าเด็กนั้น ประมาณเท่ากับระยะลูกธนูตก เพราะนางพูดว่า “อย่าให้ข้าเห็นความตายของเด็กนั้นเลย” และนางก็นั่งอยู่ตรงหน้าเด็กนั้นและตะเบ็งเสียงของนางร้องไห้

21:16 And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice, and wept.

21:17 และพระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กหนุ่มนั้น และทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้เรียกฮาการ์จากฟ้าสวรรค์ และกล่าวแก่นางว่า “ฮาการ์ เจ้าเป็นอะไรไป อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็กหนุ่ม ณ ที่ที่เขาอยู่นั้นแล้ว

21:17 And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is.

21:18 ลุกขึ้นอุ้มเด็กหนุ่มนั้น และเอามือจับเขาไว้ให้แน่น เพราะเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ง”

21:18 Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation.

21:19 และพระเจ้าทรงเปิดตาของนาง และนางก็เห็นบ่อน้ำแห่งหนึ่ง และนางได้ไปเติมน้ำเต็มถุงหนังและให้เด็กหนุ่มนั้นดื่ม

21:19 And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink.

21:20 และพระเจ้าทรงสถิตกับเด็กหนุ่มนั้น เขาเติบโตขึ้น และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเป็นนักธนู

21:20 And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer.

21:21 และเขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งปาราน และมารดาของเขาก็หาภรรยาคนหนึ่งจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ให้เขา

21:21 And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt.

อับราฮัมอาศัยอยู่ที่เบเออร์เชบา อับราฮัมทำพันธสัญญากับกษัตริย์อาบีเมเลค
21:22 และต่อมาในคราวนั้น อาบีเมเลคและฟีโคล์ผู้บัญชาการทหารของพระองค์ พูดกับอับราฮัม กล่าวว่า “พระเจ้าทรงสถิตกับท่านในทุกสิ่งที่ท่านกระทำ

Abraham in Beer-sheba; Swears Friendship with Abimelech
21:22 And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest:

21:23 เพราะฉะนั้น บัดนี้จงปฏิญาณในพระนามพระเจ้าให้แก่เราที่นี่ว่า ท่านจะไม่ประพฤติการคดโกงต่อเรา หรือต่อโอรสของเรา หรือต่อหลานของเรา แต่ตามที่เราภักดีต่อท่าน ท่านจงภักดีต่อเราและต่อแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่นี้”

21:23 Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.

21:24 และอับราฮัมก็ทูลว่า “ข้าพระองค์จะปฏิญาณ”

21:24 And Abraham said, I will swear.

21:25 และอับราฮัมก็ร้องทุกข์ต่ออาบีเมเลค เรื่องบ่อน้ำที่พวกข้าราชการของอาบีเมเลคยึดเอาไปด้วยความรุนแรง

21:25 And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech's servants had violently taken away.

21:26 และอาบีเมเลคตรัสว่า “เราไม่รู้ว่าใครทำอย่างนี้ ทั้งท่านก็ไม่ได้บอกเรา และเราก็ยังไม่ได้ยินเรื่องจนวันนี้”

21:26 And Abimelech said, I wot not who hath done this thing: neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to day.

21:27 และอับราฮัมได้นำแกะและวัวตัวผู้มาถวายแก่อาบีเมเลค ทั้งสองฝ่ายก็ทำพันธสัญญากัน

21:27 And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and both of them made a covenant.

21:28 และอับราฮัมได้แยกลูกแกะตัวเมียจากฝูงไว้ต่างหากเจ็ดตัว

21:28 And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves.

21:29 และอาบีเมเลคตรัสกับอับราฮัมว่า “ลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวที่ท่านแยกไว้ต่างหากนั้นหมายความว่าอะไร”

21:29 And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves?

21:30 และท่านทูลว่า “ขอพระองค์รับลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวนี้จากมือของข้าพระองค์ เพื่อจะได้เป็นพยานแก่ข้าพระองค์ว่า ข้าพระองค์ได้ขุดบ่อน้ำนี้”

21:30 And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well.

21:31 เหตุฉะนี้ ท่านจึงเรียกสถานที่นั้นว่า เบเออร์เชบา เพราะว่าทั้งสองฝ่ายได้ปฏิญาณกันไว้ที่นั่น

21:31 Wherefore he called that place Beersheba; because there they sware both of them.

21:32 ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ทำพันธสัญญากันที่เบเออร์เชบา แล้วอาบีเมเลคและฟีโคล์ผู้บัญชาการทหารของพระองค์ได้ลุกขึ้น และพวกท่านได้กลับไปยังแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย

21:32 Thus they made a covenant at Beersheba: then Abimelech rose up, and Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.

21:33 และอับราฮัมปลูกสวนผลไม้ไว้ที่เบเออร์เชบา และร้องออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่เป็นนิตย์ที่นั่น

21:33 And Abraham planted a grove in Beersheba, and called there on the name of the LORD, the everlasting God.

21:34 และอับราฮัมอาศัยอยู่ในแผ่นดินชาวฟีลิสเตียหลายวัน

21:34 And Abraham sojourned in the Philistines' land many days.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope