กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

มเหสีทั้งหลายของซาโลมอนไหว้รูปเคารพ
11:1 แต่กษัตริย์ซาโลมอนทรงรักหญิงต่างชาติหลายคน พร้อมด้วยราชธิดาของฟาโรห์ มีหญิงคนโมอับ คนอัมโมน คนเอโดม คนไซดอน และคนฮิตไทต์
11:2 เป็นประชาชาติซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับชนชาติอิสราเอลว่า “เจ้าทั้งหลายอย่าเข้าไปแต่งงานกับพวกเขา ทั้งอย่าให้เขาทั้งหลายเข้ามาแต่งงานกับพวกเจ้า เพราะเขาทั้งหลายจะหันจิตใจของพวกเจ้าไปตามพระต่าง ๆ ของพวกเขาเป็นแน่” ซาโลมอนทรงติดพันกับหญิงเหล่านี้ด้วยความรัก
11:3 และพระองค์ทรงมีมเหสีเจ็ดร้อยคน พวกเจ้าหญิง และนางสนมสามร้อยคน และบรรดามเหสีของพระองค์ก็ทรงหันพระทัยของพระองค์ไปเสีย
11:4 ด้วยว่าในเวลาต่อมา เมื่อซาโลมอนทรงชราภาพแล้ว บรรดามเหสีของพระองค์ได้หันพระทัยของพระองค์ไปติดตามพระอื่น ๆ และพระทัยของพระองค์ไม่ดีพร้อมต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เหมือนอย่างพระทัยของดาวิดราชบิดาของพระองค์
11:5 ด้วยว่าซาโลมอนทรงดำเนินตามพระอัชโทเรท เทพเทวีของคนไซดอน และตามพระมิลโคมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของคนอัมโมน
11:6 และซาโลมอนได้ทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และไม่ได้ติดตามพระเยโฮวาห์อย่างสุดกำลัง เหมือนอย่างดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วนั้น
11:7 แล้วซาโลมอนได้ทรงสร้างสถานบูชาบนที่สูงในเนินเขาที่อยู่ตรงหน้ากรุงเยรูซาเล็ม สำหรับพระเคโมช สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของคนโมอับ และสำหรับพระโมเลค สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของคนอัมโมน
11:8 และพระองค์ได้ทรงกระทำอย่างเดียวกันสำหรับบรรดามเหสีต่างชาติของพระองค์ ผู้ซึ่งเผาเครื่องหอมและถวายเครื่องสัตวบูชาแก่พระต่าง ๆ ของพวกเขา

พระเจ้าทรงพระพิโรธและลงโทษซาโลมอน
11:9 และพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่อซาโลมอน เพราะว่าพระทัยของพระองค์ได้หันไปเสียจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ได้ทรงสำแดงต่อพระองค์ถึงสองครั้ง
11:10 และได้ทรงบัญชาพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า พระองค์ไม่ควรไปติดตามพระอื่น ๆ แต่พระองค์ไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระเยโฮวาห์
11:11 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์ตรัสกับซาโลมอนว่า “เนื่องจากเจ้าได้กระทำเช่นนี้ และเจ้าไม่ได้รักษาพันธสัญญาของเรา และกฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา ซึ่งเราได้บัญชาเจ้าไว้ เราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้าเป็นแน่และมอบให้แก่ผู้รับใช้ของเจ้า
11:12 อย่างไรก็ตาม เพราะเห็นแก่ดาวิดบิดาของเจ้าเราจะไม่กระทำในวันเวลาของเจ้า แต่เราจะฉีกอาณาจักรนั้นออกจากมือบุตรชายของเจ้า
11:13 อย่างไรก็ดี เราจะไม่ฉีกอาณาจักรเสียทั้งหมด แต่เราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเจ้า เพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา และเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มซึ่งเราได้เลือกสรรไว้”
11:14 และพระเยโฮวาห์ทรงให้ปฏิปักษ์เกิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอน คือฮาดัดคนเอโดม ท่านเป็นเชื้อสายราชวงศ์แห่งเอโดม
11:15 ด้วยว่าในเวลาต่อมา เมื่อครั้งดาวิดอยู่ในเอโดม และโยอาบผู้บัญชาการกองทัพได้ขึ้นไปเพื่อฝังผู้ที่ถูกฆ่า หลังจากเขาได้ฆ่าผู้ชายทุกคนในเอโดมเสีย
11:16 (เพราะโยอาบและคนอิสราเอลทั้งสิ้นยังอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหกเดือน จนกว่าเขาได้ฆ่าผู้ชายทุกคนในเอโดม)
11:17 ฮาดัดได้หนีไปอียิปต์ ทั้งตัวท่านพร้อมกับคนเอโดมบางคนผู้เป็นผู้รับใช้ของบิดาของท่าน ครั้งนั้นฮาดัดยังเป็นเด็กเล็ก ๆ อยู่
11:18 และเขาทั้งหลายขึ้นมาจากมีเดียนมายังปาราน และพาคนจากปารานมาพร้อมกับพวกเขา เขาทั้งหลายมาถึงอียิปต์เข้าเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ ผู้ประทานบ้านหลังหนึ่งแก่ท่าน และกำหนดให้ท่านได้รับแบ่งปันเสบียงอาหาร และประทานที่ดินให้แก่ท่าน
11:19 และฮาดัดเป็นที่โปรดปรานยิ่งนักในสายตาของฟาโรห์ ฟาโรห์จึงประทานน้องสาวของมเหสีของท่าน คือน้องสาวของพระราชินีทาเปเนสให้เป็นภรรยาของฮาดัด
11:20 และน้องสาวของทาเปเนสก็ประสูติบุตรชายให้แก่ท่านชื่อเกนูบัท ผู้ซึ่งทาเปเนสให้หย่านมในวังของฟาโรห์ และเกนูบัทอยู่ในวังของฟาโรห์ท่ามกลางหมู่ราชโอรสของฟาโรห์
11:21 และเมื่อฮาดัดอยู่ในอียิปต์ได้ยินว่าดาวิดได้ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์แล้ว และโยอาบผู้บัญชาการกองทัพก็สิ้นชีวิตแล้ว ฮาดัดได้ทูลฟาโรห์ว่า “ขอให้ข้าพระองค์จากไปเพื่อข้าพระองค์จะกลับไปยังประเทศของข้าพระองค์เอง”
11:22 แล้วฟาโรห์ตรัสกับท่านว่า “แต่เมื่ออยู่กับเราเจ้าขาดสิ่งใดหรือ ดูเถิด ทำไมเจ้าจึงเสาะหาที่จะกลับไปยังประเทศของเจ้า” และท่านทูลตอบว่า “ไม่ขาดสิ่งใดพระเจ้าข้า อย่างไรก็ดีขอให้ข้าพระองค์ไปเถิด”
11:23 และพระเจ้าได้ทรงให้ปฏิปักษ์เกิดขึ้นต่อสู้พระองค์อีกคนหนึ่ง คือเรโซนบุตรชายของเอลียาดา ผู้ที่หนีไปจากฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งโศบาห์เจ้านายของตน
11:24 และเมื่อดาวิดเข่นฆ่าชาวโศบาห์เรโซนก็รวบรวมผู้คนให้อยู่กับเขา และกลายเป็นหัวหน้าของกองกำลัง และเขาทั้งหลายก็ไปยังเมืองดามัสกัสและอาศัยอยู่ที่นั่น และครอบครองเหนือเมืองดามัสกัส
11:25 และเขาเป็นปฏิปักษ์ต่ออิสราเอลตลอดวันเวลาของซาโลมอน นอกจากเหตุร้ายที่ฮาดัดได้กระทำ และเขาเกลียดชังอิสราเอล และได้ครอบครองอยู่เหนือซีเรีย

คำพยากรณ์ว่าเยโรโบอัมจะได้เป็นกษัตริย์
11:26 และเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท คนเอฟราอิม ชาวเมืองเศเรดาห์ ผู้รับใช้ของซาโลมอน มารดาของเขาชื่อเศรุวาห์เป็นหญิงม่าย เขาได้ยกมือของตนขึ้นต่อสู้กษัตริย์
11:27 และนี่เป็นสาเหตุที่เขายกมือของตนขึ้นต่อสู้กษัตริย์ คือซาโลมอนทรงสร้างป้อมมิลโล และอุดช่องโหว่กำแพงเมืองของดาวิดราชบิดาของพระองค์
11:28 และคนนั้นคือเยโรโบอัมเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ และซาโลมอนทรงเห็นว่าชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนขยัน พระองค์จึงให้เขาเป็นผู้ดูแลเหนือแรงงานทั้งสิ้นของวงศ์วานแห่งโยเซฟ
11:29 และต่อมาในคราวนั้น เมื่อเยโรโบอัมออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม อาหิยาห์ผู้พยากรณ์ชาวชีโลห์ได้พบเขาตามทาง และอาหิยาห์สวมเสื้อใหม่ตัวหนึ่ง และคนทั้งสองก็อยู่ตามลำพังในทุ่งนา
11:30 และอาหิยาห์ได้จับเสื้อใหม่ที่สวมอยู่บนเขา และฉีกออกเป็นสิบสองชิ้น
11:31 และท่านพูดกับเยโรโบอัมว่า “ท่านจงเอาไปสิบชิ้น เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘ดูเถิด เราจะฉีกอาณาจักรออกจากมือของซาโลมอน และจะยกสิบเผ่าให้แก่เจ้า
11:32 (แต่เขาจะมีเผ่าหนึ่งเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา และเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มนครซึ่งเราได้เลือกสรรจากเผ่าทั้งปวงของอิสราเอล)
11:33 เพราะเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งเรา และได้นมัสการพระอัชโทเรท เทพเทวีของคนไซดอน เคโมชพระของคนโมอับ และมิลโคมพระของคนอัมโมน และไม่ได้ดำเนินในทางทั้งหลายของเรา เพื่อจะกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเรา และรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของเรา และคำตัดสินทั้งหลายของเรา เหมือนอย่างดาวิดบิดาของเขาได้กระทำนั้น
11:34 อย่างไรก็ดี เราจะไม่เอาอาณาจักรทั้งหมดออกจากมือของเขา แต่เราจะกระทำให้เขาเป็นผู้ครอบครองอยู่ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของเขา เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราได้เลือกสรรไว้ เพราะเขาได้รักษาบรรดาบัญญัติของเราและกฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา
11:35 แต่เราจะเอาอาณาจักรออกจากมือบุตรชายของเขา และจะมอบอาณาจักรนั้น คือสิบเผ่า ให้แก่เจ้า
11:36 และเราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเขา เพื่อดาวิดผู้รับใช้ของเราจะมีประทีปดวงหนึ่งต่อหน้าเราในกรุงเยรูซาเล็มเสมอ เป็นนครซึ่งเราได้เลือกสรรเพื่อประดิษฐานนามของเราไว้ที่นั่น
11:37 และเราจะยกย่องตัวเจ้า และเจ้าจะครอบครองตามทุกสิ่งที่ใจของเจ้าประรถนา และเจ้าจะเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล
11:38 และต่อมา ถ้าเจ้าจะตั้งใจฟังทุกสิ่งที่เราบัญชาแก่เจ้า และจะดำเนินในทางทั้งหลายของเรา และกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเรา คือรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของเรา และบัญญัติทั้งหลายของเรา เหมือนอย่างดาวิดผู้รับใช้ของเราได้กระทำ เราจะอยู่กับเจ้า และจะสร้างเจ้าให้เป็นราชวงศ์ที่มั่นคง เหมือนอย่างที่เราได้สร้างดาวิดมาแล้ว และเราจะให้อิสราเอลแก่เจ้า
11:39 เพราะเหตุนี้ เราจะให้ความทุกข์ทรมานแก่เชื้อสายของดาวิด แต่ไม่ตลอดไป’”
11:40 ฉะนั้น ซาโลมอนจึงทรงหาช่องที่จะประหารชีวิตเยโรโบอัมเสีย และเยโรโบอัมได้ลุกขึ้นหนีเข้าไปในอียิปต์ ไปยังชิชักกษัตริย์แห่งอียิปต์ และอยู่ในอียิปต์จนซาโลมอนสิ้นพระชนม์

ซาโลมอนสิ้นพระชนม์ (2 พศด 9:29-31)
11:41 และพระราชกิจนอกนั้นของซาโลมอน และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ และพระสติปัญญาของพระองค์ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพระราชกิจของซาโลมอนหรือ
11:42 และเวลาที่ซาโลมอนทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นนั้น เป็นเวลาสี่สิบปี
11:43 และซาโลมอนได้ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้ในนครของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และเรโหโบอัมราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope