กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

โทลากับยาอีร์เป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอล
10:1 และหลังจากอาบีเมเลค มีคนขึ้นมาช่วยปกป้องอิสราเอลคือโทลาบุตรชายของปูวาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโดโด คนอิสสาคาร์ และท่านอาศัยอยู่ที่เมืองชามีร์ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม
10:2 และท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่ยี่สิบสามปี และได้สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ที่เมืองชามีร์
10:3 และหลังจากโทลา ยาอีร์คนกิเลอาดได้ขึ้นมาและวินิจฉัยอิสราเอลอยู่ยี่สิบสองปี
10:4 และท่านมีบุตรชายสามสิบคนที่ขี่ลูกลาสามสิบตัว และเขาทั้งหลายมีนครอยู่สามสิบนคร ซึ่งเรียกว่าฮาโวทยาอีร์จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินแห่งกิเลอาด
10:5 และยาอีร์ก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ที่เมืองคาโมน

การไหว้รูปเคารพได้นำพระพิโรธของพระเจ้ามาสู่พวกเขา
10:6 และชนชาติอิสราเอลก็กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก และไปปรนนิบัติเหล่าพระบาอัล พระอัชทาโรท บรรดาพระแห่งคนซีเรีย บรรดาพระแห่งคนไซดอน บรรดาพระแห่งคนโมอับ บรรดาพระแห่งคนอัมโมน และบรรดาพระแห่งคนฟีลิสเตีย และได้ละทิ้งพระเยโฮวาห์เสีย และไม่ได้ปรนนิบัติพระองค์
10:7 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองค์ทรงขายเขาทั้งหลายไว้ในมือของคนฟีลิสเตียและในมือของคนอัมโมน
10:8 และในปีนั้นเขาทั้งหลายได้บีบบังคับและข่มเหงชนชาติอิสราเอล คือชนชาติอิสราเอลทั้งปวงที่อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นในแผ่นดินของคนอาโมไรต์ ซึ่งอยู่ในกิเลอาดเป็นเวลาสิบแปดปี
10:9 ยิ่งกว่านั้นคนอัมโมนได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปต่อสู้กับคนยูดาห์และต่อสู้กับคนเบนยามิน และต่อสู้กับวงศ์วานแห่งเอฟราอิมด้วย ดังนั้นอิสราเอลจึงเป็นทุกข์แสนสาหัส
10:10 และชนชาติอิสราเอลร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำความบาปต่อพระองค์ เพราะว่าพวกข้าพระองค์ได้ทอดทิ้งพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายเสีย ทั้งได้ปรนนิบัติเหล่าพระบาอัลด้วย”
10:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับชนชาติอิสราเอลว่า “เรามิได้ช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากชาวอียิปต์ จากคนอาโมไรต์ จากคนอัมโมน และจากคนฟีลิสเตียหรือ
10:12 ทั้งคนไซดอน คนอามาเลข และชาวมาโอนได้ข่มเหงเจ้าทั้งหลาย และพวกเจ้าได้ร้องทูลต่อเรา และเราได้ช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากมือของเขาทั้งหลาย
10:13 ถึงอย่างนั้นเจ้าทั้งหลายยังได้ละทิ้งเรา และปรนนิบัติพระอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงจะไม่ช่วยพวกเจ้าให้พ้นอีกต่อไป
10:14 จงไปและร้องทูลต่อบรรดาพระซึ่งเจ้าทั้งหลายได้เลือกสรรไว้ ให้พระเหล่านั้นช่วยพวกเจ้าให้พ้นในเวลาแห่งความทุกข์ลำบากของเจ้าทั้งหลาย”
10:15 และชนชาติอิสราเอลกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำความบาปแล้ว ขอพระองค์ทรงกระทำต่อพวกข้าพระองค์ตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบ ข้าพระองค์ทั้งหลายขอวิงวอนพระองค์เพียงว่า ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นในวันนี้ด้วยเถิด”
10:16 และเขาทั้งหลายได้กำจัดบรรดาพระของคนต่างชาติจากท่ามกลางพวกเขา และปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงรู้สึกเสียพระทัยเพราะเหตุความทุกข์เข็ญของอิสราเอล
10:17 ดังนั้น คนอัมโมนก็รวบรวมกันและได้ตั้งค่ายในกิเลอาด และชนชาติอิสราเอลก็มารวมกันและตั้งค่ายอยู่ที่มิสเปห์
10:18 และประชาชนกับพวกประมุขของคนกิเลอาดพูดกันและกันว่า “ผู้ใดที่เป็นคนแรกที่จะเข้าต่อสู้กับคนอัมโมน ผู้นั้นจะเป็นหัวหน้าของชาวกิเลอาดทั้งหมด”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope