กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

กษัตริย์อาหัสยาห์แห่งอิสราเอลไปถามบาอัลเซบูบ
1:1 จากนั้นโมอับได้กบฏต่อคนอิสราเอล หลังจากอาหับสิ้นพระชนม์แล้ว
1:2 และอาหัสยาห์ทรงตกลงมาจากช่องหน้าต่างตาข่ายที่ห้องชั้นบนของพระองค์ในกรุงสะมาเรียและประชวร และพระองค์ได้ทรงส่งบรรดาผู้สื่อสารไป และตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า “จงไปถามบาอัลเซบูบพระแห่งเอโครนว่า เราจะหายจากความเจ็บป่วยนี้หรือไม่”

เอลียาห์ติเตียนกษัตริย์ แล้วได้รอดจากมือทหาร
1:3 แต่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับเอลียาห์ชาวทิชบีว่า “จงลุกขึ้นไปพบบรรดาผู้สื่อสารของกษัตริย์แห่งสะมาเรีย และจงพูดกับเขาเหล่านั้นว่า ‘เพราะไม่มีพระเจ้าสักองค์ในอิสราเอลแล้วหรือ ท่านทั้งหลายจึงไปถามบาอัลเซบูบพระแห่งเอโครน’
1:4 เพราะฉะนั้นบัดนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เจ้าจะไม่ได้ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้าขึ้นไปนั้น แต่เจ้าจะต้องตายเป็นแน่’” และเอลียาห์ก็จากไป
1:5 และเมื่อผู้สื่อสารเหล่านั้นกลับมาเฝ้าพระองค์ พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “ทำไมพวกเจ้าพากันกลับมาตอนนี้”
1:6 และเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่า “มีชายคนหนึ่งมาพบกับพวกข้าพระองค์ และพูดกับพวกข้าพระองค์ว่า ‘จงกลับไปหากษัตริย์ผู้ส่งพวกท่านมา และทูลพระองค์ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เพราะไม่มีพระเจ้าสักองค์ในอิสราเอลแล้วหรือ เจ้าจึงส่งคนไปถามบาอัลเซบูบพระแห่งเอโครน เพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่ได้ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้าได้ขึ้นไปนั้น แต่เจ้าจะต้องตายเป็นแน่’”
1:7 และพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “คนที่ได้มาพบเจ้าทั้งหลายและบอกถ้อยคำเหล่านี้แก่พวกเจ้านั้นเป็นคนในลักษณะใด”
1:8 และเขาทั้งหลายทูลตอบพระองค์ว่า “ท่านมีขนมากและมีหนังคาดเอวของท่านไว้” และพระองค์ตรัสว่า “เป็นเอลียาห์ชาวทิชบี”
1:9 แล้วกษัตริย์ได้ส่งนายกองของทหารห้าสิบคนพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขาไปหาเอลียาห์ และเขาได้ขึ้นไปหาท่าน และดูเถิด ท่านนั่งอยู่บนยอดภูเขา และเขากล่าวแก่ท่านว่า “เจ้า คนของพระเจ้า กษัตริย์ตรัสดังนี้ว่า ‘ลงมา’”
1:10 และเอลียาห์ตอบและพูดกับนายกองห้าสิบคนว่า “ถ้าข้าพเจ้าเป็นคนของพระเจ้า แล้วขอให้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญเจ้าและคนทั้งห้าสิบคนของเจ้าเถิด” และไฟได้ลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญเขากับทั้งห้าสิบคนของเขาเสีย
1:11 อีกครั้งหนึ่ง พระองค์ได้ส่งนายกองของทหารห้าสิบคนพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขาอีกพวกหนึ่งไปด้วย และเขาตอบและกล่าวแก่ท่านว่า “โอ คนของพระเจ้า กษัตริย์ตรัสดังนี้ว่า ‘ลงมาเร็ว ๆ’”
1:12 และเอลียาห์ตอบและพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ถ้าข้าเป็นคนของพระเจ้า ขอให้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาผลาญเจ้าและคนทั้งห้าสิบคนของเจ้าเถิด” และไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญเขากับทั้งห้าสิบคนของเขาเสีย
1:13 และอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ได้ส่งนายกองของทหารห้าสิบคนพวกที่สามไปพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขา และนายกองคนที่สามของทหารห้าสิบคนนั้นได้ขึ้นไป และมาคุกเข่าลงต่อหน้าเอลียาห์ และวิงวอนท่านและกล่าวแก่ท่านว่า “โอ คนของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอได้โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าและชีวิตของผู้รับใช้ของท่านห้าสิบคนนี้เป็นสิ่งประเสริฐในสายตาของท่าน
1:14 ดูเถิด ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์และได้เผาผลาญนายกองห้าสิบทั้งสองคนก่อนหน้านั้นเสียพร้อมทั้งทหารห้าสิบคนของพวกเขา เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐในสายตาของท่าน”
1:15 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่เอลียาห์ว่า “จงลงไปกับเขาเถิด อย่ากลัวเขาเลย” และท่านได้ลุกขึ้นและลงไปกับเขาเข้าเฝ้ากษัตริย์
1:16 และท่านทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เนื่องด้วยเจ้าได้ส่งบรรดาผู้สื่อสารไปถามบาอัลเซบูบพระแห่งเอโครน เพราะไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลที่จะทูลถามพระวจนะของพระองค์อย่างนั้นหรือ เพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่ได้ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้าได้ขึ้นไปนั้น แต่เจ้าจะต้องตายเป็นแน่’”

อาหัสยาห์สิ้นชีวิต แล้วเยโฮรัมขึ้นครอบครองแทน
1:17 ดังนั้น พระองค์จึงสิ้นพระชนม์ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งเอลียาห์ได้กล่าวแล้วนั้น และเยโฮรัมได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์ ในปีที่สองแห่งรัชกาลของเยโฮรัมราชโอรสของเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ เพราะพระองค์หามีโอรสไม่
1:18 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของอาหัสยาห์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope