กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

ข่าวสารจากเฮเซคียาห์ถึงอิสยาห์
19:1 และต่อมา เมื่อกษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงได้ยิน พระองค์ก็ทรงฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์เสีย และทรงเอาผ้ากระสอบคลุมพระองค์ และเสด็จเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
19:2 และพระองค์ทรงส่งเอลียาคิม ผู้บัญชาการราชสำนัก และเชบนาห์ราชเลขา และพวกปุโรหิตใหญ่ คลุมตัวด้วยผ้ากระสอบ ไปหาอิสยาห์ผู้พยากรณ์บุตรชายของอามอส
19:3 และเขาทั้งหลายพูดกับท่านว่า “เฮเซคียาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘วันนี้เป็นวันทุกข์ใจ และวันถูกติเตียนและหมิ่นประมาท ด้วยว่าลูก ๆ ก็ถึงกำหนดคลอด และไม่มีกำลังเบ่งให้คลอด
19:4 บางทีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะสดับฟังถ้อยคำทั้งสิ้นของรับชาเคห์ ผู้ซึ่งกษัตริย์แห่งอัสซีเรียนายของเขาได้ส่งมาให้ดูหมิ่นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และจะทรงขนาบถ้อยคำซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงสดับ เพราะฉะนั้นขอท่านถวายคำอธิษฐานของท่านเพื่อประชากรที่เหลืออยู่นี้’”
19:5 ดังนั้น พวกผู้รับใช้ของกษัตริย์เฮเซคียาห์จึงมาถึงอิสยาห์
19:6 และอิสยาห์ก็พูดกับเขาทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายจงทูลนายของพวกท่านดังนี้ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘อย่ากลัวถ้อยคำที่เจ้าได้ยินนั้น ซึ่งพวกข้าราชการของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้หมิ่นประมาทเรา
19:7 ดูเถิด เราจะส่งการทำลายมายังเขา และเขาจะได้ยินข่าวลือ และจะกลับไปยังแผ่นดินของเขาเอง และเราจะทำให้เขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง’”

เซนนาเคอริบท้าทายพระเจ้า (2 พศด 32:17)
19:8 ดังนั้น รับชาเคห์จึงกลับไป และพบกษัตริย์แห่งอัสซีเรียสู้รบกับเมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์เสด็จออกจากลาคีชแล้ว
19:9 และเมื่อกษัตริย์ทรงได้ยินเรื่องทีรหะคาห์กษัตริย์แห่งเอธิโอเปียว่า “ดูเถิด เขาได้ยกออกมาสู้รบกับพระองค์แล้ว” พระองค์จึงส่งพวกผู้สื่อสารไปเฝ้าเฮเซคียาห์อีกทูลว่า
19:10 “เจ้าทั้งหลายจงพูดกับเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ดังนี้ว่า ‘อย่าให้พระเจ้าของท่านผู้ซึ่งท่านวางใจนั้นหลอกลวงท่านว่า “กรุงเยรูซาเล็มจะไม่ถูกมอบไว้ในมือของกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย”
19:11 ดูเถิด ท่านได้ยินแล้วว่า บรรดากษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้กระทำอะไรกับแผ่นดินทั้งสิ้นบ้าง โดยทำลายพวกมันเสียหมดอย่างสิ้นเชิง และท่านเองจะรับการช่วยให้รอดพ้นหรือ
19:12 พระเหล่านั้นของบรรดาประชาชาติได้ช่วยพวกเขาให้รอดพ้นหรือ ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ทำลายเสีย คือโกซาน ฮาราน เรเซฟ และประชาชนของเอเดนซึ่งอยู่ในเทลอัสสาร์
19:13 กษัตริย์แห่งฮามัท กษัตริย์แห่งอารปัด และกษัตริย์แห่งนครเสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห์อยู่ที่ไหน’”

เฮเซคียาห์ทรงอธิษฐาน (2 พศด 32:20)
19:14 และเฮเซคียาห์ทรงรับจดหมายฉบับนั้นจากมือของพวกผู้สื่อสาร และทรงอ่านมัน และเฮเซคียาห์เสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และทรงคลี่จดหมายนั้นออกต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
19:15 และเฮเซคียาห์ทรงอธิษฐานต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก คือพระองค์เท่านั้น พระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
19:16 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณของพระองค์สดับ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกพระเนตรของพระองค์และทอดพระเนตร และขอทรงสดับถ้อยคำของเซนนาเคอริบ ผู้ซึ่งส่งเขาให้มาดูหมิ่นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
19:17 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็นความจริงที่บรรดากษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้ทำลายประชาชาติทั้งหลายและแผ่นดินของประชาชาติเหล่านั้น
19:18 และได้เหวี่ยงพระต่าง ๆ ของประชาชาติเหล่านั้นเข้าในกองไฟ เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระ เป็นแต่ผลงานแห่งมือมนุษย์ ที่ทำด้วยไม้และหิน เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงทำลายพวกมันเสีย
19:19 ฉะนั้นบัดนี้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากมือของเขา เพื่อราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้า คือพระองค์เท่านั้น”

พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานโดยทางอิสยาห์
19:20 แล้วอิสยาห์บุตรชายของอามอสได้ส่งไปยังเฮเซคียาห์ทูลว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าเรื่องเซนนาเคอริบกษัตริย์แห่งอัสซีเรียแล้ว
19:21 นี่เป็นพระวจนะที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสเกี่ยวกับท่านนั้นว่า ‘ธิดาพรหมจารีแห่งศิโยนดูหมิ่นเจ้าแล้ว และหัวเราะเยาะเย้ยเจ้าแล้ว ธิดาแห่งกรุงเยรูซาเล็มสั่นศีรษะของเธอใส่เจ้าแล้ว
19:22 เจ้าได้ดูหมิ่นและหมิ่นประมาทผู้ใด และเจ้าได้ขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ใด และได้เบิ่งตาของเจ้าอย่างเย่อหยิ่งต่อผู้ใด คือต่อองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลน่ะซิ
19:23 เจ้าได้ดูหมิ่นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยพวกผู้สื่อสารของเจ้า และได้กล่าวว่า “ด้วยรถม้าศึกเป็นอันมากของข้า ข้าได้ขึ้นไปถึงที่สูงของภูเขาทั้งหลาย ถึงที่ไกลสุดของเลบานอน และจะโค่นบรรดาต้นสนซีดาร์ที่สูงของมันลง ทั้งต้นสนสามใบที่ดีที่สุดของมัน และข้าจะเข้าไปในที่พำนักแห่งชายแดนของมัน และในป่าไม้แห่งคารเมลของมัน
19:24 ข้าได้ขุดบ่อและดื่มน้ำต่างด้าว และด้วยฝ่าเท้าของข้า ข้าได้กวาดธารน้ำทั้งสิ้นของสถานที่ต่าง ๆ ที่ถูกล้อมไว้ให้แห้งไป”
19:25 เจ้าไม่ได้ยินตั้งนานแล้วหรือว่า เราได้กระทำสิ่งนั้น และตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่าเราได้ทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา บัดนี้เราให้มันเกิดขึ้นแล้ว เพื่อเจ้าจะทำนครที่มีป้อมให้พังลงกลายเป็นกองสิ่งปรักหักพัง
19:26 ฉะนั้นชาวเมืองเหล่านั้นจึงมีอำนาจน้อย พวกเขาสะดุ้งกลัวและสับสน พวกเขาเหมือนหญ้าที่ทุ่งนา และเหมือนหญ้าอ่อน เหมือนหญ้าที่อยู่บนยอดหลังคาบ้าน และเหมือนข้าวเกรียมไปก่อนที่มันจะงอกงามอย่างนั้น
19:27 แต่เรารู้จักที่อาศัยอยู่ของเจ้า และการออกไปของเจ้า และการเข้ามาของเจ้า และการเกรี้ยวกราดของเจ้าต่อเรา
19:28 เพราะความเกรี้ยวกราดของเจ้าต่อเรา และความโกลาหลของเจ้าได้มาเข้าหูของเรา ฉะนั้นเราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกของเจ้า และจะใส่บังเหียนของเราในริมฝีปากของเจ้า และเราจะหันเจ้ากลับไปตามทางซึ่งเจ้าได้มานั้น
19:29 และนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้า คือปีนี้เจ้าทั้งหลายจะกินสิ่งที่งอกขึ้นเอง และในปีที่สองสิ่งที่ผลิจากเดิม และในปีที่สามเจ้าทั้งหลายจงหว่านและเกี่ยว และปลูกสวนองุ่นและกินผลของมัน
19:30 และคนที่เหลืออยู่ที่รอดพ้นแห่งวงศ์วานของยูดาห์จะหยั่งรากลงล่างอีกครั้ง และเกิดผลขึ้นบน
19:31 เพราะว่าคนที่เหลืออยู่จะออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม และบรรดาคนที่รอดพ้นออกมาจากภูเขาศิโยน ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทำการนี้’
19:32 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้เกี่ยวกับกษัตริย์แห่งอัสซีเรียว่า ‘ท่านจะไม่เข้ามาในนครนี้และไม่ยิงลูกธนูสักดอกที่นั่น และไม่ถือโล่เข้ามาข้างหน้านครนี้ และไม่สร้างเชิงเทินสู้มัน
19:33 ท่านได้มาทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางนั้น และท่านจะไม่เข้ามาในนครนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ
19:34 เพราะเราจะป้องกันนครนี้ไว้เพื่อช่วยนครนี้ให้รอดพ้น เพื่อเห็นแก่เราเอง และเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา’”
19:35 และต่อมาในคืนนั้น ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ออกไป และประหารคนในค่ายของคนอัสซีเรียเสียหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันคน และเมื่อพวกเขาลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด ดูเถิด คนเหล่านั้นเป็นศพกันหมด

เซนนาเคอริบกลับบ้านและถูกประหารชีวิต
19:36 ดังนั้น เซนนาเคอริบกษัตริย์แห่งอัสซีเรียจึงเสด็จออก และกลับไป และอาศัยอยู่ในนีนะเวห์
19:37 และต่อมา ขณะเมื่อท่านกำลังนมัสการในนิเวศน์ของพระนิสโรกพระของท่าน อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร์โอรสทั้งสองของท่านประหารท่านเสียด้วยดาบ และเขาทั้งสองหนีเข้าไปในแผ่นดินแห่งอาร์มีเนีย และเอสารฮัดโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทนท่าน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope