กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 4 / Numbers 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

คนโคฮาทดูแลรักษาของบริสุทธิ์ที่สุดในพลับพลา
4:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า

Kohathites Responsible for Most Holy Tabernacle Items
4:1 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,

4:2 “จงนับจำนวนบุตรชายทั้งหลายของโคฮาท จากท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของเลวี ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

4:2 Take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after their families, by the house of their fathers,

4:3 ที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:3 From thirty years old and upward even until fifty years old, all that enter into the host, to do the work in the tabernacle of the congregation.

4:4 นี่จงให้เป็นงานปรนนิบัติที่บุตรชายทั้งหลายของโคฮาทจะกระทำในพลับพลาแห่งชุมนุมชน คืองานที่กระทำเกี่ยวกับสิ่งบริสุทธิ์ที่สุด

4:4 This shall be the service of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation, about the most holy things:

4:5 และเมื่อจะเคลื่อนย้ายค่ายไป อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจะเข้ามา และพวกเขาจงปลดม่านกั้นออก และเอาม่านกั้นนั้นคลุมหีบพระโอวาทไว้

4:5 And when the camp setteth forward, Aaron shall come, and his sons, and they shall take down the covering vail, and cover the ark of testimony with it:

4:6 และจงเอาหนังของแบดเจอร์คลุม แล้วจงเอาผ้าสีฟ้าล้วนคลุมบนนั้น และจงสอดไม้คานของหีบนั้นไว้

4:6 And shall put thereon the covering of badgers' skins, and shall spread over it a cloth wholly of blue, and shall put in the staves thereof.

4:7 และจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสีฟ้าปูลงบนโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ จงวางจานและช้อน ชามและฝาครอบ และขนมปังที่ตั้งอยู่เสมอนั้นจงให้อยู่บนผ้าสีฟ้า

4:7 And upon the table of shewbread they shall spread a cloth of blue, and put thereon the dishes, and the spoons, and the bowls, and covers to cover withal: and the continual bread shall be thereon:

4:8 และจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสีแดงคลุมสิ่งเหล่านี้ และเอาหนังของแบดเจอร์คลุมด้วยเหมือนกัน และจงสอดไม้คานของโต๊ะนั้นไว้

4:8 And they shall spread upon them a cloth of scarlet, and cover the same with a covering of badgers' skins, and shall put in the staves thereof.

4:9 และจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสีฟ้าคลุมคันประทีปที่ให้แสงสว่าง ทั้งตะเกียง กรรไกรตัดไส้ตะเกียงของคันประทีปนั้น ถาดสำหรับวางไส้ตะเกียงของคันประทีป และบรรดาภาชนะใส่น้ำมันเติมตะเกียง ซึ่งเขาทั้งหลายใช้ในการปรนนิบัติในพลับพลา

4:9 And they shall take a cloth of blue, and cover the candlestick of the light, and his lamps, and his tongs, and his snuffdishes, and all the oil vessels thereof, wherewith they minister unto it:

4:10 และจงให้เขาทั้งหลายเอาคันประทีปและภาชนะทั้งหมดสำหรับคันประทีปนั้นใส่ไว้บนแคร่หาม และจงเอาหนังของแบดเจอร์คลุมไว้

4:10 And they shall put it and all the vessels thereof within a covering of badgers' skins, and shall put it upon a bar.

4:11 และจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสีฟ้ามาคลุมแท่นบูชาทองคำ แล้วเอาหนังของแบดเจอร์คลุมไว้ และจงสอดไม้คานของแท่นบูชานั้นไว้

4:11 And upon the golden altar they shall spread a cloth of blue, and cover it with a covering of badgers' skins, and shall put to the staves thereof:

4:12 และจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสีฟ้าห่อบรรดาเครื่องใช้สำหรับการปรนนิบัติ ซึ่งพวกเขาใช้สำหรับการปรนนิบัติในสถานบริสุทธิ์ แล้วจงใส่ไว้บนแคร่หาม และจงเอาหนังของแบดเจอร์คลุมเครื่องใช้เหล่านั้นไว้

4:12 And they shall take all the instruments of ministry, wherewith they minister in the sanctuary, and put them in a cloth of blue, and cover them with a covering of badgers' skins, and shall put them on a bar:

4:13 และจงให้เขาทั้งหลายเอาขี้เถ้าออกจากแท่นบูชา และเอาผ้าสีม่วงคลุมแท่นบูชานั้นเสีย

4:13 And they shall take away the ashes from the altar, and spread a purple cloth thereon:

4:14 และจงให้เขาทั้งหลายเอาภาชนะประจำแท่นบูชาทั้งหมด ซึ่งพวกเขาใช้ในการปรนนิบัติที่แท่นบูชา คือกระถางไฟ ตะขอเกี่ยวเนื้อ พลั่ว ชามอ่าง คือภาชนะประจำแท่นบูชาทั้งสิ้นวางไว้ข้างบนแท่นบูชานั้น และจงให้เขาทั้งหลายเอาหนังของแบดเจอร์คลุมแท่นบูชา และจงสอดไม้คานของแท่นบูชานั้นไว้

4:14 And they shall put upon it all the vessels thereof, wherewith they minister about it, even the censers, the fleshhooks, and the shovels, and the basons, all the vessels of the altar; and they shall spread upon it a covering of badgers' skins, and put to the staves of it.

4:15 และเมื่ออาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาคลุมสถานบริสุทธิ์ และคลุมบรรดาภาชนะของสถานบริสุทธิ์เสร็จแล้ว เมื่อค่ายพร้อมจะเคลื่อนย้ายไป หลังจากนั้นบุตรชายทั้งหลายของโคฮาทจึงจะเข้ามาหามสิ่งของเหล่านั้น แต่พวกเขาต้องไม่แตะต้องของบริสุทธิ์ใด ๆ เกรงว่าเขาทั้งหลายจะตาย สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของประจำพลับพลาแห่งชุมนุมชน ก็เป็นภาระหน้าที่แห่งบุตรชายทั้งหลายของโคฮาท

4:15 And when Aaron and his sons have made an end of covering the sanctuary, and all the vessels of the sanctuary, as the camp is to set forward; after that, the sons of Kohath shall come to bear it: but they shall not touch any holy thing, lest they die. These things are the burden of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation.

4:16 และเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะต้องดูแลน้ำมันสำหรับจุดประทีป เครื่องหอม เครื่องธัญญบูชาประจำวัน และน้ำมันเจิม และดูแลพลับพลาทั้งหมดกับบรรดาสิ่งของในพลับพลานั้น คือสถานบริสุทธิ์และบรรดาภาชนะของสถานบริสุทธิ์นั้น”

4:16 And to the office of Eleazar the son of Aaron the priest pertaineth the oil for the light, and the sweet incense, and the daily meat offering, and the anointing oil, and the oversight of all the tabernacle, and of all that therein is, in the sanctuary, and in the vessels thereof.

4:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า

4:17 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,

4:18 “เจ้าทั้งหลายอย่าตัดครอบครัวใด ๆ ของเผ่าของคนโคฮาทออกเสียจากท่ามกลางคนเลวี

4:18 Cut ye not off the tribe of the families of the Kohathites from among the Levites:

4:19 แต่จงกระทำดังต่อไปนี้แก่เขาทั้งหลายเพื่อพวกเขาจะมีชีวิตและไม่ตาย เมื่อเขาทั้งหลายเข้ามาใกล้ของบริสุทธิ์ที่สุดเหล่านั้น อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจงเข้าไปและตั้งเขาทั้งหลายไว้ตามงานปรนนิบัติและภาระหน้าที่ของเขาทุกคน

4:19 But thus do unto them, that they may live, and not die, when they approach unto the most holy things: Aaron and his sons shall go in, and appoint them every one to his service and to his burden:

4:20 แต่อย่าให้เขาทั้งหลายเข้าไปมองดูขณะที่กำลังคลุมของบริสุทธิ์เหล่านั้นอยู่ เกรงว่าพวกเขาจะตาย”

4:20 But they shall not go in to see when the holy things are covered, lest they die.

หน้าที่ต่าง ๆ ของคนเกอร์โชน
4:21 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Duties of the Gershonites
4:21 And the LORD spake unto Moses, saying,

4:22 “จงนับจำนวนบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชน ตลอดทั่วครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขาด้วย

4:22 Take also the sum of the sons of Gershon, throughout the houses of their fathers, by their families;

4:23 เจ้าจงนับจำนวนคนเหล่านั้นที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:23 From thirty years old and upward until fifty years old shalt thou number them; all that enter in to perform the service, to do the work in the tabernacle of the congregation.

4:24 ต่อไปนี้เป็นงานปรนนิบัติของครอบครัวของคนเกอร์โชน คือเรื่องงานปรนนิบัติและเรื่องภาระหน้าที่ต่าง ๆ

4:24 This is the service of the families of the Gershonites, to serve, and for burdens:

4:25 และจงให้เขาทั้งหลายขนม่านของพลับพลา และพลับพลาแห่งชุมนุมชน พร้อมกับที่คลุมพลับพลา และหนังของแบดเจอร์ที่คลุมอยู่ข้างบนพลับพลา และม่านสำหรับบังประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:25 And they shall bear the curtains of the tabernacle, and the tabernacle of the congregation, his covering, and the covering of the badgers' skins that is above upon it, and the hanging for the door of the tabernacle of the congregation,

4:26 และม่านสำหรับลานพลับพลา และม่านสำหรับประตูทางเข้าลาน ซึ่งอยู่รอบพลับพลาและแท่นบูชา และเชือกโยงสำหรับลาน และบรรดาเครื่องใช้สำหรับการปรนนิบัติของพวกเขา และทุกสิ่งที่ทำไว้สำหรับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะต้องทำงานปรนนิบัติดังนี้แหละ

4:26 And the hangings of the court, and the hanging for the door of the gate of the court, which is by the tabernacle and by the altar round about, and their cords, and all the instruments of their service, and all that is made for them: so shall they serve.

4:27 จงให้อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา แต่งตั้งบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชนไว้ในเรื่องงานปรนนิบัติทุกอย่าง ในเรื่องภาระหน้าที่ทุกอย่างของพวกเขา และเรื่องงานปรนนิบัติทุกอย่างของพวกเขา และเจ้าจงกำหนดเขาทั้งหลายไว้ในเรื่องภาระหน้าที่ทุกอย่างของพวกเขา

4:27 At the appointment of Aaron and his sons shall be all the service of the sons of the Gershonites, in all their burdens, and in all their service: and ye shall appoint unto them in charge all their burdens.

4:28 นี่เป็นงานปรนนิบัติของครอบครัวแห่งบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชนในพลับพลาแห่งชุมนุมชน และงานของคนเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอิธามาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต

4:28 This is the service of the families of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation: and their charge shall be under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.

หน้าที่ต่าง ๆ ของบุตรชายทั้งหลายของเมรารี
4:29 สำหรับบุตรชายทั้งหลายของเมรารี เจ้าจงนับจำนวนเขาทั้งหลายตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

Duties of the Sons of Merari
4:29 As for the sons of Merari, thou shalt number them after their families, by the house of their fathers;

4:30 เจ้าจงนับจำนวนคนเหล่านั้นที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:30 From thirty years old and upward even unto fifty years old shalt thou number them, every one that entereth into the service, to do the work of the tabernacle of the congregation.

4:31 และนี่เป็นการกำหนดเขาทั้งหลายไว้เรื่องภาระหน้าที่ของพวกเขา ตามงานปรนนิบัติทั้งหมดของพวกเขา ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน คือไม้กระดานสำหรับพลับพลา ไม้ดาล เสาและฐานรองรับเสา

4:31 And this is the charge of their burden, according to all their service in the tabernacle of the congregation; the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and sockets thereof,

4:32 และเสาทั้งหลายของลานที่อยู่รอบลาน ฐานรองรับเสา หลักหมุดและเชือกโยงของเสานั้น พร้อมกับบรรดาเครื่องใช้ของลาน และงานปรนนิบัติทั้งหมดสำหรับลาน และเจ้าจงควบคุมดูแลเรื่องภาระหน้าที่ของพวกเขาตามรายชื่อของเครื่องใช้ต่าง ๆ

4:32 And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords, with all their instruments, and with all their service: and by name ye shall reckon the instruments of the charge of their burden.

4:33 นี่เป็นงานปรนนิบัติของครอบครัวแห่งบุตรชายทั้งหลายของเมรารี ตามงานปรนนิบัติทั้งหมดของพวกเขา ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอิธามาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต”

4:33 This is the service of the families of the sons of Merari, according to all their service, in the tabernacle of the congregation, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.

การสำรวจจำนวนประชากรของคนโคฮาท คนเกอร์โชน และคนเมรารี
4:34 และโมเสสกับอาโรนและบรรดาหัวหน้าของชุมนุมชนได้นับจำนวนบุตรชายทั้งหลายของคนโคฮาท ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

Census of Kohathites, Gershonites and Merarites
4:34 And Moses and Aaron and the chief of the congregation numbered the sons of the Kohathites after their families, and after the house of their fathers,

4:35 ที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:35 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation:

4:36 และบรรดาคนในพวกเขาที่ถูกนับไว้ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา เป็นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบคน

4:36 And those that were numbered of them by their families were two thousand seven hundred and fifty.

4:37 คนเหล่านี้เป็นคนในครอบครัวของคนโคฮาทที่ถูกนับไว้ ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดยมือของโมเสส

4:37 These were they that were numbered of the families of the Kohathites, all that might do service in the tabernacle of the congregation, which Moses and Aaron did number according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.

4:38 และบรรดาคนในพวกบุตรชายของเกอร์โชนที่ถูกนับไว้ ตลอดทั่วครอบครัวของพวกเขา และตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

4:38 And those that were numbered of the sons of Gershon, throughout their families, and by the house of their fathers,

4:39 ที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:39 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation,

4:40 คือบรรดาคนเหล่านั้นในพวกเขาที่ถูกนับไว้ ตลอดทั่วครอบครัวของพวกเขา และตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา เป็นสองพันหกร้อยสามสิบคน

4:40 Even those that were numbered of them, throughout their families, by the house of their fathers, were two thousand and six hundred and thirty.

4:41 คนเหล่านี้เป็นคนในครอบครัวแห่งบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชนที่ถูกนับไว้ ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์

4:41 These are they that were numbered of the families of the sons of Gershon, of all that might do service in the tabernacle of the congregation, whom Moses and Aaron did number according to the commandment of the LORD.

4:42 และบรรดาคนในครอบครัวแห่งบุตรชายทั้งหลายของเมรารีที่ถูกนับไว้ ตลอดทั่วครอบครัวของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

4:42 And those that were numbered of the families of the sons of Merari, throughout their families, by the house of their fathers,

4:43 ที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:43 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation,

4:44 คือบรรดาคนเหล่านั้นในพวกเขาที่ถูกนับไว้ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา เป็นสามพันสองร้อยคน

4:44 Even those that were numbered of them after their families, were three thousand and two hundred.

4:45 คนเหล่านี้เป็นคนในครอบครัวแห่งบุตรชายทั้งหลายของเมรารีที่ถูกนับไว้ ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์โดยมือของโมเสส

4:45 These be those that were numbered of the families of the sons of Merari, whom Moses and Aaron numbered according to the word of the LORD by the hand of Moses.

4:46 บรรดาคนในคนเลวีที่ถูกนับไว้ ผู้ที่โมเสสและอาโรนและบรรดาหัวหน้าของอิสราเอลได้นับไว้ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

4:46 All those that were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron and the chief of Israel numbered, after their families, and after the house of their fathers,

4:47 ที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้ามาเพื่อทำงานปรนนิบัติ และเพื่อทำภาระหน้าที่ ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:47 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that came to do the service of the ministry, and the service of the burden in the tabernacle of the congregation,

4:48 คือบรรดาคนเหล่านั้นในพวกเขาที่ถูกนับไว้ เป็นแปดพันห้าร้อยแปดสิบคน

4:48 Even those that were numbered of them, were eight thousand and five hundred and fourscore.

4:49 เขาทั้งหลายได้ถูกนับไว้ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดยมือของโมเสส ทุกคนทำตามงานปรนนิบัติของเขา และตามภาระหน้าที่ของเขา ดังนั้นโมเสสได้นับเขาทั้งหลายไว้ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

4:49 According to the commandment of the LORD they were numbered by the hand of Moses, every one according to his service, and according to his burden: thus were they numbered of him, as the LORD commanded Moses.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope