กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 16 / Numbers 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การก่อกบฏของโคราห์ ดาธานและอาบีรัม
16:1 บัดนี้ โคราห์ บุตรชายของอิสฮาร์ ผู้เป็นบุตรชายของโคฮาท ผู้เป็นบุตรชายของเลวี กับดาธานและอาบีรัม บุตรชายทั้งหลายของเอลีอับ กับโอน บุตรชายของเปเลท บุตรชายทั้งหลายของรูเบน พาคนไป

Rebellion of Korah, Dathan and Abiram
16:1 Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men:

16:2 และพวกเขาไปยืนอยู่ต่อหน้าโมเสส พร้อมกับชนชาติอิสราเอลจำนวนหนึ่ง คือประมุขแห่งที่ประชุมสองร้อยห้าสิบคน ที่มีชื่อเสียงในชุมนุมชน เป็นคนที่มีชื่อเสียงดี

16:2 And they rose up before Moses, with certain of the children of Israel, two hundred and fifty princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown:

16:3 และเขาทั้งหลายมาชุมนุมกันเผชิญหน้าโมเสสกับอาโรน และพูดกับท่านทั้งสองว่า “ท่านทั้งสองทำมากเกินไปแล้ว ด้วยว่าชุมนุมชนทั้งหมดก็บริสุทธิ์ทุก ๆ คน และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางพวกเขา เหตุไฉนท่านทั้งสองจึงยกตนเองขึ้นเหนือชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์”

16:3 And they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the LORD is among them: wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the LORD?

16:4 และเมื่อโมเสสได้ยินดังนั้น ท่านก็ซบหน้าของตนลงถึงดิน

16:4 And when Moses heard it, he fell upon his face:

16:5 และท่านได้พูดกับโคราห์และพรรคพวกทั้งหมดของเขาว่า “พรุ่งนี้พระเยโฮวาห์จะทรงสำแดงให้เห็นว่า ผู้ใดเป็นของพระองค์และใครเป็นคนบริสุทธิ์ และจะทรงให้ผู้นั้นเข้าใกล้พระองค์ คือผู้ใดที่พระองค์ทรงเลือก พระองค์จะทรงให้ผู้นั้นเข้าใกล้พระองค์

16:5 And he spake unto Korah and unto all his company, saying, Even to morrow the LORD will shew who are his, and who is holy; and will cause him to come near unto him: even him whom he hath chosen will he cause to come near unto him.

16:6 จงกระทำอย่างนี้ คือโคราห์และพรรคพวกทั้งหมดของเขา ท่านทั้งหลายจงนำกระถางไฟมา

16:6 This do; Take you censers, Korah, and all his company;

16:7 และในวันพรุ่งนี้จงเอาไฟใส่กระถางไฟนั้นและใส่เครื่องหอมในกระถางไฟเหล่านั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และผู้ใดที่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกก็จงให้ผู้นั้นเป็นคนบริสุทธิ์ พวกท่าน ผู้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเลวีเอ๋ย ท่านทั้งหลายทำมากเกินไปแล้ว”

16:7 And put fire therein, and put incense in them before the LORD to morrow: and it shall be that the man whom the LORD doth choose, he shall be holy: ye take too much upon you, ye sons of Levi.

16:8 และโมเสสพูดกับโคราห์ว่า “พวกท่าน ผู้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเลวี ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย จงฟัง

16:8 And Moses said unto Korah, Hear, I pray you, ye sons of Levi:

16:9 เป็นการเล็กน้อยสำหรับพวกท่านอยู่หรือ ซึ่งพระเจ้าแห่งอิสราเอลได้แยกท่านทั้งหลายออกจากชุมนุมชนอิสราเอล เพื่อนำพวกท่านให้เข้าใกล้พระองค์ ให้ทำการปรนนิบัติในพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และให้ยืนอยู่ต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อปรนนิบัติเขาทั้งหลาย

16:9 Seemeth it but a small thing unto you, that the God of Israel hath separated you from the congregation of Israel, to bring you near to himself to do the service of the tabernacle of the LORD, and to stand before the congregation to minister unto them?

16:10 และพระองค์ทรงนำท่านมาใกล้พระองค์ รวมทั้งพี่น้องทั้งสิ้นของท่าน คือบุตรชายทั้งหลายของเลวีพร้อมกับท่าน และท่านทั้งหลายแสวงหาตำแหน่งปุโรหิตด้วยหรือ

16:10 And he hath brought thee near to him, and all thy brethren the sons of Levi with thee: and seek ye the priesthood also?

16:11 เพราะเหตุนี้ ท่านและพรรคพวกทั้งหมดของท่านได้ชุมนุมกันต่อสู้พระเยโฮวาห์ และอาโรนเป็นอะไรเล่า ที่ท่านทั้งหลายได้บ่นต่อว่าเขา”

16:11 For which cause both thou and all thy company are gathered together against the LORD: and what is Aaron, that ye murmur against him?

16:12 และโมเสสส่งคนไปเรียกดาธานและอาบีรัม บุตรชายทั้งหลายของเอลีอับ ซึ่งพูดว่า “เราทั้งสองจะไม่ขึ้นไป

16:12 And Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab: which said, We will not come up:

16:13 เป็นการเล็กน้อยอยู่หรือที่ท่านนำพวกเราจากแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ เพื่อจะฆ่าเราทั้งหลายเสียในถิ่นทุรกันดาร ยิ่งกว่านั้นท่านได้ตั้งตัวเองขึ้นเป็นประมุขเหนือพวกเราด้วย

16:13 Is it a small thing that thou hast brought us up out of a land that floweth with milk and honey, to kill us in the wilderness, except thou make thyself altogether a prince over us?

16:14 ยิ่งกว่านั้นอีกท่านไม่ได้นำพวกเราเข้าไปยังแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ หรือให้พวกเรารับทุ่งนาหรือสวนองุ่นเป็นมรดก ท่านจะควักตาของคนเหล่านี้ออกเสียหรือ เราทั้งสองจะไม่ขึ้นไป”

16:14 Moreover thou hast not brought us into a land that floweth with milk and honey, or given us inheritance of fields and vineyards: wilt thou put out the eyes of these men? we will not come up.

16:15 และโมเสสโกรธมากและกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ขออย่าพอพระทัยในเครื่องบูชาของพวกเขาเลย ข้าพระองค์ไม่ได้เอาลาจากเขาทั้งหลายแม้ตัวเดียว ทั้งข้าพระองค์ไม่ได้ทำอันตรายต่อพวกเขาสักคนเดียว”

16:15 And Moses was very wroth, and said unto the LORD, Respect not thou their offering: I have not taken one ass from them, neither have I hurt one of them.

16:16 และโมเสสพูดกับโคราห์ว่า “ในวันพรุ่งนี้ตัวท่านและพรรคพวกทั้งหมดของท่านจงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ ทั้งตัวท่าน พวกเขาและอาโรน

16:16 And Moses said unto Korah, Be thou and all thy company before the LORD, thou, and they, and Aaron, to morrow:

16:17 และให้ทุกคนนำกระถางไฟของตนไป และใส่เครื่องหอมในกระถางไฟเหล่านั้น และให้พวกท่านนำกระถางไฟของตนไปเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ คือกระถางไฟสองร้อยห้าสิบใบ ตัวท่านด้วย และอาโรน ให้แต่ละคนเอากระถางไฟของตนไป”

16:17 And take every man his censer, and put incense in them, and bring ye before the LORD every man his censer, two hundred and fifty censers; thou also, and Aaron, each of you his censer.

16:18 และพวกเขาทุกคนได้นำกระถางไฟของตนมา และเอาไฟใส่กระถางนั้นและเอาเครื่องหอมใส่กระถางไฟเหล่านั้น และยืนอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนพร้อมกับโมเสสและอาโรน

16:18 And they took every man his censer, and put fire in them, and laid incense thereon, and stood in the door of the tabernacle of the congregation with Moses and Aaron.

16:19 และโคราห์ได้ร่วมชุมนุมชนทั้งหมดที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนเผชิญหน้าท่านทั้งสอง และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏต่อบรรดาชุมนุมชน

16:19 And Korah gathered all the congregation against them unto the door of the tabernacle of the congregation: and the glory of the LORD appeared unto all the congregation.

16:20 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า

16:20 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,

16:21 “เจ้าทั้งสองจงแยกตัวออกเสียจากท่ามกลางชุมนุมชนนี้ เพื่อเราจะผลาญพวกเขาเสียในพริบตาเดียว”

16:21 Separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment.

16:22 และท่านทั้งสองซบหน้าของตนลงถึงดิน และกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของเนื้อหนังทั้งสิ้น เพียงคนเดียวที่กระทำบาป พระองค์จะพระพิโรธต่อชุมนุมชนทั้งหมดหรือ”

16:22 And they fell upon their faces, and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all the congregation?

แผ่นดินอ้าปากกลืนพวกกบฏ
16:23 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Hell Opens to Swallow Rebels
16:23 And the LORD spake unto Moses, saying,

16:24 “จงพูดกับชุมนุมชนว่า เจ้าทั้งหลายจงออกไปให้ห่างจากที่อยู่อาศัยของโคราห์ ดาธาน และอาบีรัม”

16:24 Speak unto the congregation, saying, Get you up from about the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram.

16:25 และโมเสสลุกขึ้น แล้วไปหาดาธานและอาบีรัม และพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลก็ตามท่านไป

16:25 And Moses rose up and went unto Dathan and Abiram; and the elders of Israel followed him.

16:26 และท่านได้พูดกับชุมนุมชนนั้นว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย จงออกไปเสียให้ห่างจากเต็นท์ของคนชั่วเหล่านี้ และอย่าแตะต้องอะไรของพวกเขาเลย เกรงว่าท่านทั้งหลายจะถูกล้างผลาญไปในบาปทั้งหลายของพวกเขา”

16:26 And he spake unto the congregation, saying, Depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins.

16:27 ดังนั้น เขาทั้งหลายก็ออกไปให้ห่างจากบริเวณที่อยู่อาศัยของโคราห์ ดาธาน และอาบีรัม และดาธานกับอาบีรัมได้ออกมาและยืนอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตน พร้อมกับภรรยา บุตรชายและลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของเขาทั้งสอง

16:27 So they gat up from the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram, on every side: and Dathan and Abiram came out, and stood in the door of their tents, and their wives, and their sons, and their little children.

16:28 และโมเสสพูดว่า “ดังนี้แหละท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่า พระเยโฮวาห์ทรงส่งให้ข้าพเจ้ามากระทำการทั้งสิ้นนี้ ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำการเหล่านี้ตามอำเภอใจของข้าพเจ้าเอง

16:28 And Moses said, Hereby ye shall know that the LORD hath sent me to do all these works; for I have not done them of mine own mind.

16:29 ถ้าคนเหล่านี้ตายด้วยความตายอย่างธรรมดาของคนทั้งปวง หรือถ้าการลงโทษของคนทั้งปวงมาถึงพวกเขา ดังนั้นพระเยโฮวาห์ไม่ได้ทรงส่งข้าพเจ้ามา

16:29 If these men die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men; then the LORD hath not sent me.

16:30 แต่ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น คือแผ่นดินอ้าปากและกลืนคนเหล่านี้เข้าไป พร้อมกับบรรดาสิ่งของทั้งหมดของพวกเขา และเขาทั้งหลายลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็น ดังนั้นท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่า คนเหล่านี้ได้ยั่วยุพระเยโฮวาห์”

16:30 But if the LORD make a new thing, and the earth open her mouth, and swallow them up, with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit; then ye shall understand that these men have provoked the LORD.

16:31 และต่อมา ขณะที่ท่านพูดบรรดาคำเหล่านี้จบ แผ่นดินที่อยู่ภายใต้เขาทั้งหลายนั้นก็แยกออก

16:31 And it came to pass, as he had made an end of speaking all these words, that the ground clave asunder that was under them:

16:32 และแผ่นดินก็อ้าปากออก และกลืนเขาทั้งหลายกับครอบครัวของพวกเขา และบรรดาคนของโคราห์และสิ่งของทั้งสิ้นของพวกเขา

16:32 And the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their houses, and all the men that appertained unto Korah, and all their goods.

16:33 เขาทั้งหลายพร้อมกับสิ่งของทั้งสิ้นของพวกเขาได้ลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็น และแผ่นดินก็ปิดทับพวกเขาไว้ และเขาทั้งหลายก็พินาศเสียจากท่ามกลางชุมนุมชน

16:33 They, and all that appertained to them, went down alive into the pit, and the earth closed upon them: and they perished from among the congregation.

16:34 และอิสราเอลทั้งหมดที่อยู่รอบพวกเขาก็หนีไปเพราะเหตุเสียงร้องของพวกเขา เพราะเขาทั้งหลายพูดว่า “เกรงว่าแผ่นดินจะกลืนพวกเราเสียด้วย”

16:34 And all Israel that were round about them fled at the cry of them: for they said, Lest the earth swallow us up also.

16:35 และไฟได้ออกมาจากพระเยโฮวาห์ และเผาผลาญคนทั้งสองร้อยห้าสิบคน ที่ได้ถวายเครื่องหอมนั้นเสีย

16:35 And there came out a fire from the LORD, and consumed the two hundred and fifty men that offered incense.

16:36 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

16:36 And the LORD spake unto Moses, saying,

16:37 “จงพูดกับเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต ให้เขาเอากระถางไฟทั้งหลายออกเสียจากเปลวเพลิง และเจ้าจงกระจายไฟให้ห่างออกไป เพราะกระถางไฟเหล่านั้นบริสุทธิ์

16:37 Speak unto Eleazar the son of Aaron the priest, that he take up the censers out of the burning, and scatter thou the fire yonder; for they are hallowed.

16:38 กระถางไฟของคนเหล่านี้ที่ได้กระทำบาปต่อจิตวิญญาณของตนเองนั้น จงตีแผ่กระถางไฟนั้นทำเป็นแผ่นกว้างสำหรับคลุมแท่นบูชา เพราะได้ถวายกระถางไฟเหล่านั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั้น กระถางไฟนั้นเป็นสิ่งบริสุทธิ์ และกระถางไฟนั้นจะเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนชาติอิสราเอล”

16:38 The censers of these sinners against their own souls, let them make them broad plates for a covering of the altar: for they offered them before the LORD, therefore they are hallowed: and they shall be a sign unto the children of Israel.

16:39 และเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตได้นำกระถางไฟทองเหลืองเหล่านั้น ซึ่งคนทั้งปวงที่ถูกไฟเผานำไปถวาย และมาตีแผ่กระถางไฟนั้นออกเป็นแผ่นกว้างสำหรับคลุมแท่นบูชา

16:39 And Eleazar the priest took the brasen censers, wherewith they that were burnt had offered; and they were made broad plates for a covering of the altar:

16:40 ให้เป็นที่ระลึกแก่ชนชาติอิสราเอล เพื่อว่าคนภายนอก ผู้ที่ไม่ได้เป็นเชื้อสายของอาโรน จะไม่เข้าไปใกล้เพื่อถวายเครื่องหอมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อว่าเขาจะไม่เป็นอย่างโคราห์และพรรคพวกของเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาโดยมือของโมเสส

16:40 To be a memorial unto the children of Israel, that no stranger, which is not of the seed of Aaron, come near to offer incense before the LORD; that he be not as Korah, and as his company: as the LORD said to him by the hand of Moses.

16:41 แต่ในวันรุ่งขึ้นบรรดาชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลก็บ่นต่อว่าโมเสสและอาโรนว่า “ท่านทั้งสองได้ฆ่าประชากรของพระเยโฮวาห์เสีย”

16:41 But on the morrow all the congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, saying, Ye have killed the people of the LORD.

16:42 และต่อมาเมื่อชุมนุมชนมาชุมนุมเผชิญหน้าโมเสสและอาโรนแล้ว พวกเขาทั้งหลายหันหน้ามาทางพลับพลาแห่งชุมนุมชน และดูเถิด เมฆมาปกคลุมพลับพลานั้น และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏ

16:42 And it came to pass, when the congregation was gathered against Moses and against Aaron, that they looked toward the tabernacle of the congregation: and, behold, the cloud covered it, and the glory of the LORD appeared.

16:43 และโมเสสกับอาโรนได้มาอยู่ต่อหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน

16:43 And Moses and Aaron came before the tabernacle of the congregation.

โมเสสอ้อนวอนเพื่อป้องกันคนอิสราเอล
16:44 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Moses' Intercession Prevents Destruction of Israel
16:44 And the LORD spake unto Moses, saying,

16:45 “เจ้าทั้งสองจงออกไปเสียจากท่ามกลางชุมนุมชนนี้ เพื่อเราจะทำลายเขาทั้งหลายเสียในพริบตาเดียว” และท่านทั้งสองก็ซบหน้าของตนลงถึงดิน

16:45 Get you up from among this congregation, that I may consume them as in a moment. And they fell upon their faces.

16:46 และโมเสสพูดกับอาโรนว่า “จงเอากระถางไฟและเอาไฟจากแท่นบูชาใส่ไว้ในกระถางไฟนั้น แล้วใส่เครื่องหอม และรีบนำไปที่ชุมนุมชน และทำการลบมลทินบาปให้พวกเขา เพราะพระพิโรธพลุ่งออกมาจากพระเยโฮวาห์ โรคระบาดได้บังเกิดขึ้นแล้ว”

16:46 And Moses said unto Aaron, Take a censer, and put fire therein from off the altar, and put on incense, and go quickly unto the congregation, and make an atonement for them: for there is wrath gone out from the LORD; the plague is begun.

16:47 และอาโรนได้นำกระถางไฟตามที่โมเสสสั่งไว้ และวิ่งเข้าไปท่ามกลางชุมนุมชน และดูเถิด โรคระบาดได้บังเกิดขึ้นท่ามกลางประชากรแล้ว และเขาได้ใส่เครื่องหอมและทำการลบมลทินบาปให้ประชากร

16:47 And Aaron took as Moses commanded, and ran into the midst of the congregation; and, behold, the plague was begun among the people: and he put on incense, and made an atonement for the people.

16:48 และเขาได้ยืนอยู่ระหว่างคนตายกับคนเป็น และโรคระบาดนั้นก็ถูกยับยั้งไว้

16:48 And he stood between the dead and the living; and the plague was stayed.

16:49 บัดนี้บรรดาคนที่ตายด้วยโรคระบาดนั้นมีหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยคน นอกเหนือจากคนเหล่านั้นที่ตายด้วยเรื่องของโคราห์

16:49 Now they that died in the plague were fourteen thousand and seven hundred, beside them that died about the matter of Korah.

16:50 และโรคระบาดนั้นก็ถูกยับยั้งไว้ และอาโรนก็กลับไปหาโมเสสที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

16:50 And Aaron returned unto Moses unto the door of the tabernacle of the congregation: and the plague was stayed.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope