กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 6 / Numbers 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การปฏิญาณตนเป็นนาศีร์
6:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

The Nazarite
6:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

6:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า เมื่อผู้ชายก็ดี หรือผู้หญิงก็ดี แยกตัวออกเพื่อกล่าวถวายคำปฏิญาณเป็นนาศีร์ คือแยกตัวออกถวายแด่พระเยโฮวาห์

6:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When either man or woman shall separate themselves to vow a vow of a Nazarite, to separate themselves unto the LORD:

6:3 จงให้ผู้นั้นแยกตัวออกจากเหล้าองุ่นและสุรา และจะต้องไม่ดื่มน้ำส้มที่ได้จากน้ำองุ่นหรือน้ำส้มที่ได้จากสุรา และไม่ดื่มน้ำองุ่นหรือรับประทานผลองุ่น ไม่ว่าสดหรือแห้ง

6:3 He shall separate himself from wine and strong drink, and shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink, neither shall he drink any liquor of grapes, nor eat moist grapes, or dried.

6:4 ตลอดเวลาที่เขาแยกตัวออกมานั้น เขาจะต้องไม่รับประทานสิ่งใดที่ได้จากเถาองุ่น แม้ว่าเป็นเนื้อในหรือเปลือกนอกก็ดี

6:4 All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine tree, from the kernels even to the husk.

6:5 ตลอดเวลาที่เขาปฏิญาณแยกตัวของเขาออกมานั้น อย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขา จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาที่เขาแยกตัวออกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เขาจะต้องบริสุทธิ์ และเขาจะต้องไว้ผมยาวบนศีรษะของเขา

6:5 All the days of the vow of his separation there shall no razor come upon his head: until the days be fulfilled, in the which he separateth himself unto the LORD, he shall be holy, and shall let the locks of the hair of his head grow.

6:6 ตลอดเวลาที่เขาแยกตัวออกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เขาจะต้องไม่เข้าใกล้ซากศพใด ๆ

6:6 All the days that he separateth himself unto the LORD he shall come at no dead body.

6:7 อย่าให้เขาทำตัวเป็นมลทินเพราะเหตุบิดาของตน หรือมารดาของตน หรือพี่ชายหรือน้องชายของตน หรือพี่สาวหรือน้องสาวของตน เมื่อพวกเขาเสียชีวิตแล้ว เพราะสิ่งที่อยู่บนศีรษะของเขาเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาได้ถวายตัวแด่พระเจ้าของเขาแล้ว

6:7 He shall not make himself unclean for his father, or for his mother, for his brother, or for his sister, when they die: because the consecration of his God is upon his head.

6:8 ตลอดเวลาที่เขาแยกตัวออกมา เขาเป็นคนบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์

6:8 All the days of his separation he is holy unto the LORD.

6:9 และถ้ามีคนใด ๆ ตายอยู่ใกล้ตัวเขาอย่างกะทันหัน เขาก็ทำให้ศีรษะซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายนั้นเป็นมลทินแล้ว ดังนั้นเขาจะต้องโกนศีรษะของเขาในวันชำระตัวของเขา คือในวันที่เจ็ดนั้นเขาจะต้องโกนศีรษะ

6:9 And if any man die very suddenly by him, and he hath defiled the head of his consecration; then he shall shave his head in the day of his cleansing, on the seventh day shall he shave it.

6:10 และในวันที่แปดเขาจะต้องนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัวไปให้ปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

6:10 And on the eighth day he shall bring two turtles, or two young pigeons, to the priest, to the door of the tabernacle of the congregation:

6:11 และปุโรหิตจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และถวายนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา และทำการลบมลทินบาปให้เขา เพราะเขาได้กระทำผิดด้วยเหตุเรื่องซากศพ และเขาจะต้องชำระศีรษะของตนให้บริสุทธิ์ในวันนั้นเอง

6:11 And the priest shall offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, and make an atonement for him, for that he sinned by the dead, and shall hallow his head that same day.

6:12 และจงให้เขาถวายตัวแด่พระเยโฮวาห์ตลอดเวลาการแยกตัวของเขา และจงนำลูกแกะหนึ่งตัวอายุไม่เกินหนึ่งปีมาเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด แต่เวลาก่อนหน้านั้นจะนับไม่ได้ เพราะการปฏิญาณแยกตัวของเขานั้นเป็นมลทินเสียแล้ว

6:12 And he shall consecrate unto the LORD the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass offering: but the days that were before shall be lost, because his separation was defiled.

6:13 และพระราชบัญญัติของพวกนาศีร์มีดังนี้ เมื่อเวลาแยกตัวของเขาครบแล้ว จงให้นำเขามาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

6:13 And this is the law of the Nazarite, when the days of his separation are fulfilled: he shall be brought unto the door of the tabernacle of the congregation:

6:14 และจงให้เขาถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะตัวผู้หนึ่งตัวอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องเผาบูชา และลูกแกะตัวเมียหนึ่งตัวอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องสันติบูชา

6:14 And he shall offer his offering unto the LORD, one he lamb of the first year without blemish for a burnt offering, and one ewe lamb of the first year without blemish for a sin offering, and one ram without blemish for peace offerings,

6:15 และขนมปังไร้เชื้อหนึ่งตะกร้า ขนมทำด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมัน ขนมแผ่นไร้เชื้อทาด้วยน้ำมันพร้อมกับเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน

6:15 And a basket of unleavened bread, cakes of fine flour mingled with oil, and wafers of unleavened bread anointed with oil, and their meat offering, and their drink offerings.

6:16 แล้วปุโรหิตจงนำของเหล่านี้ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงถวายเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชาของเขา

6:16 And the priest shall bring them before the LORD, and shall offer his sin offering, and his burnt offering:

6:17 แล้วปุโรหิตจงถวายแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ พร้อมกับขนมปังไร้เชื้อหนึ่งตะกร้า ปุโรหิตจงถวายเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันด้วย

6:17 And he shall offer the ram for a sacrifice of peace offerings unto the LORD, with the basket of unleavened bread: the priest shall offer also his meat offering, and his drink offering.

6:18 และผู้เป็นนาศีร์จะโกนศีรษะแห่งการแยกตัวของเขานั้นที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และจงนำเอาผมที่ศีรษะแห่งการแยกตัวของเขาไป และใส่ผมนั้นลงในไฟที่อยู่ใต้เครื่องสันติบูชาเสีย

6:18 And the Nazarite shall shave the head of his separation at the door of the tabernacle of the congregation, and shall take the hair of the head of his separation, and put it in the fire which is under the sacrifice of the peace offerings.

6:19 และหลังจากผู้เป็นนาศีร์โกนผมแห่งการแยกตัวของเขาเสร็จแล้ว ปุโรหิตจะนำเนื้อโคนขาของแกะตัวผู้ที่ต้มแล้ว กับขนมไร้เชื้อหนึ่งชิ้นจากตะกร้า และขนมแผ่นไร้เชื้อหนึ่งแผ่น แล้ววางของเหล่านั้นไว้ในมือทั้งสองของผู้เป็นนาศีร์นั้น

6:19 And the priest shall take the sodden shoulder of the ram, and one unleavened cake out of the basket, and one unleavened wafer, and shall put them upon the hands of the Nazarite, after the hair of his separation is shaven:

6:20 และปุโรหิตจะนำของเหล่านั้นโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นของบริสุทธิ์สำหรับปุโรหิต พร้อมกับเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมา และเนื้อโคนขาที่ยกขึ้นลงนั้น และหลังจากนั้นผู้เป็นนาศีร์ก็ดื่มน้ำองุ่นได้

6:20 And the priest shall wave them for a wave offering before the LORD: this is holy for the priest, with the wave breast and heave shoulder: and after that the Nazarite may drink wine.

6:21 นี่เป็นพระราชบัญญัติของนาศีร์ผู้ปฏิญาณตน และเครื่องบูชาของเขาที่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ในการแยกตัว นอกจากนั้นเขาจะถวายสิ่งอื่นอีกก็ได้ตามที่มือของเขาสามารถหาได้ ดังนั้นแหละเขาต้องกระทำตามพระราชบัญญัติแห่งการแยกตัวออก ตามที่เขาได้ปฏิญาณตนไว้”

6:21 This is the law of the Nazarite who hath vowed, and of his offering unto the LORD for his separation, beside that that his hand shall get: according to the vow which he vowed, so he must do after the law of his separation.

6:22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

6:22 And the LORD spake unto Moses, saying,

6:23 “จงพูดกับอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า เจ้าทั้งหลายจงอวยพรแก่ชนชาติอิสราเอลดังต่อไปนี้ คือกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า

6:23 Speak unto Aaron and unto his sons, saying, On this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them,

6:24 ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่ท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน

6:24 The LORD bless thee, and keep thee:

6:25 ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้พระพักตร์พระองค์ทอแสงเหนือท่าน และทรงกรุณาแก่ท่าน

6:25 The LORD make his face shine upon thee, and be gracious unto thee:

6:26 ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้สีพระพักตร์พระองค์ชื่นบานอยู่บนท่านและประทานสันติสุขแก่ท่าน

6:26 The LORD lift up his countenance upon thee, and give thee peace.

6:27 และจงให้เขาทั้งหลายประทับนามของเราเหนือชนชาติอิสราเอล และเราจะได้อวยพรแก่เขาทั้งหลาย”

6:27 And they shall put my name upon the children of Israel; and I will bless them.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope