กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

อับซาโลมกระทำการอย่างฉลาดเพื่อจูงใจประชากร
15:1 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ อับซาโลมได้เตรียมรถม้าศึกและม้ากับทหารห้าสิบคนวิ่งนำหน้าท่าน
15:2 และอับซาโลมตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ และไปประทับริมทางที่ไปยังประตูเมือง และต่อมาถ้าผู้ใดโต้เถียงกันด้วยเรื่องที่จะทูลถวายกษัตริย์ให้ทรงตัดสิน แล้วอับซาโลมก็เรียกผู้นั้น และกล่าวว่า “เจ้ามาจากนครไหน” และเขาทูลว่า “ผู้รับใช้ของท่านเป็นคนเผ่าหนึ่งในอิสราเอล”
15:3 และอับซาโลมกล่าวแก่เขาว่า “ดูเถิด เรื่องราวของเจ้าก็ดีและถูกต้อง แต่กษัตริย์ไม่ได้ทรงตั้งผู้ใดไว้ให้ฟังคดีของเจ้า”
15:4 ยิ่งกว่านั้น อับซาโลมกล่าวว่า “โอ ถ้าเราเป็นผู้พิพากษาในแผ่นดินนี้ก็ดี เพื่อทุกคนที่มีเรื่องโต้เถียงกันหรือคดีความจะได้มาหาเรา และเราจะตัดสินให้ความยุติธรรมแก่เขา”
15:5 และต่อมา เมื่อมีผู้ใดเข้ามาใกล้ท่านเพื่อจะโค้งคำนับท่าน ท่านจะยื่นมือออกประคองคนนั้นไว้และจุบเขา
15:6 และอับซาโลมกระทำอย่างนี้แก่บรรดาคนอิสราเอลผู้มาเฝ้ากษัตริย์เพื่อขอการตัดสิน อับซาโลมได้ลอบเอาใจของคนอิสราเอลอย่างนี้

อับซาโลมกบฏต่อดาวิด
15:7 และต่อมาหลังจากสี่สิบปีแล้ว อับซาโลมกราบทูลกษัตริย์ว่า “ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ไปทำตามคำปฏิญาณของข้าพระองค์ที่เมืองเฮโบรน ซึ่งข้าพระองค์ได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์
15:8 เพราะว่าผู้รับใช้ของพระองค์ได้ปฏิญาณไว้เมื่อครั้งที่ข้าพระองค์อยู่ในเมืองเกชูร์ประเทศซีเรียว่า ‘ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงโปรดนำข้าพระองค์มายังกรุงเยรูซาเล็มจริงแล้ว ข้าพระองค์ก็จะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์’”
15:9 และกษัตริย์ตรัสกับท่านว่า “จงไปเป็นสุขเถิด” ดังนั้นท่านได้ลุกขึ้นและไปยังเมืองเฮโบรน
15:10 แต่อับซาโลมได้ส่งพวกคนสอดแนมไปทั่วอิสราเอลทุกเผ่าว่า “ทันทีที่ท่านทั้งหลายได้ยินเสียงแตร พวกท่านจงกล่าวว่า ‘อับซาโลมทรงครอบครองอยู่ที่เมืองเฮโบรน’”
15:11 และมีชายสองร้อยคนจากกรุงเยรูซาเล็มไปพร้อมกับอับซาโลม เป็นคนที่ถูกเชิญให้ไป และคนเหล่านี้ก็ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจของตน และพวกเขาไม่ทราบเรื่องอะไรเลย
15:12 และขณะเมื่ออับซาโลมถวายเครื่องสัตวบูชาอยู่ ท่านส่งคนไปเชิญอาหิโธเฟลชาวกิโลห์ ผู้เป็นที่ปรึกษาของดาวิด มาจากนครของเขาคือกิโลห์ และการที่คบคิดกันนั้นก็เพิ่มกำลังขึ้น ด้วยว่าคนที่มาอยู่ด้วยกันกับอับซาโลมก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ดาวิดหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็ม
15:13 และผู้สื่อสารคนหนึ่งมาเฝ้าดาวิดกราบทูลว่า “ใจของคนอิสราเอลได้คล้อยตามอับซาโลมไปแล้ว”
15:14 และดาวิดตรัสกับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ที่อยู่ด้วยกันกับพระองค์ ณ กรุงเยรูซาเล็มว่า “จงลุกขึ้น และให้เราทั้งหลายหนีไปเถิด เพราะมิฉะนั้นพวกเราจะหนีให้พ้นจากอับซาโลมไม่ได้ จงรีบไป เกรงว่าเขาจะตามเราทั้งหลายทันโดยเร็ว และนำเหตุร้ายมาถึงพวกเรา และทำลายนครนี้เสียด้วยคมดาบ”
15:15 และพวกผู้รับใช้ของกษัตริย์ได้กราบทูลกษัตริย์ว่า “ดูเถิด พวกผู้รับใช้ของพระองค์พร้อมที่จะทำตามสิ่งใด ๆ ก็ตาม ซึ่งกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์จะตัดสินพระทัย”
15:16 และกษัตริย์ได้เสด็จออกไปพร้อมกับบรรดาคนในราชสำนักของพระองค์ และกษัตริย์ได้ทรงละผู้หญิงซึ่งเป็นนางสนมไว้สิบคนให้เฝ้าพระราชวัง
15:17 และกษัตริย์ได้เสด็จออกไป และพวกทหารทั้งสิ้นก็ติดตามพระองค์ไป และประทับในสถานที่ที่อยู่ห่างไกล
15:18 และบรรดาข้าราชการทหารทั้งสิ้นเดินผ่านพระองค์ไป ทั้งบรรดาคนเคเรธี คนเปเลทกับคนกัทหกร้อยคนที่ติดตามพระองค์มาจากเมืองกัท ได้เดินผ่านต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ไป
15:19 แล้วกษัตริย์จึงตรัสกับอิททัยคนกัทว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงไปกับเราทั้งหลายด้วย จงกลับไปยังสถานที่ของเจ้าเถิด และอาศัยอยู่กับกษัตริย์ ด้วยว่าเจ้าเป็นคนต่างชาติและเป็นผู้ถูกเนรเทศมาด้วย
15:20 เพราะว่าเจ้าเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้ และวันนี้เราควรจะให้เจ้าเร่ร่อนไปมากับเราทั้งหลายหรือ ด้วยเราไม่ทราบว่าเราจะไปที่ไหน เจ้าจงกลับไปเถิด และพาพี่น้องของเจ้าไปด้วย ขอความเมตตาและความจริงจงมีกับเจ้าเถิด”
15:21 และอิททัยทูลตอบกษัตริย์และกราบทูลว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด และกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์จะประทับที่ไหน ไม่ว่าจะสิ้นพระชนม์หรือทรงพระชนม์อยู่ ผู้รับใช้ของพระองค์จะอยู่ที่นั้นด้วย”
15:22 และดาวิดตรัสกับอิททัยว่า “จงเดินผ่านไปเถิด” และอิททัยชาวเมืองกัทได้เดินผ่านไปพร้อมกับพวกทหารทั้งสิ้นของเขาและบรรดาเด็กเล็ก ๆ ที่อยู่กับเขา
15:23 และชาวเมืองทั้งสิ้นได้ร้องไห้เสียงดัง และพวกทหารทั้งหมดก็เดินผ่านไป กษัตริย์ได้เสด็จข้ามลำธารขิดโรนด้วย และพวกทหารทั้งหมดได้เดินผ่านไปทางถิ่นทุรกันดาร
15:24 และดูเถิด ศาโดกก็มาด้วย และคนเลวีทั้งหมดมาพร้อมกับท่าน หามหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามา และเขาทั้งหลายวางหีบของพระเจ้าลง และอาบียาธาร์ก็ขึ้นมา จนกระทั่งประชากรออกจากนครไปหมด
15:25 และกษัตริย์ตรัสกับศาโดกว่า “จงหามหีบของพระเจ้ากลับเข้าไปในนครเถิด ถ้าเราเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงโปรดนำเรากลับมาอีก และสำแดงให้เราเห็นทั้งหีบนั้นกับที่ประทับของพระองค์
15:26 แต่ถ้าพระองค์ตรัสว่า ‘เราไม่พอใจเจ้า’ ดูเถิด เราอยู่ที่นี่ ขอพระองค์ทรงกระทำกับเราตามที่พระองค์ทรงโปรดเห็นชอบเถิด”
15:27 กษัตริย์ตรัสกับศาโดกผู้เป็นปุโรหิตด้วยว่า “ท่านเป็นผู้ทำนายมิใช่หรือ จงกลับเข้าไปในนครโดยสันติภาพ พร้อมกับบุตรชายทั้งสองของท่าน คืออาหิมาอัสบุตรชายของท่าน และโยนาธานบุตรชายของอาบียาธาร์
15:28 ดูเถิด เราจะคอยอยู่ ณ ที่ราบในถิ่นทุรกันดาร จนกว่าจะมีข่าวมาจากท่านให้เราทราบ”
15:29 ฉะนั้น ศาโดกกับอาบียาธาร์ได้หามหีบของพระเจ้ากลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และท่านทั้งสองได้พักอยู่ที่นั่น
15:30 และดาวิดเสด็จขึ้นไปตามทางขึ้นภูเขามะกอก พระองค์เสด็จโดยพระบาทเปล่า ทรงกันแสงขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไป และคลุมพระเศียรของพระองค์ และประชากรทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์ได้คลุมศีรษะของตน เขาทั้งหลายเดินขึ้นไปและร้องไห้ขณะที่พวกเขาเดินขึ้นไป
15:31 และมีคนมากราบทูลดาวิดว่า “อาหิโธเฟลอยู่ในพวกคบคิดการกบฏกับอับซาโลม” และดาวิดกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ ขอทรงโปรดให้คำปรึกษาของอาหิโธเฟลโง่เขลาไป”
15:32 และต่อมา เมื่อดาวิดมาถึงยอดภูเขาซึ่งเป็นที่พระองค์นมัสการพระเจ้า ดูเถิด หุชัยชาวอารคีได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ เสื้อผ้าของเขาฉีกขาดและดินอยู่บนศีรษะของเขา
15:33 ดาวิดตรัสกับเขาว่า “ถ้าท่านเดินผ่านไปกับเรา ท่านก็จะเป็นภาระแก่เรา
15:34 แต่ถ้าท่านกลับเข้าไปในนครและพูดกับอับซาโลมว่า ‘โอ ข้าแต่กษัตริย์ ข้าพระองค์ขอถวายตัวเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ตามที่ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระราชบิดาของพระองค์มาแต่ก่อนนี้อย่างไร ข้าพระองค์ขอเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยอย่างนั้น’ แล้วท่านจะกระทำให้คำปรึกษาของอาหิโธเฟลพ่ายแพ้ไปเพื่อเห็นแก่เรา
15:35 และศาโดกกับอาบียาธาร์ผู้เป็นปุโรหิตก็อยู่กับท่านที่นั่นมิใช่หรือ ฉะนั้นจะเป็นไปอย่างนี้ สิ่งใดก็ตามที่ท่านได้ยินในพระราชวังของกษัตริย์ ท่านจงบอกให้ศาโดกกับอาบียาธาร์ผู้เป็นปุโรหิตทราบ
15:36 ดูเถิด บุตรชายสองคนของพวกเขาก็อยู่ที่นั่น คืออาหิมาอัสบุตรชายของศาโดก และโยนาธานบุตรชายของอาบียาธาร์ แล้วเมื่อท่านได้ยินอะไรจงส่งพวกเขามาบอกเราทุกเรื่องเถิด”
15:37 ดังนั้น หุชัยสหายของดาวิดได้เข้าไปในนคร และอับซาโลมกำลังเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope