กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ศิบาผู้รับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อ
16:1 และเมื่อดาวิดเสด็จผ่านยอดเนินเขาไปหน่อยหนึ่ง ดูเถิด ศิบาผู้รับใช้ของเมฟีโบเชทได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ พร้อมกับลาคู่หนึ่งที่ผูกอานแล้ว และได้บรรทุกขนมปังสองร้อยก้อน องุ่นแห้งหนึ่งร้อยพวง และผลไม้ฤดูร้อนหนึ่งร้อยชิ้น กับน้ำองุ่นหนึ่งถุงหนัง
16:2 และกษัตริย์ตรัสกับศิบาว่า “ที่เจ้านำสิ่งเหล่านี้มามีความหมายอะไร” และศิบากราบทูลว่า “ลาคู่นั้นเพื่อราชวงศ์ของกษัตริย์จะได้ทรง ขนมปังและผลไม้ฤดูร้อนสำหรับให้พวกชายหนุ่มรับประทาน และน้ำองุ่นเพื่อผู้ที่อ่อนเปลี้ยอยู่กลางถิ่นทุรกันดารจะได้ดื่ม”
16:3 และกษัตริย์ตรัสว่า “บุตรชายแห่งเจ้านายของเจ้าอยู่ที่ไหนเล่า” และศิบากราบทูลกษัตริย์ว่า “ดูเถิด ท่านอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ด้วยท่านพูดว่า ‘วันนี้วงศ์วานของอิสราเอลจะคืนราชอาณาจักรแห่งบิดาของเราให้แก่เรา’”
16:4 แล้วกษัตริย์ตรัสกับศิบาว่า “ดูเถิด ทรัพย์สมบัติของเมฟีโบเชทก็ตกเป็นของเจ้าทั้งหมด” และศิบากราบทูลว่า “โอ ข้าแต่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ด้วยความถ่อมใจว่า ขอทรงให้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์”

ชิเมอีแช่งด่ากษัตริย์ดาวิด
16:5 และเมื่อกษัตริย์ดาวิดเสด็จมาถึงบาฮูริม ดูเถิด มีชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในครอบครัววงศ์วานของซาอูลชื่อชิเมอีบุตรชายของเกราได้ออกมา เขาออกมาและแช่งด่าขณะที่เขากำลังเดินมา
16:6 และเขาเอาหินขว้างดาวิดและขว้างบรรดาข้าราชการทหารของกษัตริย์ดาวิด พวกทหารและผู้มีกำลังมากทั้งสิ้นก็อยู่ข้างขวาพระหัตถ์ของพระองค์และข้างซ้ายของพระองค์
16:7 และเมื่อชิเมอีแช่งด่านั้นเขาพูดอย่างนี้ว่า “จงไปเสียให้พ้น จงไปเสียให้พ้น เจ้าผู้กระทำให้เลือดตก และเจ้าผู้เป็นคนของเบลีอัล
16:8 พระเยโฮวาห์ได้ทรงสนองเจ้า ในเรื่องโลหิตทั้งสิ้นแห่งวงศ์วานของซาอูลผู้ซึ่งเจ้าเข้าครอบครองแทนอยู่นั้น และพระเยโฮวาห์ทรงมอบราชอาณาจักรไว้ในมือของอับซาโลมบุตรชายของเจ้า และดูเถิด เจ้าจะพินาศเพราะเหตุความผิดบาปของเจ้า เพราะเจ้าเป็นผู้กระทำให้เลือดตก”
16:9 ดังนั้น อาบีชัยบุตรชายของเศรุยาห์ได้กราบทูลกษัตริย์ว่า “ทำไมปล่อยให้สุนัขตายตัวนี้มาแช่งด่ากษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ข้ามไปและตัดหัวมันออกเสีย”
16:10 และกษัตริย์ตรัสว่า “บุตรชายทั้งสองของเศรุยาห์เอ๋ย เรามีธุระอะไรกับพวกเจ้า จงให้เขาแช่งด่าเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า ‘จงแช่งด่าดาวิด’ แล้วใครจะพูดว่า ‘ทำไมเจ้าจึงกระทำเช่นนี้’”
16:11 และดาวิดได้ตรัสกับอาบีชัยและข้าราชการทหารทั้งสิ้นของพระองค์ว่า “ดูเถิด ลูกของเราเองที่ได้ออกมาจากบั้นเอวของเรายังแสวงหาชีวิตของเรา ยิ่งกว่านั้น คนเบนยามินคนนี้จะกระทำเช่นกันมิใช่หรือ ปล่อยเขาเถิด และให้เขาแช่งด่าไป เพราะพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเขาแล้ว
16:12 บางทีพระเยโฮวาห์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเรา และพระเยโฮวาห์จะทรงสนองเราด้วยความดีเพราะเขาแช่งด่าเราในวันนี้”
16:13 และขณะดาวิดกับข้าราชการทหารของพระองค์กำลังดำเนินไปตามทาง ชิเมอีก็เดินไปตามเนินเขาฝั่งตรงข้ามกับพระองค์ และขณะที่เขาเดินไปก็แช่งด่าไป และเอาก้อนหินขว้างใส่พระองค์ และเอาฝุ่นซัดใส่
16:14 และกษัตริย์กับข้าราชการทหารทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ก็รู้สึกเหนื่อยล้า และได้หยุดพักให้ตัวสดชื่นที่นั่น

อับซาโลมกับผู้ร่วมคบคิดมายังกรุงเยรูซาเล็ม
16:15 และอับซาโลมกับพวกทหารทั้งสิ้น ตลอดทั้งคนอิสราเอลได้มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม และอาหิโธเฟลได้มาพร้อมกับท่าน
16:16 และต่อมา เมื่อหุชัยชาวอารคี สหายของดาวิดเข้าเฝ้าอับซาโลม หุชัยกราบทูลอับซาโลมว่า “ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองกษัตริย์เถิด ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองกษัตริย์เถิด”
16:17 และอับซาโลมตรัสกับหุชัยว่า “นี่คือความมีน้ำใจของท่านต่อสหายของท่านหรือ ทำไมท่านไม่ไปกับสหายของท่านเล่า”
16:18 และหุชัยกราบทูลอับซาโลมว่า “มิใช่อย่างนั้น แต่พระเยโฮวาห์กับประชากรเหล่านี้กับคนอิสราเอลทั้งสิ้นเลือกตั้งผู้ใดไว้ ข้าพระองค์จะอยู่ฝ่ายผู้นั้น และข้าพระองค์จะอาศัยอยู่กับผู้นั้น
16:19 และอีกประการหนึ่ง ข้าพระองค์ควรจะปรนนิบัติผู้ใด ข้าพระองค์ควรจะปรนนิบัติต่อพระพักตร์ราชโอรสของท่านผู้นั้นมิใช่หรือ ข้าพระองค์ได้ปรนนิบัติต่อพระพักตร์พระราชบิดาของพระองค์แล้วอย่างไร ข้าพระองค์จะปรนนิบัติต่อพระพักตร์ของพระองค์ด้วยอย่างนั้น”
16:20 ดังนั้น อับซาโลมตรัสกับอาหิโธเฟลว่า “เราทั้งหลายจะทำอย่างไรดี ในท่ามกลางพวกท่านจงให้คำปรึกษาเถิด”
16:21 และอาหิโธเฟลกราบทูลอับซาโลมว่า “จงเข้าหาพวกนางสนมของพระราชบิดาของพระองค์ซึ่งพระราชบิดาทรงละทิ้งไว้ให้เฝ้าพระราชวัง และเมื่อคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ยินว่าพระราชบิดาของพระองค์เกลียดชังพระองค์แล้ว บรรดามือของคนเหล่านั้นที่อยู่ฝ่ายพระองค์ก็จะเข้มแข็งขึ้น”
16:22 ดังนั้น พวกเขาได้กางเต็นท์ให้อับซาโลมไว้บนหลังคาของพระราชวัง และอับซาโลมได้เข้าหาพวกนางสนมของพระราชบิดาของพระองค์ท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลทั้งสิ้น
16:23 และในวันเหล่านั้น คำปรึกษาของอาหิโธเฟลที่ท่านทูลถวายก็เหมือนกับว่าคนได้ทูลถามจากพระดำรัสของพระเจ้า คำปรึกษาทั้งสิ้นที่อาหิโธเฟลทูลถวายต่อดาวิดและอับซาโลมเป็นดังนั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope