กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

เพลงสดุดีของดาวิดเรื่องการช่วยให้รอดพ้น
22:1 และในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยดาวิดให้รอดพ้นจากมือของศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์ และให้พ้นจากพระหัตถ์ของซาอูล ดาวิดได้ถวายถ้อยคำนี้เป็นบทเพลงแด่พระเยโฮวาห์
22:2 และพระองค์ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นศิลาของข้าพเจ้า ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า และทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นของข้าพเจ้า
22:3 เป็นพระเจ้าซึ่งทรงเป็นศิลาของข้าพเจ้า เป็นผู้ซึ่งข้าพเจ้าจะวางใจ พระองค์ทรงเป็นโล่ของข้าพเจ้าและทรงเป็นเขาแห่งความรอดของข้าพเจ้า ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพเจ้า และทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความทารุณ
22:4 ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ ดังนั้นข้าพเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพเจ้า
22:5 เมื่อคลื่นแห่งความตายล้อมข้าพเจ้า กระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมทับข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ากลัว
22:6 บรรดาความระทมทุกข์แห่งนรกอยู่รอบตัวข้าพเจ้า บ่วงแห่งความตายอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า
22:7 ในยามทุกข์ใจข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และได้ร้องทูลต่อพระเจ้าของข้าพเจ้า และพระองค์ได้ทรงสดับฟังเสียงของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์ และเสียงร้องของข้าพเจ้าได้มาถึงพระกรรณของพระองค์
22:8 แล้วแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและโคลงเคลง รากฐานทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์ก็หวั่นไหวและสั่นสะเทือน เพราะพระองค์ทรงกริ้ว
22:9 ควันออกไปจากช่องพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงออกไปจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็เผาผลาญ ถ่านก็ติดเปลวไฟโดยเพลิงนั้น
22:10 พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์เหล่านั้นลงด้วยและได้เสด็จลงมา และความมืดอยู่ใต้พระบาทของพระองค์
22:11 และพระองค์ได้ทรงเครูบตนหนึ่งและทรงเหาะไป และได้เห็นพระองค์เสด็จบนปีกของสายลม
22:12 และพระองค์ทรงกระทำความมืดทึบให้เป็นปะรำอยู่รอบพระองค์ คือน้ำมืดและเมฆหนาทึบแห่งท้องฟ้า
22:13 โดยความสว่างที่อยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ ถ่านทั้งหลายก็ลุกเป็นเพลิง
22:14 พระเยโฮวาห์ทรงคำรนกึกก้องจากฟ้าสวรรค์ และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์
22:15 และพระองค์ทรงส่งบรรดาลูกธนูออกไป และทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไป ทรงปล่อยฟ้าแลบ และทรงทำให้พวกเขาโกลาหล
22:16 และร่องน้ำทั้งหลายแห่งทะเลก็ปรากฏขึ้น และบรรดารากฐานของแผ่นดินโลกก็ถูกเผยออก ตามการขนาบของพระเยโฮวาห์ ตามที่ลมพวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองค์
22:17 พระองค์ได้ทรงบัญชาจากที่สูง พระองค์ทรงยึดข้าพเจ้าไว้ พระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำมากหลาย
22:18 พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากศัตรูที่เข้มแข็งของข้าพเจ้า และจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้า เพราะว่าพวกเขามีกำลังมากกว่าข้าพเจ้า
22:19 เขาทั้งหลายขัดขวางข้าพเจ้าในวันแห่งความหายนะของข้าพเจ้า แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพเจ้า
22:20 พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญ่ด้วย พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น เพราะว่าพระองค์ทรงปีติยินดีในข้าพเจ้า
22:21 พระเยโฮวาห์ได้ประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าแล้ว
22:22 เพราะว่าข้าพเจ้าได้รักษาทางทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ไว้ และไม่ได้พรากไปเสียจากพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างคนชั่ว
22:23 เพราะว่าการตัดสินทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า และสำหรับกฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระองค์ ข้าพเจ้าไม่ได้หันไปเสียจากกฎเกณฑ์เหล่านั้น
22:24 ข้าพเจ้าก็เที่ยงธรรมต่อพระพักตร์ของพระองค์ด้วย และได้รักษาตัวไว้ให้พ้นจากความชั่วช้าของข้าพเจ้า
22:25 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์จึงได้ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดหมดจดของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์
22:26 พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์ว่าเมตตาต่อผู้ที่เมตตา และพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์ว่าเที่ยงธรรมต่อผู้ที่เที่ยงธรรม
22:27 พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์ว่าบริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์ และพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกง
22:28 และพระองค์จะทรงช่วยประชากรที่ทุกข์ลำบากให้รอดพ้น แต่พระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่หยิ่งยโสเพื่อพระองค์จะทรงทำให้พวกเขาตกต่ำลง
22:29 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์ และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ความมืดของข้าพระองค์สว่างขึ้น
22:30 ด้วยว่าโดยพระองค์ ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพมาแล้ว โดยพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้กระโดดข้ามกำแพง
22:31 สำหรับพระเจ้า พระมรรคาของพระองค์บริสุทธิ์หมดจด พระวจนะของพระเยโฮวาห์พิสูจน์แล้ว พระองค์ทรงเป็นดั้งของบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์
22:32 เพราะผู้ใดเล่าเป็นพระเจ้านอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ใดเล่าเป็นศิลานอกจากพระเจ้าของพวกเรา
22:33 พระเจ้าทรงเป็นความเข้มแข็งและเป็นกำลังของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงทำให้ทางของข้าพเจ้าดีเลิศทุกประการ
22:34 พระองค์ทรงกระทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างเท้ากวางตัวเมีย และทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงทั้งหลายของข้าพเจ้า
22:35 พระองค์ทรงสอนมือของข้าพเจ้าให้ทำสงคราม จนคันธนูเหล็กกล้าถูกหักด้วยแขนของข้าพเจ้า
22:36 พระองค์ได้ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ด้วย และความอ่อนโยนของพระองค์ได้กระทำให้ข้าพระองค์ใหญ่โต
22:37 พระองค์ทรงกระทำให้ย่างก้าวของข้าพระองค์ที่อยู่ใต้ข้าพระองค์กว้างขวางขึ้นแล้ว จนเท้าของข้าพระองค์มิได้ลื่นไถล
22:38 ข้าพระองค์ไล่ตามบรรดาศัตรูของข้าพระองค์และได้ทำลายพวกเขาเสีย และไม่หันกลับอีกจนกว่าข้าพระองค์ได้เผาผลาญพวกเขาเสียสิ้น
22:39 และข้าพระองค์ได้เผาผลาญเขาทั้งหลาย และได้ทำให้พวกเขาบาดเจ็บ เขาทั้งหลายจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกได้ ใช่แล้ว พวกเขาได้ล้มลงใต้เท้าของข้าพระองค์
22:40 เพราะว่าพระองค์ทรงคาดเอวของข้าพระองค์ไว้ด้วยพละกำลังเพื่อทำการสู้รบ พระองค์ได้ทรงกำราบพวกที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ให้อยู่ใต้ข้าพระองค์
22:41 พระองค์ได้ประทานคอของบรรดาศัตรูของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์ด้วย เพื่อข้าพระองค์จะทำลายบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์เสีย
22:42 เขาทั้งหลายมองหา แต่ไม่มีใครช่วยให้รอดได้ แม้ได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ก็ไม่ทรงตอบพวกเขา
22:43 แล้วข้าพระองค์ได้ทุบตีเขาทั้งหลายจนแหลกละเอียดอย่างผงคลีดิน ข้าพระองค์ได้เหยียบพวกเขาลงเหมือนโคลนตามถนน และกระจายเขาทั้งหลายออกไปทั่ว
22:44 พระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากการยื้อแย่งของประชากรของข้าพระองค์ด้วย พระองค์ได้ทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้เป็นหัวหน้าแห่งบรรดาประชาชาติ ชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็จะปรนนิบัติข้าพระองค์
22:45 บรรดาคนต่างด้าวจะมานบนอบตัวต่อข้าพระองค์ ทันทีที่เขาทั้งหลายได้ยินแล้ว พวกเขาก็จะเชื่อฟังข้าพระองค์
22:46 บรรดาคนต่างด้าวจะอ่อนกำลัง และพวกเขาจะกลัวตัวสั่นออกมาจากที่กำบังของเขาทั้งหลาย
22:47 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และสาธุการแด่ศิลาของข้าพเจ้า และขอให้พระเจ้าแห่งศิลาผู้เป็นความรอดของข้าพเจ้าเป็นที่เทิดทูน
22:48 พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำการแก้แค้นให้แก่ข้าพเจ้า และนำชนชาติทั้งหลายต่ำลงให้อยู่ใต้ข้าพเจ้า
22:49 และทรงเป็นผู้นำข้าพเจ้าออกมาจากบรรดาศัตรูของข้าพเจ้า พระองค์ทรงยกชูข้าพระองค์ขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ด้วย พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากคนทารุณแล้ว
22:50 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงจะถวายคำขอบพระคุณแด่พระองค์ในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์
22:51 พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการแห่งความรอดแก่กษัตริย์ของพระองค์ และทรงสำแดงความเมตตาแก่ผู้ถูกเจิมของพระองค์ แก่ดาวิดและเชื้อสายของท่านเป็นนิตย์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope