กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

เพลงสดุดีของดาวิดเรื่องการช่วยให้รอดพ้น
22:1 และในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยดาวิดให้รอดพ้นจากมือของศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์ และให้พ้นจากพระหัตถ์ของซาอูล ดาวิดได้ถวายถ้อยคำนี้เป็นบทเพลงแด่พระเยโฮวาห์
22:2 และพระองค์ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ และทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นของข้าพระองค์
22:3 เป็นพระเจ้าซึ่งทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์ พระองค์ทรงเป็นโล่ของข้าพระองค์และทรงเป็นเขาแห่งความรอดของข้าพระองค์ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์ และทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากความทารุณ
22:4 ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ ดังนั้นข้าพระองค์จะได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์
22:5 เมื่อคลื่นแห่งความตายล้อมข้าพระองค์ กระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมทับข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์กลัว
22:6 ความระทมทุกข์แห่งนรกอยู่รอบตัวข้าพระองค์ บ่วงแห่งความตายขัดขวางข้าพระองค์
22:7 ในยามทุกข์ใจข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และได้ร้องทูลต่อพระเจ้าของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์จากพระวิหารของพระองค์ และเสียงร้องของข้าพระองค์มาถึงพระกรรณของพระองค์
22:8 แล้วแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและโคลงเคลง รากฐานทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์ก็หวั่นไหวและสั่นสะเทือน เพราะพระองค์ทรงกริ้ว
22:9 ควันออกไปจากช่องพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงออกไปจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็เผาผลาญ ถ่านก็ติดเปลวไฟนั้น
22:10 พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมา และความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์
22:11 พระองค์ทรงเครูบตนหนึ่งและทรงเหาะไป และได้เห็นพระองค์เสด็จโดยปีกของลม
22:12 และพระองค์ทรงกระทำความมืดทึบให้เป็นพลับพลาอยู่รอบพระองค์ คือความมืดทึบแห่งน้ำทั้งหลาย และเมฆทึบแห่งฟ้าสวรรค์
22:13 ถ่านก็ลุกเป็นเพลิงเนื่องด้วยความสว่างไสวซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์
22:14 พระเยโฮวาห์ทรงคะนองกึกก้องจากฟ้าสวรรค์ และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์
22:15 และพระองค์ทรงส่งบรรดาลูกธนูออกไป และทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไป ทรงปล่อยฟ้าแลบและทำให้พวกเขาโกลาหล
22:16 และร่องน้ำทั้งหลายแห่งทะเลก็ปรากฏขึ้น รากฐานของแผ่นดินโลกถูกค้นพบ ตามการขนาบของพระเยโฮวาห์ ตามที่ลมพวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองค์
22:17 พระองค์ทรงบัญชาจากที่สูง พระองค์ทรงยึดข้าพระองค์ไว้ พระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ออกมาจากน้ำมากหลาย
22:18 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากศัตรูที่เข้มแข็งของข้าพระองค์ และจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์ เพราะว่าพวกเขามีกำลังมากกว่าข้าพระองค์
22:19 เขาทั้งหลายขัดขวางข้าพระองค์ในวันที่ข้าพระองค์ประสบความหายนะ แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์
22:20 พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกมายังที่กว้างใหญ่ด้วย พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้น เพราะว่าพระองค์ทรงยินดีในข้าพระองค์
22:21 พระเยโฮวาห์ประทานรางวัลแก่ข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ พระองค์ทรงตอบแทนข้าพระองค์ตามความสะอาดแห่งมือของข้าพระองค์
22:22 เพราะว่าข้าพระองค์ได้รักษาทางทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ไว้ และไม่ได้พรากจากพระเจ้าของข้าพระองค์เพื่อทำความชั่วร้าย
22:23 เพราะว่าการตัดสินทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ และสำหรับกฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระองค์ ข้าพระองค์มิได้หันจากกฎเกณฑ์เหล่านั้น
22:24 ต่อพระพักตร์ของพระองค์ข้าพระองค์กระทำอย่างเที่ยงตรง และได้รักษาตัวไว้ให้พ้นจากความชั่วช้าของข้าพระองค์
22:25 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ ตามความสะอาดหมดจดของข้าพระองค์ในสายพระเนตรของพระองค์
22:26 พระองค์จะทรงสำแดงความเมตตาต่อผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา และพระองค์จะทรงสำแดงความซื่อตรงของพระองค์ต่อผู้ที่ซื่อตรง
22:27 พระองค์จะทรงสำแดงความบริสุทธิ์ของพระองค์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์ และพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่ดื้อรั้น
22:28 และพระองค์จะทรงช่วยประชากรที่ทุกข์ลำบากให้รอดพ้น แต่พระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่หยิ่งยโสเพื่อทำให้พวกเขาตกต่ำลง
22:29 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์ และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ความมืดของข้าพระองค์สว่างขึ้น
22:30 ด้วยว่าข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์ โดยพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์กระโดดข้ามกำแพงได้
22:31 สำหรับพระเจ้า พระมรรคาของพระองค์บริสุทธิ์หมดจด พระวจนะของพระเยโฮวาห์พิสูจน์แล้ว พระองค์ทรงเป็นดั้งของบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์
22:32 เพราะผู้ใดเล่าเป็นพระเจ้านอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ใดเล่าเป็นศิลานอกจากพระเจ้าของพวกเรา
22:33 พระเจ้าทรงเป็นความเข้มแข็งและเป็นกำลังของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงทำให้ทางของข้าพระองค์ดีเลิศทุกประการ
22:34 พระองค์ทรงกระทำให้เท้าของข้าพระองค์เหมือนอย่างเท้ากวางตัวเมีย และทรงวางข้าพระองค์ไว้บนที่สูงทั้งหลายของข้าพระองค์
22:35 พระองค์ทรงสอนมือของข้าพระองค์ให้ทำสงคราม ดังนั้นข้าพระองค์จึงสามารถหักคันธนูเหล็กกล้าด้วยแขนของข้าพระองค์
22:36 พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ และความอ่อนโยนของพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ใหญ่โตขึ้น
22:37 พระองค์ทรงกระทำให้ย่างก้าวของข้าพระองค์ที่อยู่ใต้ข้าพระองค์กว้างขวางขึ้น ดังนั้นเท้าของข้าพระองค์จึงไม่ลื่นไถล
22:38 ข้าพระองค์ไล่ตามบรรดาศัตรูของข้าพระองค์และได้ทำลายพวกเขาเสีย และไม่หันกลับจนกว่าข้าพระองค์ได้เผาผลาญพวกเขาเสียสิ้น
22:39 และข้าพระองค์ได้เผาผลาญเขาทั้งหลาย และข้าพระองค์ได้ทำให้พวกเขาบาดเจ็บ เขาทั้งหลายจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกได้ ใช่แล้ว พวกเขาได้ล้มลงใต้เท้าของข้าพระองค์
22:40 เพราะว่าพระองค์ทรงคาดเอวของข้าพระองค์ไว้ด้วยกำลังเพื่อทำการสู้รบ พระองค์ทรงกระทำให้พวกที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ถูกปราบลงอยู่ใต้ข้าพระองค์
22:41 พระองค์ทรงโปรดประทานคอของบรรดาศัตรูของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะทำลายบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์
22:42 เขาทั้งหลายมองหา แต่ไม่มีใครช่วยให้รอดได้ แม้เขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ไม่ทรงตอบพวกเขา
22:43 ดังนั้น ข้าพระองค์ได้ทุบตีเขาทั้งหลายแหลกละเอียดอย่างผงคลีดิน ข้าพระองค์ได้เหยียบพวกเขาลงเหมือนโคลนตามถนน และกระจายเขาทั้งหลายออกไปทั่ว
22:44 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากการยื้อแย่งของประชากรของข้าพระองค์ พระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้เป็นประมุขแห่งบรรดาประชาชาติ ชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็จะปรนนิบัติข้าพระองค์
22:45 บรรดาคนต่างชาติจะมายอมจำนนตัวต่อข้าพระองค์ ทันทีที่เขาทั้งหลายได้ยินแล้ว พวกเขาจะเชื่อฟังข้าพระองค์
22:46 บรรดาคนต่างชาติจะอ่อนกำลัง และพวกเขาจะตัวสั่นออกมาจากที่กำบังของเขาทั้งหลาย
22:47 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และสาธุการแด่ศิลาของข้าพระองค์ และพระเจ้าแห่งศิลาผู้เป็นความรอดของข้าพระองค์เป็นที่เทิดทูน
22:48 พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำการแก้แค้นให้แก่ข้าพระองค์ และนำชนชาติทั้งหลายต่ำลงให้อยู่ใต้ข้าพระองค์
22:49 และทรงเป็นผู้นำข้าพระองค์ออกมาจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงยกชูข้าพระองค์ขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ด้วย พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากคนทารุณ
22:50 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์
22:51 พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการแห่งความรอดแก่กษัตริย์ของพระองค์ และทรงสำแดงความเมตตาแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ แก่ดาวิดและเชื้อสายของท่านเป็นนิตย์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope