กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดได้รับการเจิมตั้งเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล (1 พศด 11:1-3)
5:1 จากนั้นบรรดาเผ่าต่าง ๆ ของคนอิสราเอลได้มาหาดาวิดที่เมืองเฮโบรน และทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของพระองค์
5:2 เช่นเดียวกันในอดีตเมื่อซาอูลเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นผู้นำอิสราเอลออกไปและเข้ามา และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่พระองค์ว่า ‘เจ้าจะเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเรา และเจ้าจะเป็นเจ้านายเหนือคนอิสราเอล’”
5:3 ดังนั้น บรรดาพวกผู้อาวุโสของคนอิสราเอลได้มาเฝ้ากษัตริย์ที่เมืองเฮโบรน และกษัตริย์ดาวิดทรงทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮโบรนต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล
5:4 ดาวิดมีพระชนมายุสามสิบพรรษาเมื่อพระองค์เริ่มปกครอง และพระองค์ทรงปกครองอยู่เป็นเวลาสี่สิบปี
5:5 พระองค์ทรงปกครองเหนือยูดาห์ที่เฮโบรนเป็นเวลาเจ็ดปีหกเดือน และพระองค์ทรงปกครองเหนือบรรดาอิสราเอลและยูดาห์ที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาอีกสามสิบสามปี

ดาวิดยึดกรุงเยรูซาเล็มและสถาปนาเป็นเมืองหลวง (1 พศด 11:4-9)
5:6 และกษัตริย์กับพวกทหารของพระองค์ ได้ยกทัพไปยังเยรูซาเล็มรบกับคนเยบุส ชาวแผ่นดินนั้นซึ่งได้พูดกับดาวิด กล่าวว่า “เจ้าจะยกเข้ามาที่นี่ไม่ได้ เว้นแต่เจ้าเอาคนตาบอดและคนง่อยออกไปได้ก่อน” ด้วยคิดว่า “ดาวิดคงเข้ามาที่นี่ไม่ได้”
5:7 อย่างไรก็ตาม ดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งแห่งศิโยนได้ ซึ่งก็คือนครของดาวิด
5:8 และในวันนั้นดาวิดตรัสว่า “ผู้ใดก็ตามจะขึ้นไปตามทางน้ำไหลและฆ่าคนเยบุส ทั้งคนง่อยและคนตาบอดซึ่งจิตใจของดาวิดเกลียดชัง ผู้นั้นจะได้เป็นหัวหน้าและผู้บัญชาการทหาร” เพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงพูดว่า “คนตาบอดและคนง่อยจะไม่ได้เข้ามาในพระราชวัง”
5:9 ดังนั้น ดาวิดประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็ง และเรียกที่นั้นว่า นครของดาวิด และดาวิดทรงสร้างนครรอบ ๆ ตั้งแต่ป้อมมิลโลเข้าไปข้างใน
5:10 และดาวิดดำเนินอยู่ต่อไปและเจริญใหญ่โตยิ่งขึ้น และพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตอยู่กับพระองค์
5:11 และฮีรามกษัตริย์แห่งเมืองไทระได้ทรงส่งพวกผู้สื่อสารมาเฝ้าดาวิด และได้ทรงส่งไม้สนซีดาร์ พวกช่างไม้และพวกช่างก่อมาให้และเขาทั้งหลายได้สร้างพระราชวังให้ดาวิด
5:12 และดาวิดทรงเห็นว่า พระเยโฮวาห์ได้ทรงสถาปนาพระองค์ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้ว และพระองค์ได้ทรงยกย่องราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยเห็นแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์

ราชโอรสและราชธิดาของดาวิดที่บังเกิดในกรุงเยรูซาเล็ม (2 ซมอ 3:2-5; 1 พศด 3:1-4)
5:13 และหลังจากพระองค์เสด็จจากเฮโบรน ดาวิดทรงได้รับนางสนมและมเหสีจากเยรูซาเล็มสำหรับพระองค์เพิ่มขึ้นอีก และมีราชโอรสและราชธิดาบังเกิดแก่ดาวิดอีก
5:14 และต่อไปนี้เป็นชื่อของผู้ที่บังเกิดกับพระองค์ในเยรูซาเล็มคือ ชัมมูอา โชบับ นาธัน ซาโลมอน
5:15 อิบฮาร์ เอลีชูอา เนเฟก ยาเฟีย
5:16 เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟเลท

ดาวิดทำสงครามกับคนฟีลิสเตีย (1 พศด 14:8-17)
5:17 แต่เมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินข่าวว่า เขาทั้งหลายได้เจิมตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้ว คนฟีลิสเตียทั้งปวงก็ขึ้นไปเพื่อค้นหาดาวิด และดาวิดทรงได้ยินเรื่องนั้นจึงได้ลงไปยังที่กำบังเข้มแข็ง
5:18 คนฟีลิสเตียยกทัพขึ้นมาด้วยและกระจายกำลังออกในหุบเขาแห่งเรฟาอิม
5:19 และดาวิดทรงทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์จะยกทัพขึ้นไปสู้รบกับคนฟีลิสเตียหรือ พระองค์จะทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของข้าพระองค์หรือไม่” และพระเยโฮวาห์ตรัสกับดาวิดว่า “จงขึ้นไปเถิด เพราะเราจะมอบคนฟีลิสเตียไว้ในมือของเจ้าเป็นแน่”
5:20 และดาวิดเสด็จมายังบาอัลเปราซิม และดาวิดทรงโจมตีคนฟีลิสเตียที่นั่น และตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงทะลวงพวกข้าศึกของเราเหมือนอย่างกระแสน้ำที่พุ่งใส่” เพราะฉะนั้นดาวิดทรงเรียกชื่อสถานที่นั้นว่า บาอัลเปราซิม
5:21 และคนฟีลิสเตียได้ทิ้งรูปเคารพของพวกเขาไว้ที่นั่น และดาวิดกับข้าราชการทหารของพระองค์ได้เผารูปเคารพเหล่านั้นเสีย
5:22 และคนฟีลิสเตียยกทัพขึ้นมาอีกและกระจายกำลังอยู่ในหุบเขาแห่งเรฟาอิม
5:23 และเมื่อดาวิดทูลถามพระเยโฮวาห์ พระองค์ตรัสว่า “เจ้าอย่ายกทัพขึ้นไป แต่จงอ้อมไปข้างหลังพวกเขา และโจมตีเขาทั้งหลายตรงข้ามกับหมู่ต้นหม่อน
5:24 และต่อมา เมื่อเจ้าได้ยินเสียงขบวนทัพเดินอยู่ที่ยอดหมู่ต้นหม่อนแล้ว เจ้าจงรีบรุกไป เพราะเวลานั้นพระเยโฮวาห์จะเสด็จไปข้างหน้าเจ้า เพื่อจะโจมตีกองทัพของคนฟีลิสเตีย”
5:25 และดาวิดทรงกระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาพระองค์ไว้ และได้โจมตีคนฟีลิสเตียจากเกบาจนถึงเกเซอร์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope