กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ความหยิ่งยโสของดาวิดนำพระองค์ไปสู่ความบาป (1 พศด 21:1-6)
24:1 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้เกิดขึ้นต่อคนอิสราเอลอีก และพระองค์ทรงดลใจดาวิดเพื่อทรงต่อสู้กับเขาทั้งหลาย โดยตรัสว่า “จงไปนับคนอิสราเอลและคนยูดาห์”
24:2 ด้วยว่ากษัตริย์ได้ตรัสกับโยอาบแม่ทัพซึ่งอยู่กับพระองค์ว่า “บัดนี้ จงไปทั่วอิสราเอลทุกเผ่าตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเบเออร์เชบา และท่านจงนับจำนวนประชากร เพื่อเราจะได้ทราบจำนวนรวมของประชากร”
24:3 และโยอาบกราบทูลกษัตริย์ว่า “บัดนี้ ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยเท่าของที่มีอยู่ และขอกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็น แต่ไฉนกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์จึงพอพระทัยในเรื่องนี้”
24:4 อย่างไรก็ตาม โยอาบและบรรดาผู้บังคับบัญชากองทัพก็ต้องยอมจำนนต่อพระดำรัสของกษัตริย์ และโยอาบกับบรรดาผู้บังคับบัญชาของกองทัพได้ออกไปจากพระพักตร์ของกษัตริย์ เพื่อจะนับประชากรอิสราเอล
24:5 และเขาทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนไป และตั้งเต็นท์ในอาโรเออร์ ด้านขวาของนครที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแม่น้ำกาดไปทางยาเซอร์
24:6 แล้วเขาทั้งหลายก็มายังกิเลอาดและมาถึงแผ่นดินแห่งทาห์ทิมโฮดชิ และเขาทั้งหลายมาถึงเมืองดานยาอันอ้อมไปยังเมืองไซดอน
24:7 และมาถึงป้อมปราการแห่งเมืองไทระ และทั่วนครทุกนครของคนฮีไวต์และของคนคานาอัน และพวกเขาออกไปยังภาคใต้ของยูดาห์จนถึงเมืองเบเออร์เชบา
24:8 ดังนั้น เมื่อเขาทั้งหลายไปทั่วแผ่นดินนั้นแล้ว พวกเขาได้มายังกรุงเยรูซาเล็ม เป็นเวลาทั้งสิ้นเก้าเดือนกับยี่สิบวัน
24:9 และโยอาบก็ถวายจำนวนประชากรที่นับได้แด่กษัตริย์ และในอิสราเอลมีพวกทหารกล้าหาญที่ชักดาบแปดแสนคน และคนยูดาห์มีห้าแสนคน

ดาวิดเลือกการลงโทษจากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ (1 พศด 21:7-17)
24:10 และหลังจากดาวิดได้นับจำนวนประชากรเสร็จแล้วจิตใจของดาวิดก็กล่าวโทษตัวพระองค์เอง และดาวิดกราบทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์ได้กระทำบาปใหญ่ยิ่งในสิ่งซึ่งข้าพระองค์ได้กระทำนี้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และบัดนี้ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอทรงให้อภัยความชั่วช้าของผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้กระทำการอย่างโง่เขลามาก”
24:11 ด้วยว่าเมื่อดาวิดตื่นบรรทมในตอนเช้า พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มายังกาดผู้พยากรณ์ผู้ทำนายของดาวิดว่า
24:12 “จงไปพูดกับดาวิดว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เราเสนอเจ้าสามประการ จงเลือกเอาประการหนึ่ง เพื่อเราจะได้กระทำอย่างนั้นแก่เจ้า’”
24:13 ดังนั้น กาดได้เข้าเฝ้าดาวิดเพื่อทูลพระองค์และกราบทูลต่อพระองค์ว่า “จะให้เกิดการกันดารอาหารต่อพระองค์ในแผ่นดินของพระองค์สิ้นเจ็ดปีหรือ หรือพระองค์จะยอมหลบหนีบรรดาศัตรูของพระองค์สิ้นเวลาสามเดือนขณะที่พวกเขาไล่ติดตามพระองค์ หรือจะให้โรคระบาดเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์สิ้นสามวัน บัดนี้ขอทรงแจ้งให้ทราบ และตรึกตรองว่าจะให้คำตอบประการใด เพื่อข้าพระองค์จะนำกลับไปกราบทูลพระองค์ผู้ได้ทรงส่งข้าพระองค์มา”
24:14 และดาวิดได้ตรัสกับกาดว่า “เราถูกบีบคั้นจริง ๆ บัดนี้ ขอให้เราทั้งหลายตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ เพราะพระกรุณาคุณของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก และขออย่าให้เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลย”
24:15 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลตั้งแต่เวลาเช้าจนสิ้นเวลาที่กำหนดไว้ และประชากรที่ตายตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเบเออร์เชบามีเจ็ดหมื่นคน
24:16 และเมื่อทูตสวรรค์ยื่นมือของตนออกเหนือกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะทำลายกรุงนั้น พระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัยในเหตุร้ายนั้น และตรัสกับทูตสวรรค์ที่ได้ทำลายประชากรนั้นว่า “พอแล้ว ยับยั้งมือของเจ้าไว้” และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็อยู่ข้างลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส
24:17 และเมื่อดาวิดทอดพระเนตรทูตสวรรค์ที่ได้สังหารประชากรนั้น พระองค์ทูลต่อพระเยโฮวาห์ และกราบทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ได้กระทำบาป และข้าพระองค์ได้กระทำความชั่วแล้ว แต่บรรดาแกะเหล่านี้ พวกเขาได้กระทำสิ่งใด ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์และอยู่เหนือวงศ์วานบิดาของข้าพระองค์เถิด”

ดาวิดทรงซื้อลานนวดข้าวของอาราวนาห์ (1 พศด 21:18-30)
24:18 และในวันนั้นกาดได้มาเข้าเฝ้าดาวิด และกราบทูลพระองค์ว่า “ขอเสด็จขึ้นไปสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส”
24:19 และดาวิดจึงเสด็จขึ้นไปตามถ้อยคำของกาดตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
24:20 และอาราวนาห์มองดูเห็นกษัตริย์และพวกผู้รับใช้ของพระองค์มาหาตน อาราวนาห์ได้ออกไปและถวายบังคมกษัตริย์ซบหน้าของตนลงถึงดิน
24:21 และอาราวนาห์กราบทูลว่า “เหตุไฉนกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ได้เสด็จมาหาผู้รับใช้ของพระองค์” และดาวิดตรัสว่า “เพื่อมาซื้อลานนวดข้าวจากเจ้า เพื่อจะสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อโรคระบาดนั้นจะถูกยับยั้งไว้จากประชากร”
24:22 และอาราวนาห์ได้กราบทูลดาวิดว่า “ขอกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์จงรับสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นชอบถวายเถิด ดูเถิด ที่นี่มีวัวตัวผู้สำหรับทำเครื่องเผาบูชา และเลื่อนนวดข้าวกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้กับวัวตัวผู้สำหรับทำฟืน”
24:23 สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นอาราวนาห์ดุจดั่งกษัตริย์ขอถวายแด่กษัตริย์ และอาราวนาห์กราบทูลกษัตริย์ว่า “ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์จงโปรดปรานพระองค์เถิด”
24:24 และกษัตริย์ตรัสกับอาราวนาห์ว่า “หามิได้ แต่เราจะขอจ่ายเงินซื้อจากเจ้าเป็นแน่ ทั้งเราจะถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียค่าอะไรเลยนั้นไม่ได้” ดังนั้นดาวิดได้ทรงซื้อลานนวดข้าวกับวัวตัวผู้เป็นเงินห้าสิบเชเขล
24:25 และดาวิดทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น และถวายเครื่องเผาบูชากับเครื่องสันติบูชาต่าง ๆ ดังนั้นพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้น และโรคระบาดนั้นก็ถูกยับยั้งไว้จากอิสราเอล

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope