กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

ผู้พยากรณ์อาซาริยาห์เตือนอาสา
15:1 และพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาสถิตอยู่บนอาซาริยาห์บุตรชายของโอเดด
15:2 และท่านออกไปเข้าเฝ้าอาสา และทูลพระองค์ว่า “ข้าแต่อาสา และยูดาห์กับเบนยามินทั้งปวง ขอจงฟังข้าพเจ้า พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย ขณะเมื่อท่านทั้งหลายอยู่กับพระองค์ และถ้าท่านทั้งหลายแสวงหาพระองค์ พวกท่านก็จะพบพระองค์ แต่ถ้าท่านทั้งหลายทอดทิ้งพระองค์ พระองค์จะทรงทอดทิ้งพวกท่าน
15:3 บัดนี้ อิสราเอลอยู่ปราศจากพระเจ้าเที่ยงแท้มาเป็นเวลานาน และไม่มีปุโรหิตผู้สั่งสอน และไม่มีพระราชบัญญัติ
15:4 แต่เมื่อถึงคราวพวกเขาทุกข์ยากลำบาก เขาทั้งหลายได้หันมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลและแสวงหาพระองค์ พวกเขาก็ได้พบพระองค์
15:5 และในสมัยนั้นไม่มีสันติภาพแก่ผู้ที่ออกไปหรือแก่ผู้ที่เข้ามา แต่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอย่างมากมารบกวนชาวเมืองทั้งหลายนั้น
15:6 และประชาชาติหนึ่งได้ทำลายอีกประชาชาติหนึ่งและนครหนึ่งทำลายอีกนครหนึ่ง เพราะพระเจ้าได้ทรงทำให้เขาทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายด้วยความทุกข์ยากทุกอย่าง
15:7 เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเข้มแข็ง และอย่าให้มือของพวกท่านอ่อนลง เพราะว่ากิจการของท่านทั้งหลายจะได้รับบำเหน็จ”

อาสานำการปฏิรูปและการฟื้นฟูใหม่มาสู่ประเทศ
15:8 และเมื่ออาสาทรงสดับฟังถ้อยคำเหล่านี้ และคำพยากรณ์ของโอเดดผู้พยากรณ์ พระองค์ก็ทรงมีพระทัยกล้าขึ้น และทรงกำจัดบรรดารูปเคารพอันน่าสะอิดสะเอียนออกไปจากแผ่นดินแห่งยูดาห์และเบนยามินสิ้น และจากนครทั้งหลายซึ่งพระองค์ยึดมาได้จากแดนเทือกเขาเอฟราอิม และทรงซ่อมแซมแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ซึ่งอยู่หน้ามุขของพระเยโฮวาห์
15:9 และพระองค์ทรงรวบรวมยูดาห์และเบนยามินทั้งปวง และคนต่างชาติผู้อาศัยอยู่พร้อมกับพวกเขาจากเอฟราอิม มนัสเสห์ และจากสิเมโอน เพราะคนเป็นจำนวนมากได้หลบหนีมาหาพระองค์จากอิสราเอล เมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์สถิตอยู่กับพระองค์
15:10 ดังนั้น เขาทั้งหลายชุมนุมกันที่กรุงเยรูซาเล็มในเดือนที่สามของปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลของอาสา
15:11 และในเวลาเดียวกัน เขาทั้งหลายถวายเครื่องสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์จากข้าวของที่พวกเขาได้ริบมา มีวัวตัวผู้เจ็ดร้อยตัวและแกะเจ็ดพันตัว
15:12 และเขาทั้งหลายก็เข้าทำพันธสัญญาที่จะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาด้วยสุดจิตสุดใจของเขาทั้งหลาย
15:13 เพื่อที่ว่าผู้ใดก็ตามที่ไม่แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลควรจะถูกประหารชีวิต ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าชายหรือหญิง
15:14 และเขาทั้งหลายได้ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ด้วยเสียงอันดัง และด้วยเสียงโห่ร้อง และด้วยเสียงแตรและแตรทองเหลืองขนาดเล็ก
15:15 และยูดาห์ทั้งปวงก็เปรมปรีดิ์เพราะคำปฏิญาณนั้น เพราะเขาทั้งหลายได้ปฏิญาณด้วยสุดใจของพวกเขา และได้แสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นความปรารถนาของพวกเขา และเขาทั้งหลายก็พบพระองค์ และพระเยโฮวาห์ประทานการหยุดพักสงบแก่พวกเขารอบด้าน
15:16 และเกี่ยวกับมาอาคาห์พระราชมารดาของกษัตริย์อาสาด้วย พระองค์ทรงถอดพระนางเสียจากตำแหน่งพระราชชนนี เพราะพระนางได้สร้างรูปเคารพอันน่าเกลียดน่าชังไว้ในเสารูปเคารพ และอาสาทรงโค่นรูปเคารพของพระนางลง และทรงบดและเผารูปเคารพนั้นเสียที่ลำธารขิดโรน
15:17 แต่ไม่ได้ทรงกำจัดสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายออกเสียจากอิสราเอล ถึงกระนั้นพระทัยของอาสาก็บริสุทธิ์ตลอดรัชสมัยของพระองค์
15:18 และพระองค์ทรงนำสิ่งเหล่านั้นซึ่งราชบิดาของพระองค์ได้ทรงมอบถวายไว้ รวมทั้งสิ่งเหล่านั้นซึ่งพระองค์เองได้ทรงมอบถวายไว้ เข้ามายังพระนิเวศน์ของพระเจ้า คือเงิน ทองคำและภาชนะต่าง ๆ
15:19 และไม่มีสงครามอีกจนถึงปีที่สามสิบห้าแห่งรัชกาลของอาสา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope