กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การถือเทศกาลปัสกา (2 พกษ 23:21-23)
35:1 ยิ่งกว่านั้น โยสิยาห์ทรงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม และเขาทั้งหลายฆ่าแกะปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนต้น
35:2 และพระองค์ทรงแต่งตั้งพวกปุโรหิตให้ประจำหน้าที่ของพวกเขา และทรงหนุนใจเขาทั้งหลายในการปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
35:3 และตรัสกับคนเลวี ผู้สอนอิสราเอลทั้งปวง ผู้บริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์ว่า “จงวางหีบบริสุทธิ์ไว้ในพระนิเวศน์ ซึ่งซาโลมอนโอรสของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงสร้างไว้ หีบนั้นจะไม่เป็นภาระบนบ่าของเจ้าทั้งหลาย บัดนี้จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า และอิสราเอลประชากรของพระองค์
35:4 และจงเตรียมตัวของเจ้าทั้งหลายตามครัวเรือนของบรรพบุรุษของเจ้า ตามเวรของพวกเจ้า ตามการบันทึกของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอล และตามการบันทึกของซาโลมอนโอรสของพระองค์
35:5 และยืนประจำอยู่ในสถานที่บริสุทธิ์ ตามการแบ่งสรรครอบครัวของบรรพบุรุษของพี่น้องของพวกเจ้า ผู้เป็นประชากร และตามการแบ่งสรรครอบครัวของคนเลวี
35:6 ดังนั้น จงฆ่าแกะปัสกาและชำระตนให้บริสุทธิ์ และเตรียมพี่น้องของเจ้าทั้งหลายไว้ เพื่อพวกเขาจะกระทำตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์โดยมือของโมเสสนั้น”
35:7 และโยสิยาห์ทรงบริจาคแก่ประชากรจากฝูงแพะแกะ คือลูกแกะและลูกแพะ เป็นเครื่องปัสกาบูชาสำหรับคนทั้งปวงที่อยู่ที่นั่น เป็นจำนวนสามหมื่นตัว และวัวตัวผู้สามพันตัว สัตว์เหล่านี้มาจากทรัพย์สินของกษัตริย์
35:8 และพวกเจ้านายของพระองค์บริจาคด้วยความเต็มใจแก่ประชากร แก่พวกปุโรหิตและคนเลวี คือ ฮิลคียาห์ เศคาริยาห์และเยฮีเอล พวกหัวหน้าแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า ได้ให้แก่พวกปุโรหิตเป็นเครื่องปัสกาบูชา ลูกแกะและลูกแพะสองพันหกร้อยตัวกับวัวตัวผู้สามร้อยตัว
35:9 โคนานิยาห์ เชไมอาห์ เนธันเอล และพวกน้องชายของเขา และฮาชาบิยาห์ เยอีเอล โยซาบาด พวกหัวหน้าของคนเลวีด้วย ได้ให้แก่คนเลวีเป็นเครื่องปัสกาบูชา ลูกแกะและลูกแพะห้าพันตัวกับวัวตัวผู้ห้าร้อยตัว
35:10 ดังนั้น งานปรนนิบัติได้เตรียมไว้พร้อมแล้ว และพวกปุโรหิตก็ยืนประจำที่ของตน และคนเลวีก็อยู่ตามกองเวรของตน ตามพระบัญชาของกษัตริย์
35:11 และเขาทั้งหลายฆ่าแกะปัสกา และพวกปุโรหิตประพรมเลือดจากมือของตน และคนเลวีถลกหนังสัตว์เหล่านั้น
35:12 และเขาทั้งหลายแยกส่วนที่เป็นเครื่องเผาบูชาไว้ต่างหาก เพื่อพวกเขาจะแจกจ่ายตามการแบ่งสรรครอบครัวต่าง ๆ ของประชากร เพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์ ตามที่บันทึกไว้ในหนังสือของโมเสส และเขาทั้งหลายกระทำกับวัวตัวผู้ในทำนองเดียวกัน
35:13 และเขาทั้งหลายปิ้งแกะปัสกาด้วยไฟตามกฎ แต่เครื่องบูชาบริสุทธิ์อื่น ๆ พวกเขาต้มในหม้อ ในหม้อขนาดใหญ่ และในกระทะเหล็ก และแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นท่ามกลางประชากรทั้งปวงโดยเร็ว
35:14 และภายหลัง เขาทั้งหลายจึงเตรียมไว้สำหรับตนเองและสำหรับพวกปุโรหิต เพราะว่าพวกปุโรหิตผู้เป็นลูกหลานของอาโรนติดธุระในการถวายเครื่องเผาบูชาและส่วนไขมันจนกลางคืน ฉะนั้นคนเลวีจึงเตรียมไว้สำหรับตนเองและสำหรับพวกปุโรหิตผู้เป็นลูกหลานของอาโรน
35:15 และบรรดานักร้องซึ่งเป็นลูกหลานของอาสาฟอยู่ประจำที่ของตน ตามคำบัญชาของดาวิด อาสาฟ เฮมาน และเยดูธูนผู้ทำนายของกษัตริย์ และพวกคนเฝ้าประตูอยู่ประจำทุกประตู เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ไม่ละจากงานหน้าที่ของพวกเขา เพราะคนเลวีพี่น้องของพวกเขาเตรียมไว้สำหรับพวกเขา
35:16 ดังนั้น งานปรนนิบัติทั้งสิ้นแด่พระเยโฮวาห์จึงถูกเตรียมไว้ในวันนั้นเอง เพื่อถือเทศกาลปัสกา และเพื่อถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ตามพระบัญชาของกษัตริย์โยสิยาห์
35:17 และชนชาติอิสราเอลผู้อยู่ที่นั่นถือเทศกาลปัสกาในเวลานั้น และเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวัน
35:18 และไม่มีเทศกาลปัสกาเหมือนอย่างที่ได้ถือในอิสราเอลตั้งแต่สมัยของซามูเอลผู้พยากรณ์ ทั้งไม่มีกษัตริย์แห่งอิสราเอลองค์ใดที่ถือเทศกาลปัสกาอย่างที่โยสิยาห์ได้ทรงถือนี้ และพวกปุโรหิต คนเลวี และยูดาห์กับอิสราเอลทั้งปวงซึ่งอยู่ที่นั่น ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็ม
35:19 ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของโยสิยาห์ได้ถือเทศกาลปัสกานี้

การสิ้นพระชนม์ของโยสิยาห์ (2 พกษ 23:28-30)
35:20 หลังจากสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ เมื่อโยสิยาห์ได้เตรียมพระวิหารไว้แล้ว เนโคกษัตริย์แห่งอียิปต์ได้เสด็จขึ้นไปสู้รบกับคารเคมิชข้างแม่น้ำยูเฟรติส และโยสิยาห์เสด็จออกไปสู้รบกับพระองค์
35:21 แต่พระองค์ส่งพวกทูตไปทูลโยสิยาห์ว่า “ท่าน กษัตริย์แห่งยูดาห์เอ๋ย เรามีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับท่าน วันนี้เราไม่ได้มาต่อสู้กับท่าน แต่ต่อสู้กับวงศ์วานซึ่งเราทำสงครามนั้นด้วย เพราะพระเจ้าได้ทรงบัญชาเราให้เร่งรีบ ขอท่านยับยั้งการขัดขวางพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเรา เพื่อพระองค์จะไม่ทรงทำลายท่านเสีย”
35:22 อย่างไรก็ตาม โยสิยาห์ไม่ยอมหันพระพักตร์ไปจากพระองค์ แต่ทรงปลอมพระองค์ เพื่อโยสิยาห์จะสู้รบกับพระองค์ และไม่ได้ฟังพระดำรัสของเนโคที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า และเข้ามาต่อสู้ในหุบเขาแห่งเมกิดโด
35:23 และพวกนักธนูยิงใส่กษัตริย์โยสิยาห์ และกษัตริย์ตรัสกับพวกข้าราชการทหารของพระองค์ว่า “จงพาเราออกไป เพราะเราได้รับบาดแผลสาหัสแล้ว”
35:24 ฉะนั้น พวกข้าราชการทหารของพระองค์จึงนำพระองค์ออกจากรถม้าศึกนั้น และให้พระองค์ประทับในรถม้าศึกคันที่สองของพระองค์ และพวกเขานำพระองค์มายังกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์แห่งหนึ่งของบรรพบุรุษของพระองค์ และยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มทั้งสิ้นได้ไว้ทุกข์ให้โยสิยาห์
35:25 และเยเรมีย์กล่าวคำคร่ำครวญถวายโยสิยาห์ และบรรดานักร้องชายและนักร้องหญิงทั้งปวงกล่าวถึงโยสิยาห์ในคำคร่ำครวญของพวกเขาจนถึงทุกวันนี้ และกระทำให้คำคร่ำครวญนี้เป็นกฎในอิสราเอล และดูเถิด คำคร่ำครวญนี้บันทึกไว้ในหนังสือคร่ำครวญ
35:26 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของโยสิยาห์ และความดีของพระองค์ ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์
35:27 และพระราชกิจของพระองค์ ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope