กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

อาหัสครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 16:1-4)
28:1 อาหัสมีพระชนมายุยี่สิบพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบหกปีในกรุงเยรูซาเล็ม แต่พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์
28:2 ด้วยว่า พระองค์ทรงดำเนินในทางทั้งหลายของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล และทรงสร้างบรรดารูปเคารพหล่อสำหรับพระบาอัลด้วย
28:3 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงเผาเครื่องหอมในหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนม และทรงเผาโอรสทั้งหลายของพระองค์ในไฟ ตามการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของพวกคนต่างชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ออกไปเสียต่อหน้าชนชาติอิสราเอล
28:4 พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาด้วย และทรงเผาเครื่องหอมบนสถานบูชาบนที่สูง และบนเนินเขาสูงเหล่านั้น และใต้ต้นไม้สีเขียวทุกต้น

อาหัสกับเปคาห์สู้รบกัน (2 พกษ 16:5-6)
28:5 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์จึงทรงมอบพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของกษัตริย์แห่งซีเรีย และเขาทั้งหลายชนะพระองค์ และจับประชากรจำนวนมากไปเป็นเชลย และนำพวกเขามายังเมืองดามัสกัส และพระองค์ทรงถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ของกษัตริย์แห่งอิสราเอลด้วย ผู้ทรงชนะพระองค์ด้วยการฆ่าฟันอย่างใหญ่หลวง
28:6 เพราะว่าเปคาห์บุตรชายของเรมาลิยาห์ได้ฆ่าเสียหนึ่งแสนสองหมื่นคนในยูดาห์ในวันเดียว ซึ่งเป็นทหารกล้าหาญทั้งสิ้น เพราะเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย
28:7 และศิครีชายฉกรรจ์ของเอฟราอิมได้สังหารมาอาเสอาห์โอรสของกษัตริย์ ทั้งอัสรีคัมอธิบดีกรมพระราชวังและเอลคานาห์ที่มีตำแหน่งรองกษัตริย์
28:8 และชนชาติอิสราเอลได้จับญาติพี่น้องของตนเป็นเชลยสองแสนคน มีพวกผู้หญิง บุตรชายและบุตรสาว และได้ริบของเป็นอันมากมาจากพวกเขานำมายังกรุงสะมาเรีย
28:9 แต่ผู้พยากรณ์คนหนึ่งของพระเยโฮวาห์อยู่ที่นั่น ผู้ซึ่งชื่อว่าโอเดด และท่านออกไปพบกองทัพซึ่งมายังกรุงสะมาเรีย และพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ดูเถิด เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงกริ้วต่อยูดาห์ พระองค์จึงได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของพวกท่าน และท่านทั้งหลายได้สังหารพวกเขาเสียด้วยความเกรี้ยวกราดซึ่งขึ้นไปถึงสวรรค์
28:10 และบัดนี้ท่านทั้งหลายตั้งใจจะให้ประชากรแห่งยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มเป็นทาสชายและทาสหญิงของพวกท่าน แต่มีคนในพวกท่าน คือในพวกท่านเอง ที่ทำบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายมิใช่หรือ
28:11 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอฟังข้าพเจ้า และขอปล่อยพวกเชลยซึ่งท่านทั้งหลายได้จับมาจากญาติพี่น้องของพวกท่านให้กลับไปอีก เพราะว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์อยู่เหนือท่านทั้งหลาย”
28:12 แล้วบางคนที่เป็นหัวหน้าของคนเอฟราอิมคือ อาซาริยาห์บุตรชายของโยฮานัน เบเรคิยาห์บุตรชายของเมซิลเลโมท เยฮิสคียาห์บุตรชายของชัลลูมและอามาสาบุตรชายของหัดลัย ได้ยืนขึ้นขัดขวางบรรดาผู้ที่กลับมาจากสงคราม
28:13 และพูดกับเขาทั้งหลายว่า “เจ้าทั้งหลายอย่านำพวกเชลยเข้ามาที่นี่ ด้วยว่าขณะที่พวกเราได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์แล้ว เจ้าทั้งหลายก็ตั้งใจจะเพิ่มเข้ากับบรรดาบาปและการละเมิดของพวกเรา เพราะว่าการละเมิดของพวกเราก็ใหญ่โตอยู่ และมีพระพิโรธอันแรงกล้าต่ออิสราเอลอยู่แล้ว”
28:14 ดังนั้น บรรดาคนที่ถืออาวุธจึงทิ้งพวกเชลยและของที่ริบไว้ต่อหน้าพวกเจ้านายและชุมนุมชนทั้งสิ้น
28:15 และผู้ชายซึ่งถูกระบุชื่อนั้นได้ลุกขึ้น และเอาพวกเชลย และเอาเสื้อผ้าอันเป็นของที่ริบมาให้แก่คนที่เปลือยกายอยู่ในท่ามกลางพวกเขา และนุ่งห่มเขาทั้งหลายไว้ และให้รองเท้าแก่พวกเขา และจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้เขาทั้งหลาย และชโลมพวกเขา และนำคนในพวกเขาที่อ่อนเปลี้ยขึ้นขี่ลา และนำเขาทั้งหลายมายังเมืองเยรีโค คือนครแห่งต้นอินทผลัม มายังญาติพี่น้องของพวกเขา แล้วเขาทั้งหลายก็กลับไปยังกรุงสะมาเรีย

คนเอโดมกับคนฟีลิสเตียบุกรุกยูดาห์ (2 พกษ 16:7-18)
28:16 ในเวลานั้น กษัตริย์อาหัสทรงส่งไปยังเหล่ากษัตริย์แห่งอัสซีเรียให้มาช่วยเหลือพระองค์
28:17 เพราะคนเอโดมได้มาและโจมตียูดาห์อีก และจับไปเป็นเชลยบ้าง
28:18 และคนฟีลิสเตียได้เข้ามาบุกรุกนครต่าง ๆ ในหุบเขาด้วย และที่ภาคใต้ของยูดาห์ และได้ยึดเมืองเบธเชเมช อัยยาโลน เกเดโรท และโสโคกับบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น ทิมนาห์กับบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น และกิมโซกับบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้นด้วย และเขาทั้งหลายก็อาศัยอยู่ที่นั่น
28:19 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ยูดาห์ต้อยต่ำลงด้วยเหตุอาหัสกษัตริย์แห่งอิสราเอล เพราะพระองค์ทรงทำให้ยูดาห์เปลือยเปล่า และละเมิดต่อพระเยโฮวาห์อย่างร้ายแรง
28:20 และทิกลัทปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรียยกขึ้นมาต่อสู้กับพระองค์ และทำให้พระองค์ทุกข์พระทัย แต่ไม่ได้ทำให้พระองค์เข้มแข็งขึ้น
28:21 เพราะอาหัสทรงเอาของส่วนหนึ่งออกไปจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และจากพระราชวังของกษัตริย์ และจากพวกเจ้านาย และถวายเป็นบรรณาการแด่กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย แต่ทิกลัทปิเลเสอร์ไม่ได้ช่วยพระองค์
28:22 และในคราวทุกข์ยากของพระองค์นั้น พระองค์ยิ่งละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ คือกษัตริย์อาหัสองค์เดียวกันนี้แหละ
28:23 เพราะพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาแก่พระทั้งหลายของเมืองดามัสกัส ซึ่งได้โจมตีพระองค์ และพระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าบรรดาพระของกษัตริย์แห่งซีเรียได้ช่วยเขาทั้งหลาย ฉะนั้นเราจึงจะถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่านั้นเพื่อพระเหล่านั้นจะช่วยเรา” แต่พระเหล่านั้นเป็นเหตุให้พระองค์และอิสราเอลทั้งสิ้นไปสู่ความพินาศ
28:24 และอาหัสทรงรวบรวมภาชนะต่าง ๆ แห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า และตัดบรรดาภาชนะแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าเป็นชิ้น ๆ และทรงปิดประตูแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสร้างบรรดาแท่นบูชาสำหรับพระองค์ในทุกมุมของกรุงเยรูซาเล็ม
28:25 และในนครทั้งสิ้นของยูดาห์ พระองค์ทรงสร้างบรรดาสถานบูชาบนที่สูงเพื่อเผาเครื่องหอมถวายพระอื่น และยั่วยุพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ให้ทรงพระพิโรธ

การสิ้นพระชนม์ของอาหัส เฮเซคียาห์ครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 16:19-20)
28:26 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของพระองค์ และบรรดาวิธีการของพระองค์ ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล
28:27 และอาหัสก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในนคร คือในกรุงเยรูซาเล็ม แต่พวกเขาไม่ได้นำพระองค์ไปไว้ในอุโมงค์ของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล และเฮเซคียาห์โอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope