กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เฮเซคียาห์ทรงครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 18:1-3; อสย 36-39)
29:1 เฮเซคียาห์ทรงเริ่มครอบครองเมื่อพระองค์มีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลายี่สิบเก้าปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า อาบียาห์ บุตรสาวของเศคาริยาห์
29:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งที่ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำ
29:3 ในปีแรกแห่งรัชกาลของพระองค์ในเดือนแรก พระองค์ทรงเปิดประตูแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และทรงซ่อมแซมประตูเหล่านั้น
29:4 และพระองค์ทรงนำพวกปุโรหิตและคนเลวีเข้ามาและทรงให้พวกเขาชุมนุมกันที่ถนนด้านทิศตะวันออก
29:5 และตรัสกับพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลาย คนเลวีเอ๋ย ขอฟังเรา บัดนี้จงชำระตัวให้บริสุทธิ์ และชำระพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่านให้บริสุทธิ์ และขนสิ่งสกปรกทั้งหลายออกเสียจากสถานที่บริสุทธิ์
29:6 เพราะบรรพบุรุษของเราทั้งหลายได้ทำการละเมิด และได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา และได้ทอดทิ้งพระองค์ และหันหน้าของพวกเขาเสียจากที่ประทับของพระเยโฮวาห์ และได้หันหลังของเขาทั้งหลายให้
29:7 เขาทั้งหลายปิดประตูมุขด้วย และได้ดับบรรดาประทีปเสีย และไม่ได้เผาเครื่องหอมหรือถวายเครื่องเผาบูชาในสถานที่บริสุทธิ์แด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล
29:8 ดังนั้น พระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงอยู่เหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้แก่ความทุกข์ยาก ความแปลกประหลาด และความเย้ยหยัน ตามที่ท่านทั้งหลายเห็นกับตาของพวกท่าน
29:9 เพราะดูเถิด บิดาทั้งหลายของพวกเราได้ล้มลงด้วยดาบ และบรรดาบุตรชายบุตรสาวกับภรรยาของพวกเราได้เป็นเชลยเพราะเหตุนี้
29:10 บัดนี้ เรามีใจประสงค์ที่จะกระทำพันธสัญญากับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์จะหันไปเสียจากพวกเรา
29:11 บุตรชายทั้งหลายของเราเอ๋ย บัดนี้อย่าเพิกเฉย เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงเลือกท่านทั้งหลายให้ยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ เพื่อรับใช้พระองค์ และเพื่อพวกท่านจะปรนนิบัติพระองค์ และเผาเครื่องหอม”
29:12 แล้วคนเลวีก็ลุกขึ้น คือมาฮาทบุตรชายของอามาสัย และโยเอลบุตรชายของอาซาริยาห์ จากลูกหลานของโคฮาท และจากลูกหลานของเมรารีคือ คีชบุตรชายของอับดี และอาซาริยาห์บุตรชายของเยฮาลเลเลล และของคนเกอร์โชนคือ โยอาห์บุตรชายของศิมมาห์ และเอเดนบุตรชายของโยอาห์
29:13 และจากลูกหลานของเอลีซาฟานคือ ชิมรีและเยอีเอล และจากลูกหลานของอาสาฟคือ เศคาริยาห์และมัทธานิยาห์
29:14 และจากลูกหลานของเฮมานคือ เยฮีเอลและชิเมอี และจากลูกหลานของเยดูธูนคือ เชไมอาห์และอุสซีเอล
29:15 และเขาทั้งหลายรวบรวมพี่น้องของตน และชำระตนให้บริสุทธิ์ และมาตามพระบัญชาของกษัตริย์ โดยบรรดาพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพื่อชำระพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ให้บริสุทธิ์
29:16 และพวกปุโรหิตได้เข้ามาในส่วนข้างในแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อชำระพระนิเวศน์ให้บริสุทธิ์ และนำสิ่งสกปรกทั้งหลายที่พวกเขาพบในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ออกมาที่ลานแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และคนเลวีก็ขนเอาของนั้นออกไปข้างนอกมายังลำธารขิดโรน
29:17 บัดนี้ เขาทั้งหลายเริ่มชำระในวันแรกของเดือนแรก และในวันที่แปดของเดือนนั้นพวกเขามายังมุขของพระเยโฮวาห์ ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงชำระพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ในเวลาแปดวัน และในวันที่สิบหกของเดือนแรกเขาทั้งหลายก็ทำเสร็จ
29:18 แล้วเขาทั้งหลายเข้าไปเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์และทูลว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ชำระพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ทั้งสิ้นแล้ว ทั้งแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชา พร้อมกับภาชนะของแท่นบูชานั้นทั้งสิ้น และโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ พร้อมกับภาชนะของโต๊ะนั้นทั้งหมด
29:19 ยิ่งกว่านั้น ภาชนะทั้งสิ้นซึ่งกษัตริย์อาหัสในรัชสมัยของพระองค์ ได้ทิ้งเสียในการละเมิดของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เตรียมพร้อมและได้ชำระแล้ว และดูเถิด ของเหล่านั้นก็อยู่หน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์”

เฮเซคียาห์ให้ประชากรนมัสการพระเจ้าในพระวิหารอีก
29:20 แล้วกษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงลุกขึ้นแต่เช้า และรวบรวมบรรดาเจ้านายของนคร และเสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
29:21 และเขาทั้งหลายได้นำวัวตัวผู้เจ็ดตัว แกะตัวผู้เจ็ดตัว ลูกแกะเจ็ดตัว และแพะตัวผู้เจ็ดตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับราชอาณาจักร สำหรับสถานบริสุทธิ์และสำหรับยูดาห์ และพระองค์ทรงบัญชาพวกปุโรหิตซึ่งเป็นลูกหลานของอาโรนให้ถวายของเหล่านั้นบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์
29:22 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงฆ่าวัวตัวผู้เหล่านั้น และพวกปุโรหิตก็รับเลือดและพรมเลือดนั้นบนแท่นบูชา เช่นเดียวกันเมื่อเขาทั้งหลายได้ฆ่าแกะตัวผู้เหล่านั้นแล้ว พวกเขาก็เอาเลือดนั้นพรมบนแท่นบูชา เขาทั้งหลายฆ่าพวกลูกแกะด้วย และพวกเขาเอาเลือดนั้นพรมบนแท่นบูชา
29:23 และเขาทั้งหลายนำพวกแพะตัวผู้สำหรับเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นออกมาอยู่ต่อพระพักตร์ของกษัตริย์และต่อหน้าชุมนุมชน และพวกเขาวางมือของตนบนแพะเหล่านั้น
29:24 และพวกปุโรหิตก็ฆ่าแพะเหล่านั้นเสีย และพวกเขาทำการคืนดีกันด้วยเลือดของพวกมันบนแท่นบูชา เพื่อทำการลบมลทินบาปให้อิสราเอลทั้งสิ้น เพราะกษัตริย์ทรงบัญชาว่า ให้ทำเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับอิสราเอลทั้งปวง
29:25 และพระองค์ทรงแต่งตั้งคนเลวีให้ประจำอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ตามบัญญัติของดาวิด และของกาดผู้ทำนายของกษัตริย์ และของนาธันผู้พยากรณ์ เพราะว่าพระบัญญัตินั้นมาจากพระเยโฮวาห์ทางพวกผู้พยากรณ์ของพระองค์
29:26 และคนเลวียื่นอยู่พร้อมกับบรรดาเครื่องดนตรีของดาวิด และพวกปุโรหิตพร้อมกับแตรทั้งหลาย
29:27 และเฮเซคียาห์ทรงบัญชาให้ถวายเครื่องเผาบูชานั้นบนแท่นบูชา และเมื่อเริ่มถวายเครื่องเผาบูชา ก็เริ่มถวายเพลงแด่พระเยโฮวาห์ด้วยแตร และด้วยบรรดาเครื่องดนตรีตามพระบัญชาของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอล
29:28 และชุมนุมชนทั้งสิ้นก็นมัสการ และพวกนักร้องก็ร้องเพลง และพวกคนเป่าแตรก็ส่งเสียง และสารพัดเหล่านี้ทำอยู่จนการถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จสิ้น
29:29 และเมื่อเขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาเสร็จแล้ว กษัตริย์และคนทั้งปวงที่อยู่พร้อมกับพระองค์ก็ก้มตัวลงและนมัสการ
29:30 ยิ่งกว่านั้น กษัตริย์เฮเซคียาห์และบรรดาเจ้านายก็บัญชาคนเลวีให้ร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ด้วยเหล่าถ้อยคำของดาวิดและของอาสาฟผู้ทำนาย และเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญด้วยความยินดี และพวกเขาก็ก้มศีรษะของตนลงและนมัสการ
29:31 แล้วเฮเซคียาห์ทรงตอบและตรัสว่า “บัดนี้ท่านทั้งหลายได้ถวายตัวแด่พระเยโฮวาห์แล้ว จงเข้ามาใกล้และนำบรรดาเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาโมทนามายังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์เถิด” และชุมนุมชนก็นำเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาโมทนาทั้งหลายเข้ามา และทุกคนที่มีใจสมัครก็นำเครื่องเผาบูชามา
29:32 และจำนวนเครื่องเผาบูชาซึ่งชุมนุมชนนำมา คือวัวตัวผู้เจ็ดสิบตัว แกะตัวผู้หนึ่งร้อยตัว และลูกแกะสองร้อยตัว ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์
29:33 และเครื่องบูชาที่มอบถวายไว้ มีวัวตัวผู้หกร้อยตัว และแกะสามพันตัว
29:34 แต่มีปุโรหิตน้อยเกินไป จนพวกเขาถลกหนังเครื่องเผาบูชาทั้งหมดไม่ได้ ดังนั้นคนเลวีพี่น้องของพวกเขาจึงช่วยเขาทั้งหลายจนกว่างานนั้นเสร็จ และจนกว่าปุโรหิตคนอื่นได้ชำระตนให้บริสุทธิ์แล้ว เพราะในการชำระตนให้บริสุทธิ์นั้นคนเลวีมีใจเที่ยงตรงยิ่งกว่าพวกปุโรหิต
29:35 และเครื่องเผาบูชามีจำนวนมากมายด้วย พร้อมกับไขมันของเครื่องสันติบูชา และมีเครื่องดื่มบูชาคู่กับเครื่องเผาบูชา ดังนี้แหละงานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์จึงถูกจัดตั้งให้เป็นระเบียบ
29:36 และเฮเซคียาห์กับประชากรทั้งปวงก็ปิติยินดี ที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมประชากรไว้ เพราะสิ่งนี้ถูกกระทำอย่างปัจจุบันทันด่วน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope