กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

โยอาชเป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ (2 พกษ 11:4-12)
23:1 และในปีที่เจ็ด เยโฮยาดาทรงทำให้ตนเองเข้มแข็ง และให้พวกนายร้อยกระทำพันธสัญญากับท่าน พร้อมกับอาซาริยาห์บุตรชายของเยโรฮัม อิชมาเอลบุตรชายของเยโฮฮานัน อาซาริยาห์บุตรชายของโอเบด มาอาเสอาห์บุตรชายของอาดายาห์ และเอลีชาฟัทบุตรชายของศิครี
23:2 และเขาทั้งหลายเที่ยวไปทั่วยูดาห์และรวบรวมคนเลวีมาจากทุกนครแห่งยูดาห์ ทั้งบรรดาหัวหน้าของบรรพบุรุษแห่งอิสราเอล และเขาทั้งหลายมายังกรุงเยรูซาเล็ม
23:3 และบรรดาชุมนุมชนทั้งสิ้นก็ทำพันธสัญญากับกษัตริย์ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า และท่านกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “ดูเถิด โอรสของกษัตริย์จะครอบครองตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับบรรดาโอรสของดาวิด
23:4 นี่เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจงกระทำ คือหนึ่งในสามของพวกท่าน ผู้เข้าเวรวันสะบาโต ซึ่งเป็นของพวกปุโรหิตและคนเลวี จงเป็นคนเฝ้าประตู
23:5 และหนึ่งในสามจงอยู่ที่พระราชวังของกษัตริย์ และหนึ่งในสามจงอยู่ที่ประตูเชิงราก และประชากรทั้งปวงจงอยู่ในลานทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
23:6 แต่อย่าให้สักคนหนึ่งเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ยกเว้นพวกปุโรหิตและคนทั้งหลายซึ่งเป็นคนเลวีที่ปรนนิบัติอยู่ เขาทั้งหลายจงเข้าไป เพราะเขาทั้งหลายบริสุทธิ์ แต่ประชากรทั้งปวงจงเฝ้าพระเยโฮวาห์
23:7 และคนเลวีจงล้อมกษัตริย์ไว้รอบ ทุกคนถืออาวุธของตนไว้ในมือของตน และนอกนั้นผู้ใดก็ตามที่เข้าไปในพระนิเวศน์ ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิต แต่ท่านทั้งหลายจงอยู่กับกษัตริย์เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามา และเมื่อพระองค์เสด็จออกไป”
23:8 ดังนั้น คนเลวีและคนยูดาห์ทั้งปวงก็กระทำตามที่เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตสั่งทุกประการ และนำคนของตนทุกคนที่จะเข้าเวรวันสะบาโต พร้อมกับคนที่จะออกเวรวันสะบาโตนั้น เพราะเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตไม่ได้ปล่อยกองเวรต่าง ๆ
23:9 ยิ่งกว่านั้น เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตได้มอบบรรดาหอก ดั้งและโล่ซึ่งเป็นของกษัตริย์ดาวิดนั้น ซึ่งอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้าให้แก่บรรดานายร้อย
23:10 และท่านได้ตั้งประชากรทั้งสิ้น ทุกคนถืออาวุธของตนไว้ในมือของตน ตั้งแต่ด้านขวาของพระวิหารไปถึงด้านซ้ายของพระวิหาร ตลอดแนวแท่นบูชาและพระวิหาร ให้ยืนประจำอยู่รอบกษัตริย์
23:11 แล้วเขาทั้งหลายนำโอรสของกษัตริย์ออกมาและสวมมงกุฎให้ท่าน และมอบพระโอวาทให้แก่ท่าน และตั้งท่านไว้เป็นกษัตริย์ และเยโฮยาดากับบุตรชายทั้งหลายของท่านก็เจิมท่าน และพูดว่า “ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองกษัตริย์เถิด”

การประหารชีวิตของพระนางอาธาลิยาห์ผู้ชั่วร้าย (2 พกษ 11:13-16)
23:12 บัดนี้ เมื่ออาธาลิยาห์ทรงสดับเสียงของประชากรวิ่งและสรรเสริญกษัตริย์ พระนางก็เสด็จเข้ามาหาประชากรในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
23:13 และพระนางทอดพระเนตร และดูเถิด กษัตริย์ประทับยืนอยู่ที่เสาของพระองค์ตรงที่ทางเข้า และบรรดาเจ้านายและพลแตรอยู่ข้างกษัตริย์ และประชากรแห่งแผ่นดินทั้งสิ้นก็ปิติยินดี และเป่าแตร บรรดานักร้องพร้อมกับเครื่องดนตรีของพวกเขาด้วย และคนเหล่านั้นที่ถูกสอนให้ร้องเพลงสรรเสริญ แล้วพระนางอาธาลิยาห์ก็ฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์และตรัสว่า “กบฏ กบฏ”
23:14 แล้วเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตก็นำบรรดานายร้อยที่ตั้งไว้ให้อยู่เหนือพลโยธาออกมา และพูดกับเขาทั้งหลายว่า “จงคุมพระนางออกมาระหว่างแถวทหาร และผู้ใดก็ตามที่ติดตามพระนางไปก็จงประหารชีวิตของผู้นั้นเสียด้วยดาบ” เพราะปุโรหิตกล่าวว่า “อย่าประหารพระนางในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์”
23:15 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงจับพระนาง และเมื่อพระนางเสด็จมายังทางเข้าประตูม้า ณ พระราชวังของกษัตริย์ เขาทั้งหลายก็ประหารพระนางเสียที่นั่น

เยโฮยาดาตั้งโยอาชเป็นกษัตริย์ (2 พกษ 11:17-20)
23:16 และเยโฮยาดาได้กระทำพันธสัญญาระหว่างท่านเองและประชากรทั้งปวงและกษัตริย์ว่า เขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระเยโฮวาห์
23:17 แล้วประชากรทั้งสิ้นก็ไปที่นิเวศน์ของพระบาอัล และพังนิเวศน์เสีย และทำลายบรรดาแท่นบูชาและรูปเคารพของพระบาอัลนั้นให้เป็นชิ้น ๆ และประหารชีวิตมัททานผู้เป็นปุโรหิตของพระบาอัลเสียตรงหน้าแท่นบูชาเหล่านั้น
23:18 เยโฮยาดาตั้งพวกเจ้าหน้าที่ไว้ให้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์โดยมือของพวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีด้วย ผู้ซึ่งดาวิดได้ทรงจัดตั้งให้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อให้ถวายเครื่องเผาบูชาทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสส ด้วยความเปรมปรีดิ์และการร้องเพลง ตามพระราชดำรัสสั่งของดาวิด
23:19 และท่านได้ตั้งพวกผู้เฝ้าประตูไว้ที่ประตูรั้วแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อมิให้ผู้เป็นมลทินด้วยประการหนึ่งประการใดเข้าไปได้
23:20 และท่านได้นำพวกนายร้อย พวกขุนนาง พวกเจ้าเมืองของประชากร และประชากรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดิน และได้นำกษัตริย์ลงมาจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายเข้ามาข้างในพระราชวังของกษัตริย์ทางประตูบน และตั้งกษัตริย์ให้ประทับบนบัลลังก์ของราชอาณาจักร
23:21 และประชากรทุกคนแห่งแผ่นดินก็ปิติยินดี และนครก็สงบเงียบหลังจากที่เขาทั้งหลายได้ประหารอาธาลิยาห์เสียด้วยดาบแล้ว

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope