กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

มนัสเสห์ผู้ชั่วร้ายครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 21:1-9)
33:1 มนัสเสห์มีพระชนมายุสิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาห้าสิบห้าปีในกรุงเยรูซาเล็ม
33:2 แต่ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของพวกคนต่างชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ออกไปต่อหน้าชนชาติอิสราเอล
33:3 เพราะพระองค์ทรงสร้างบรรดาสถานบูชาบนที่สูงขึ้นใหม่ ซึ่งเฮเซคียาห์พระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงพังลงนั้น และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาทั้งหลายสำหรับพระบาอัล และทรงสร้างบรรดาเสารูปเคารพ และทรงนมัสการบริวารทั้งสิ้นแห่งฟ้าสวรรค์ และปรนนิบัติพระเหล่านั้น
33:4 พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาทั้งหลายในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ด้วย ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า “ในกรุงเยรูซาเล็มนามของเราจะอยู่เป็นนิตย์”
33:5 และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาต่าง ๆ สำหรับบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ในลานทั้งสองแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
33:6 และพระองค์ทรงให้เหล่าโอรสของพระองค์ลุยไฟในหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนม พระองค์ทรงถือฤกษ์ยามด้วย และทรงใช้เวทมนตร์ ทรงใช้ไสยศาสตร์ และทรงติดต่อกับคนทรงและพ่อมดแม่มด พระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายเป็นอันมากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เพื่อจะยั่วยุพระองค์ให้ทรงพระพิโรธ
33:7 และพระองค์ทรงตั้งรูปเคารพแกะสลักอันหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปเคารพที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับดาวิดและซาโลมอนโอรสของพระองค์แล้วว่า “ในนิเวศน์นี้และในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเราได้เลือกต่อหน้าเผ่าทั้งสิ้นของอิสราเอล เราจะบรรจุนามของเราไว้เป็นนิตย์
33:8 ทั้งเราจะไม่ทำให้บรรดาเท้าของคนอิสราเอลพเนจรออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้กำหนดไว้สำหรับบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายอีกเลย เพื่อที่พวกเขาจะระวังที่จะกระทำตามทุกอย่างซึ่งเราได้บัญชาเขาทั้งหลายไว้ ตามราชบัญญัติ กฎเกณฑ์ และกฎทั้งสิ้นซึ่งได้ให้ไว้โดยมือของโมเสส”
33:9 ดังนั้น มนัสเสห์จึงทรงทำให้ยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มให้หลงผิด และกระทำชั่วมากยิ่งกว่าบรรดาประชาชาติ ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงทำลายเสียต่อหน้าชนชาติอิสราเอล
33:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับมนัสเสห์และประชากรของพระองค์ แต่เขาทั้งหลายไม่ยอมฟัง

มนัสเสห์เป็นเชลยแล้วกลับคืนมา
33:11 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์จึงทรงนำเหล่าผู้บังคับบัญชากองทัพของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียมาต่อสู้เขาทั้งหลาย ซึ่งจับมนัสเสห์ท่ามกลางพงหนามและจองจำพระองค์ด้วยตรวนและนำพระองค์ไปยังบาบิโลน
33:12 และเมื่อพระองค์ทรงทุกข์ยาก พระองค์ทรงวิงวอนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และถ่อมพระองค์ลงอย่างมากต่อพระพักตร์ของพระเจ้าของบรรพบุรุษของพระองค์
33:13 และทรงอธิษฐานต่อพระเจ้า และพระเจ้าทรงรับคำวิงวอนของพระองค์ และทรงสดับฟังคำอ้อนวอนของพระองค์ และทรงนำพระองค์กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มในราชอาณาจักรของพระองค์อีก แล้วมนัสเสห์ทรงทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า
33:14 บัดนี้ต่อมาภายหลัง พระองค์ทรงสร้างกำแพงหนึ่งนอกนครของดาวิด ด้านทิศตะวันตกของกีโฮนในหุบเขา ไปจนถึงทางเข้าประตูปลา แล้ววนรอบตำบลโอเฟล และก่อกำแพงนั้นขึ้นให้สูงมาก และพระองค์ทรงตั้งพวกผู้บังคับบัญชากองทัพให้อยู่ในนครทั้งสิ้นที่มีป้อมในยูดาห์
33:15 และพระองค์ทรงเอาบรรดาพระของคนต่างชาติและรูปเคารพออกไปเสียจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และแท่นบูชาทั้งสิ้นซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในภูเขาแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงทิ้งสิ่งเหล่านั้นออกไปนอกนคร
33:16 และพระองค์ทรงซ่อมแซมแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ และทรงถวายเครื่องสันติบูชาและเครื่องบูชาขอบพระคุณทั้งหลายบนแท่นบูชานั้น และทรงบัญชายูดาห์ให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
33:17 อย่างไรก็ตาม ประชากรก็ยังถวายสัตวบูชาในสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายอยู่เหมือนเดิม แต่ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขาเท่านั้น
33:18 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของมนัสเสห์ และคำอธิษฐานของพระองค์ต่อพระเจ้า และบรรดาถ้อยคำของพวกผู้ทำนาย ผู้ทูลพระองค์ในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล
33:19 และคำอธิษฐานของพระองค์ด้วย และเรื่องที่พระเจ้าทรงรับคำวิงวอนของพระองค์ และบาปทั้งสิ้นของพระองค์ และการละเมิดของพระองค์ทั้งสิ้น และสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสร้างสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย และทรงตั้งบรรดาเสารูปเคารพและรูปเคารพแกะสลัก ก่อนที่พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงนั้น ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือคำกล่าวของพวกผู้ทำนาย
33:20 แล้วมนัสเสห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในพระราชวังของพระองค์เอง และอาโมนโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

อาโมนครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 21:19-22)
33:21 อาโมนมีพระชนมายุยี่สิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และทรงครอบครองเป็นเวลาสองปีในกรุงเยรูซาเล็ม
33:22 แต่พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างมนัสเสห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ ด้วยว่าอาโมนถวายสัตวบูชาแก่รูปเคารพแกะสลักทั้งสิ้น ซึ่งมนัสเสห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น และทรงปรนนิบัติรูปเคารพเหล่านั้น
33:23 และพระองค์มิได้ถ่อมพระองค์ลงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างมนัสเสห์ราชบิดาของพระองค์ได้ถ่อมพระองค์ลงนั้น แต่อาโมนละเมิดมากขึ้นเรื่อย ๆ

การสิ้นพระชนม์ของอาโมน (2 พกษ 21:23-26)
33:24 และพวกผู้รับใช้ของพระองค์ร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์ และประหารพระองค์เสียในพระราชวังของพระองค์เอง
33:25 แต่ประชากรแห่งแผ่นดินนั้นประหารทุกคนที่ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อกษัตริย์อาโมน และประชากรแห่งแผ่นดินตั้งโยสิยาห์โอรสของพระองค์ให้เป็นกษัตริย์แทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope