กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การอัญเชิญหีบแห่งพระเจ้าเข้าไปในพระวิหาร (1 พกษ 8:1-11)
5:1 บรรดากิจการซึ่งซาโลมอนทรงกระทำสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ก็สำเร็จดังนี้ และซาโลมอนทรงนำบรรดาสิ่งซึ่งดาวิดราชบิดาทรงถวายไว้เข้ามา คือเครื่องเงิน เครื่องทองคำ และเครื่องใช้ต่าง ๆ และเก็บไว้ในคลังพระนิเวศน์ของพระเจ้า
5:2 แล้วซาโลมอนทรงประชุมพวกผู้อาวุโสของอิสราเอล และบรรดาหัวหน้าของเผ่าต่าง ๆ คือประมุขของบรรพบุรุษชนชาติอิสราเอล ในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะอัญเชิญหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ขึ้นมาจากเมืองของดาวิด คือเมืองศิโยน
5:3 ดังนั้น ผู้ชายทั้งสิ้นของอิสราเอลได้ประชุมกันต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ ณ การเลี้ยง ซึ่งเป็นเดือนที่เจ็ด
5:4 และพวกผู้อาวุโสทั้งสิ้นของอิสราเอลได้เข้ามา และพวกคนเลวีได้ยกหีบ
5:5 และเขาทั้งหลายได้อัญเชิญหีบ และพลับพลาแห่งชุมนุมชน และภาชนะอันบริสุทธิ์ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่านี้บรรดาปุโรหิตและคนเลวีหามขึ้นมา
5:6 ยิ่งกว่านั้น กษัตริย์ซาโลมอนกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นที่ได้ประชุมกันอยู่กับพระองค์ต่อหน้าหีบ ได้ถวายแกะและวัวตัวผู้มากมาย ซึ่งจะนับหรือบันทึกก็ไม่ได้เพราะว่ามีเป็นจำนวนมาก
5:7 และพวกปุโรหิตก็อัญเชิญหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์มายังสถานที่ของหีบนั้น เข้าไปในห้องหลังสุดของพระนิเวศน์ คือในที่บริสุทธิ์ที่สุด ภายใต้ปีกของเครูบทั้งสองนั้น
5:8 ด้วยว่าพวกเครูบกางปีกทั้งสองของตนออกเหนือสถานที่ของหีบ และพวกเครูบได้คลุมอยู่เหนือหีบและไม้คานหามหีบนั้น
5:9 พวกเขาดึงคานหามของหีบนั้นออกบ้าง จึงเห็นปลายคานหามได้จากหีบนั้น ซึ่งอยู่ข้างหน้าห้องหลังสุด แต่เขาจะเห็นจากข้างนอกไม่ได้ และคานหามก็ยังอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้
5:10 ไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจากแผ่นศิลาสองแผ่นซึ่งโมเสสเก็บไว้ ณ ภูเขาโฮเรบ เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงกระทำพันธสัญญากับชนชาติอิสราเอล เมื่อเขาทั้งหลายออกมาจากอียิปต์
5:11 และอยู่มาเมื่อปุโรหิตออกมาจากที่บริสุทธิ์ (เพราะปุโรหิตทั้งปวงผู้อยู่ที่นั่นได้ชำระตนให้บริสุทธิ์แล้ว และไม่คำนึงถึงเวร
5:12 และบรรดาพวกเลวีที่เป็นนักร้องทั้งหมด ทั้งอาสาฟ เฮมาน และเยดูธูน ทั้งบุตรชายและญาติของเขาทั้งหลาย แต่งกายด้วยผ้าป่านสีขาว มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ยืนอยู่ทางทิศตะวันออกของแท่นบูชา พร้อมกับปุโรหิตเป่าแตรหนึ่งร้อยยี่สิบคน)
5:13 อยู่มาพวกคนเป่าแตรและพวกนักร้องจะทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญ และเพลงโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์เป็นเสียงเดียวกัน และเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครื่องดนตรีอย่างอื่น ในการถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์” พระนิเวศน์คือพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ก็มีเมฆเต็มไปหมด
5:14 จนปุโรหิตจะยืนปรนนิบัติไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั้น เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิเวศน์ของพระเจ้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope