กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

โยอาช (เยโฮอาช) ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 12:1-3)
24:1 โยอาชมีพระชนมายุเจ็ดพรรษาเมื่อพระองค์ได้เริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสี่สิบปีในกรุงเยรูซาเล็ม พระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า ศิบียาห์แห่งเมืองเบเออร์เชบา
24:2 และโยอาชทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตลอดวันเวลาของเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิต
24:3 และเยโฮยาดาหามเหสีให้พระองค์สององค์ และพระองค์ให้กำเนิดโอรสและธิดาหลายองค์

พวกปุโรหิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอาใจใส่งานของพระเจ้า (2 พกษ 12:4-8)
24:4 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ โยอาชทรงตั้งพระทัยที่จะซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
24:5 และพระองค์ทรงรวบรวมพวกปุโรหิตและคนเลวี และตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “จงออกไปตามบรรดานครแห่งยูดาห์ และเก็บเงินจากอิสราเอลทั้งปวง เพื่อซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายเป็นปี ๆ ไป และพวกเจ้าจงรีบทำการนั้น” แต่คนเลวีไม่เร่งรีบทำการนั้น
24:6 และกษัตริย์ทรงเรียกเยโฮยาดาผู้เป็นหัวหน้า และตรัสกับท่านว่า “ไฉนท่านไม่เรียกร้องให้คนเลวีนำเงินถวายเข้ามาจากยูดาห์และจากกรุงเยรูซาเล็ม ตามคำบัญชาของโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ และจากชุมนุมชนอิสราเอล เพื่อพลับพลาแห่งพระโอวาท”
24:7 เพราะบรรดาโอรสของพระนางอาธาลิยาห์หญิงชั่วคนนั้นได้ทำลายพระนิเวศน์ของพระเจ้า และของมอบถวายอันบริสุทธิ์ทั้งสิ้นแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์นั้น พวกเขาได้มอบให้แก่พระบาอัลด้วย

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 12:9-16)
24:8 และตามคำบัญชาของกษัตริย์ เขาทั้งหลายได้ทำหีบใบหนึ่ง และวางหีบนั้นไว้ข้างนอกประตูแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
24:9 และเขาทั้งหลายได้ประกาศไปทั่วยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มให้นำเงินถวาย ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้กำหนดไว้แก่อิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร เข้ามาถวายแด่พระเยโฮวาห์
24:10 และบรรดาเจ้านายทั้งสิ้นและประชากรทั้งปวงก็ปิติยินดี และนำเงินถวายมา และหย่อนลงในหีบ จนกว่าเขาทั้งหลายถวายครบถ้วน
24:11 บัดนี้ต่อมา เวลาใดที่หีบถูกนำเข้ามายังเจ้าพนักงานของกษัตริย์โดยมือของคนเลวี และเมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่ามีเงินมาก ราชเลขาของกษัตริย์และเจ้าหน้าที่ของมหาปุโรหิตก็เข้ามาและเทหีบออก และนำหีบกลับไปยังสถานที่เดิมของหีบนั้น เขาทั้งหลายทำอย่างนี้วันแล้ววันเล่า และเก็บเงินได้เป็นอันมาก
24:12 และกษัตริย์และเยโฮยาดาก็ให้เงินนั้นแก่บรรดาผู้ดูแลกิจการแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และจ้างช่างก่อและช่างไม้ให้ซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ทั้งคนงานช่างเหล็กและช่างทองเหลืองด้วย ให้ซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
24:13 ดังนั้น บรรดาคนที่รับจ้างทำงานจึงทำงาน และงานซ่อมแซมก็ดำเนินก้าวหน้าโดยพวกเขา และเขาทั้งหลายได้ซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเจ้าตามขนาดเดิมและเสริมให้พระนิเวศน์นั้นแข็งแรงขึ้น
24:14 และเมื่อเขาทั้งหลายได้กระทำงานนั้นเสร็จแล้ว พวกเขาก็นำเงินที่เหลืออยู่มาหน้าพระพักตร์ของกษัตริย์และเยโฮยาดา ซึ่งได้ใช้เงินนั้นเพื่อทำภาชนะต่าง ๆ สำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คือภาชนะสำหรับการปรนนิบัติ ทั้งสำหรับการถวายเครื่องบูชาและช้อน และภาชนะทองคำและเงิน และเขาทั้งหลายถวายเครื่องเผาบูชาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์เสมอตลอดชั่วอายุของเยโฮยาดา

เยโฮยาดาปุโรหิตที่ดีเสียชีวิต
24:15 แต่เยโฮยาดาก็ชราลงและหง่อมมากเมื่อท่านสิ้นชีวิต ท่านมีอายุหนึ่งร้อยสามสิบปีเมื่อท่านสิ้นชีวิตนั้น
24:16 และเขาทั้งหลายฝังท่านไว้ในนครของดาวิดท่ามกลางบรรดากษัตริย์ เพราะท่านได้กระทำการดีในอิสราเอล ทั้งต่อพระเจ้าและต่อพระนิเวศน์ของพระองค์
24:17 บัดนี้ หลังจากที่เยโฮยาดาสิ้นชีวิตแล้ว บรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ได้เข้ามา และถวายบังคมต่อกษัตริย์ แล้วกษัตริย์ทรงสดับฟังพวกเขา
24:18 และเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และปรนนิบัติบรรดาเสารูปเคารพและรูปเคารพทั้งหลาย และพระพิโรธได้ลงมาเหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มเพราะเหตุการละเมิดนี้ของพวกเขา
24:19 แต่พระองค์ยังทรงส่งพวกผู้พยากรณ์มายังเขาทั้งหลาย เพื่อนำพวกเขาให้กลับมายังพระเยโฮวาห์อีก และคนเหล่านี้เป็นพยานปรักปรำเขาทั้งหลาย แต่พวกเขาไม่ยอมเงี่ยหูฟัง

ประชากรเอาหินขว้างเศคาริยาห์ผู้เป็นปุโรหิตที่ดี
24:20 และพระวิญญาณของพระเจ้าได้สวมทับเศคาริยาห์บุตรชายของเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิต ผู้ซึ่งยืนอยู่เหนือประชากร และกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ‘ทำไมท่านทั้งหลายจึงละเมิดพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ อันเป็นเหตุให้พวกท่านเจริญขึ้นไม่ได้’ เพราะท่านทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์ พระองค์จึงทรงทอดทิ้งพวกท่านเสียแล้วด้วย”
24:21 แต่เขาทั้งหลายสมคบคิดกันต่อต้านเขา และตามพระบัญชาของกษัตริย์ได้เอาหินขว้างเขาเสียในลานแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
24:22 ดังนั้น กษัตริย์โยอาชจึงไม่ได้ทรงระลึกถึงความเมตตาซึ่งเยโฮยาดาบิดาของเขาได้สำแดงต่อพระองค์ แต่ได้ทรงประหารบุตรชายของท่านเสีย และเมื่อเขากำลังจะตาย เขากล่าวว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตรเรื่องนี้และแก้แค้นเรื่องนี้เถิด”
24:23 และต่อมาพอปลายปี กองทัพของคนซีเรียก็มาต่อสู้กับพระองค์ และเขาทั้งหลายมายังยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม และได้ทำลายบรรดาเจ้านายของประชากรจากท่ามกลางประชากร และส่งของที่ริบได้ทั้งสิ้นที่ได้จากพวกเขาไปยังกษัตริย์แห่งดามัสกัส
24:24 ด้วยว่ากองทัพของคนซีเรียมาแต่น้อยคน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบกองทัพใหญ่ไว้ในมือของพวกเขา เพราะคนเหล่านั้นได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน ดังนั้นคนซีเรียจึงทำการพิพากษาลงโทษต่อโยอาช

โยอาชสิ้นพระชนม์ (2 พกษ 12:19-21)
24:25 และเมื่อเขาทั้งหลายจากพระองค์ไปแล้ว (เพราะเขาทั้งหลายละพระองค์ไว้พร้อมด้วยโรครุนแรงต่าง ๆ) พวกผู้รับใช้ของพระองค์ก็ร่วมก่อการกบฏต่อพระองค์ เพราะเหตุโลหิตของบุตรชายทั้งหลายของเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิต และได้ประหารพระองค์เสียบนแท่นบรรทมของพระองค์ และพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในนครของดาวิด แต่เขาทั้งหลายไม่ได้ฝังพระองค์ไว้ในอุโมงค์ของบรรดากษัตริย์
24:26 และคนเหล่านี้คือผู้ที่ร่วมก่อการกบฏต่อพระองค์ คือศาบาดบุตรชายของนางชิเมอัทคนอัมโมน และเยโฮซาบาดบุตรชายของนางชิมริทคนโมอับ
24:27 บัดนี้ เกี่ยวกับบรรดาโอรสของพระองค์ และภาระหนักมากมายที่ตกอยู่แก่พระองค์ และการซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเจ้า ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือเรื่องราวของบรรดากษัตริย์ และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope