กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การทำลายรูปเคารพ (2 พกษ 18:4)
31:1 บัดนี้ เมื่อสำเร็จงานนี้ทั้งสิ้นแล้ว อิสราเอลทั้งปวงผู้อยู่ที่นั่นได้ออกไปยังนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์และทุบบรรดาเสาศักดิ์สิทธิ์เป็นชิ้น ๆ และโค่นเสารูปเคารพทั้งหลายลงเสีย และพังบรรดาสถานบูชาบนที่สูงและแท่นบูชาต่าง ๆ ลงทั่วยูดาห์และเบนยามินทั้งสิ้น ในเอฟราอิมกับมนัสเสห์ด้วย จนกระทั่งเขาทั้งหลายได้ทำลายสิ่งเหล่านั้นเสียหมดสิ้น แล้วชนชาติอิสราเอลทั้งปวงก็กลับไป ทุกคนไปยังกรรมสิทธิ์ของเขา เข้าไปยังนครต่าง ๆ ของตน

เฮเซคียาห์นำให้มีการปฏิรูปใหม่
31:2 และเฮเซคียาห์ทรงจัดการแบ่งเวรของพวกปุโรหิตและคนเลวีตามเวรของพวกเขา ทุกคนตามการปรนนิบัติของตน พวกปุโรหิตและคนเลวีให้ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา ให้ปรนนิบัติ และให้ถวายโมทนาและสรรเสริญภายในประตูแห่งเต็นท์ต่าง ๆ ของพระเยโฮวาห์
31:3 พระองค์ทรงจัดการส่วนที่กษัตริย์ทรงถวายจากทรัพย์สินของพระองค์นั้น สำหรับเครื่องเผาบูชาทั้งหลายด้วย คือเครื่องเผาบูชาสำหรับตอนเช้าและสำหรับตอนเย็น และเครื่องเผาบูชาสำหรับบรรดาวันสะบาโต วันขึ้นหนึ่งค่ำและเทศกาลกำหนด ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์
31:4 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงบัญชาประชากรผู้อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มให้ถวายส่วนที่เป็นของพวกปุโรหิตและของคนเลวี เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เข้มแข็งขึ้นในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์
31:5 และทันทีที่พระบัญชากระจายออกไปแล้ว ชนชาติอิสราเอลได้นำผลแรกของข้าวของอย่างมากมายเข้ามา คือข้าว น้ำองุ่น น้ำมัน น้ำผึ้ง และผลิตผลทุกอย่างของไร่นา และเขาทั้งหลายนำสิบชักหนึ่งแห่งของทุกชนิดเข้ามาอย่างมากมาย
31:6 และเกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลและยูดาห์ผู้อาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ เขาทั้งหลายได้นำสิบชักหนึ่งของวัวตัวผู้และแกะเข้ามาด้วย และสิบชักหนึ่งของสิ่งบริสุทธิ์ที่แยกถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขา และวางไว้เป็นกอง ๆ
31:7 ในเดือนที่สามเขาทั้งหลายเริ่มกองสุมขึ้นและทำกองเหล่านั้นให้สำเร็จในเดือนที่เจ็ด
31:8 และเมื่อเฮเซคียาห์และพวกเจ้านายมาและเห็นกองเหล่านั้น ท่านทั้งหลายก็ถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ และอวยพรอิสราเอลประชากรของพระองค์
31:9 แล้วเฮเซคียาห์ทรงไต่ถามพวกปุโรหิตและคนเลวีถึงเรื่องกองเหล่านั้น
31:10 และอาซาริยาห์ผู้เป็นปุโรหิตใหญ่แห่งวงศ์วานของศาโดกทูลตอบพระองค์ และกราบทูลว่า “ตั้งแต่ประชากรได้เริ่มนำส่วนถวายเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ พวกข้าพระองค์ก็มีพอที่จะรับประทานและมีเหลืออีกมาก เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพรประชากรของพระองค์ และส่วนที่เหลือคือกองใหญ่โตนี้”
31:11 แล้วเฮเซคียาห์ทรงบัญชาให้จัดเตรียมห้องต่าง ๆ ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายก็จัดเตรียมห้องเหล่านั้นไว้
31:12 และนำของถวายต่าง ๆ ส่วนสิบชักหนึ่งและของมอบถวายอันบริสุทธิ์เข้ามาอย่างสัตย์ซื่อ โคนานิยาห์คนเลวีเป็นหัวหน้าผู้ดูแลสิ่งเหล่านั้น และชิเมอีน้องชายของเขาเป็นคนรอง
31:13 และเยฮีเอล อาซาซิยาห์ นาหาท อาสาเฮล เยรีโมท โยซาบาด เอลีเอล อิสมาคิยาห์ มาฮาท และเบไนยาห์ เป็นพวกผู้ดูแลที่อยู่ใต้การควบคุมของโคนานิยาห์และชิเมอีน้องชายของเขา โดยคำบัญชาของกษัตริย์เฮเซคียาห์ และอาซาริยาห์ซึ่งเป็นผู้ปกครองแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า
31:14 และโคเร บุตรชายของยิมนาห์คนเลวี ผู้เฝ้าประตูด้านทิศตะวันออก เป็นผู้ดูแลเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจแด่พระเจ้า เพื่อแจกบรรดาของถวายแด่พระเยโฮวาห์และสิ่งต่าง ๆ ที่บริสุทธิ์ที่สุด
31:15 และถัดเขาไปคือ เอเดน มินยามิน เยชูอา เชไมอาห์ อามาริยาห์ และเชคานิยาห์ ในนครต่าง ๆ ของพวกปุโรหิต ในตำแหน่งหน้าที่ของพวกเขา เพื่อให้แจกแก่พี่น้องของเขาทั้งหลายตามเวร ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยเหมือนกัน
31:16 นอกจากลำดับวงศ์ตระกูลของพวกผู้ชายของพวกเขา ตั้งแต่สามขวบขึ้นไป ให้แจกแก่ทุกคนที่เข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ส่วนประจำวันของแต่ละคนสำหรับการปรนนิบัติตามหน้าที่ของพวกเขาตามเวรของเขาทั้งหลาย
31:17 ทั้งให้แก่ลำดับวงศ์ตระกูลของพวกปุโรหิตตามวงศ์วานแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และคนเลวีตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไปตามหน้าที่ของพวกเขาตามเวรของเขาทั้งหลาย
31:18 และให้แก่ลำดับวงศ์ตระกูลของลูกเล็ก ๆ ของเขาทั้งหลาย ภรรยา บุตรชายและบุตรสาวของพวกเขา ตลอดทั่วชุมนุมชนทั้งสิ้น เพราะในตำแหน่งหน้าที่ของพวกเขานั้น เขาทั้งหลายได้ชำระตัวให้บริสุทธิ์
31:19 สำหรับลูกหลานของอาโรนคือพวกปุโรหิตด้วย ผู้อยู่ในทุ่งนาแห่งชานเมืองที่อยู่รอบนครต่าง ๆ ของพวกเขานั้น ในนครแต่ละนคร มีพวกผู้ชายซึ่งบ่งชื่อไว้ ให้แจกจ่ายส่วนแบ่งแก่ผู้ชายทุกคนในท่ามกลางพวกปุโรหิต และแก่ทุกคนที่ลงทะเบียนไว้ตามลำดับวงศ์ตระกูลต่าง ๆ ท่ามกลางคนเลวี
31:20 และเฮเซคียาห์ทรงกระทำดังนี้ทั่วทั้งยูดาห์ และทรงกระทำสิ่งที่ดีและถูกต้อง และที่เป็นความจริงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
31:21 และงานทุกอย่างซึ่งพระองค์ทรงเริ่มกระทำในการปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า และในพระราชบัญญัติและในพระบัญญัติต่าง ๆ เพื่อแสวงหาพระเจ้าของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำด้วยเต็มพระทัย และทรงจำเริญขึ้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope