กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เรโหโบอัมครอบครองแทนซาโลมอน ความโง่เขลาของเรโหโบอัม (1 พกษ 12:1-11)
10:1 และเรโหโบอัมได้ไปยังเมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทั้งปวงได้มายังเมืองเชเคมเพื่อจะตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์
10:2 และต่อมา เมื่อเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้ซึ่งยังอยู่ในอียิปต์ ได้ยินเรื่องนั้น ด้วยว่าท่านได้หนีไปที่นั่นจากพระพักตร์ของกษัตริย์ซาโลมอน เยโรโบอัมก็กลับมาจากอียิปต์
10:3 และเขาทั้งหลายก็ส่งคนไปเรียนท่าน เยโรโบอัมกับอิสราเอลทั้งหมดจึงมาและทูลเรโหโบอัมว่า
10:4 “พระราชบิดาของพระองค์ได้กระทำให้แอกของข้าพระองค์ทั้งหลายหนักยิ่งนัก เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอทรงผ่อนงานรับใช้อย่างทุกข์หนักของพระราชบิดาของพระองค์ และแอกอันหนักของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงวางอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายให้เบาลงเสีย และข้าพระองค์ทั้งหลายจะรับใช้พระองค์”
10:5 และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “สิ้นสามวันจงกลับมาหาเราอีก” และประชากรจึงกลับไป
10:6 และกษัตริย์เรโหโบอัมทรงปรึกษากับบรรดาผู้อาวุโส ผู้ซึ่งได้อยู่งานประจำต่อพระพักตร์ของซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ขณะเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจะแนะนำเราให้ตอบประชากรนี้อย่างไร”
10:7 และเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่า “ถ้าพระองค์ทรงเมตตาประชากรนี้และให้พวกเขาพอใจ และตรัสด้วยคำดีงามแก่พวกเขา เขาทั้งหลายก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ตลอดไป”
10:8 แต่พระองค์ทรงทอดทิ้งคำปรึกษาซึ่งบรรดาผู้อาวุโสถวายพระองค์นั้นเสีย และไปปรึกษากับพวกคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ ซึ่งอยู่งานประจำต่อพระพักตร์ของพระองค์
10:9 และพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “พวกท่านมีคำแนะนำแก่เราอย่างไร เพื่อพวกเราจะตอบประชากรนี้ผู้ซึ่งได้ทูลเราว่า ‘ขอทรงผ่อนแอกซึ่งพระราชบิดาของพระองค์ได้วางอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายให้เบาลง’”
10:10 และคนหนุ่มเหล่านั้นผู้ได้เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์จงตรัสตอบดังนี้แก่ประชากรผู้ได้ทูลพระองค์ว่า ‘พระราชบิดาของพระองค์ได้กระทำให้แอกของข้าพระองค์ทั้งหลายหนัก แต่ขอพระองค์ทรงผ่อนงานรับใช้แก่พวกข้าพระองค์ให้เบาลง’ พระองค์จงตรัสแก่เขาทั้งหลายอย่างนี้ว่า ‘นิ้วก้อยของเราจะหนากว่าเอวของพระราชบิดาของเรา
10:11 เพราะว่าขณะที่พระราชบิดาของเราได้วางแอกหนักบนท่านทั้งหลาย เราก็จะเพิ่มให้แก่แอกของท่านทั้งหลายอีก พระราชบิดาของเราได้เฆี่ยนตีท่านทั้งหลายด้วยแส้ แต่เราจะเฆี่ยนตีท่านทั้งหลายด้วยแมงป่อง’”

อาณาจักรได้แยกกัน เยโรโบอัมครอบครองเหนืออิสราเอล (1 พกษ 12:12-19)
10:12 ดังนั้น เยโรโบอัมกับประชากรทั้งปวงจึงมาเข้าเฝ้าเรโหโบอัมในวันที่สาม ตามที่กษัตริย์ได้รับสั่งว่า “จงมาหาเราอีกในวันที่สาม”
10:13 และกษัตริย์ตรัสตอบเขาทั้งหลายอย่างดุดัน และกษัตริย์เรโหโบอัมทรงทอดทิ้งคำปรึกษาของบรรดาผู้อาวุโสเสีย
10:14 และตรัสตอบเขาทั้งหลายตามคำแนะนำของพวกคนหนุ่มว่า “พระราชบิดาของเราได้ทำแอกของท่านทั้งหลายให้หนัก แต่เราจะเพิ่มให้แก่แอกนั้น พระราชบิดาของเราได้เฆี่ยนตีท่านทั้งหลายด้วยแส้ แต่เราจะเฆี่ยนตีท่านทั้งหลายด้วยแมงป่อง”
10:15 ดังนั้น กษัตริย์จึงไม่ได้ฟังประชากร เพราะเหตุการณ์นี้เป็นมาแต่พระเจ้า เพื่อพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้พระวจนะของพระองค์สำเร็จ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยมือของอาหิยาห์ชาวชีโลห์แก่เยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท
10:16 และเมื่อคนอิสราเอลทั้งปวงเห็นว่ากษัตริย์ไม่ทรงยอมฟังเขาทั้งหลาย ประชากรจึงทูลตอบกษัตริย์ว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายมีส่วนอะไรในดาวิด และข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีส่วนมรดกในบุตรชายของเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย ทุกคนจงกลับไปยังเต็นท์ของตนเถิด ข้าแต่ดาวิด บัดนี้จงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิด” ดังนั้นคนอิสราเอลทั้งปวงจึงไปยังเต็นท์ของเขาทั้งหลาย
10:17 แต่สำหรับชนชาติอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ เรโหโบอัมทรงครอบครองเหนือเขาทั้งหลาย
10:18 แล้วกษัตริย์เรโหโบอัมทรงส่งฮาโดรัมผู้บังคับบัญชาเหนือแรงงานออกไป และชนชาติอิสราเอลก็เอาหินขว้างท่านถึงตาย แต่กษัตริย์เรโหโบอัมทรงรีบขึ้นรถม้าศึกของพระองค์ เพื่อเสด็จหนีไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
10:19 และอิสราเอลกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนถึงทุกวันนี้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope