กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 37 / Psalms 37

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

สันติภาพและความดีในอนาคตสำหรับผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์
เพลงสดุดีของดาวิด

37:1 อย่าให้เจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทำสิ่งชั่วร้าย อย่าอิจฉาคนที่กระทำความชั่วช้า

Peace and Future Good to Those Who Trust the Lord
A psalm of David

37:1 Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity.

37:2 เพราะไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้า และแห้งไปเหมือนพืชสด

37:2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.

37:3 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ และกระทำความดี ท่านจึงจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินและจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างแท้จริง

37:3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

37:4 จงปีติยินดีในพระเยโฮวาห์และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน

37:4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart.

37:5 จงมอบทางของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์ วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ

37:5 Commit thy way unto the LORD; trust also in him; and he shall bring it to pass.

37:6 พระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านกระจ่างอย่างความสว่าง และให้ความยุติธรรมของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวัน

37:6 And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.

37:7 จงสงบอยู่ต่อพระเยโฮวาห์ และเพียรรอคอยพระองค์อยู่ อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขา หรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตามอุบายชั่ว

37:7 Rest in the LORD, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.

37:8 จงระงับความโกรธ และทิ้งความพิโรธ อย่าให้ใจเดือดร้อนของท่านนำท่านไปกระทำสิ่งชั่วร้าย

37:8 Cease from anger, and forsake wrath: fret not thyself in any wise to do evil.

37:9 เพราะคนที่กระทำสิ่งชั่วร้ายจะถูกตัดออกไป แต่คนเหล่านั้นที่รอคอยพระเยโฮวาห์จะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก

37:9 For evildoers shall be cut off: but those that wait upon the LORD, they shall inherit the earth.

37:10 ยังอีกหน่อยหนึ่งคนชั่วจะไม่มีอีก แม้จะมองดูที่ที่ของเขาให้ดี เขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่น

37:10 For yet a little while, and the wicked shall not be: yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be.

37:11 แต่คนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก และตัวเขาจะปีติยินดีในสันติภาพอุดมสมบูรณ์

37:11 But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.

37:12 คนชั่วปองร้ายคนชอบธรรม และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่เขา

37:12 The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth.

37:13 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระสรวลต่อคนชั่ว เพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากำลังมา

37:13 The Lord shall laugh at him: for he seeth that his day is coming.

37:14 คนชั่วชักดาบและโก่งคันธนู เพื่อเอาคนยากจนและคนขัดสนลง เพื่อสังหารคนที่เดินอย่างเที่ยงธรรม

37:14 The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation.

37:15 ดาบของเขาจะเข้าไปในใจของเขาเอง และคันธนูของเขาจะหัก

37:15 Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken.

37:16 เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คนชอบธรรมมีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนชั่วเป็นอันมาก

37:16 A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked.

37:17 เพราะแขนของคนชั่วจะหัก แต่พระเยโฮวาห์ทรงเชิดชูคนชอบธรรม

37:17 For the arms of the wicked shall be broken: but the LORD upholdeth the righteous.

37:18 พระเยโฮวาห์ทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตำหนิ และมรดกของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิตย์

37:18 The LORD knoweth the days of the upright: and their inheritance shall be for ever.

37:19 เขาจะไม่ได้อายในยามชั่วร้าย ในวันกันดารเขาจะอิ่มท้อง

37:19 They shall not be ashamed in the evil time: and in the days of famine they shall be satisfied.

37:20 แต่คนชั่วจะพินาศ ศัตรูของพระเยโฮวาห์จะเหมือนสง่าของลูกแกะ เขาจะอันตรธานไป อันตรธานไปเหมือนควัน

37:20 But the wicked shall perish, and the enemies of the LORD shall be as the fat of lambs: they shall consume; into smoke shall they consume away.

37:21 คนชั่วขอยืมและไม่จ่ายคืน แต่คนชอบธรรมนั้นแสดงความเมตตาและแจกจ่าย

37:21 The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous sheweth mercy, and giveth.

37:22 เพราะคนเช่นนั้นที่พระองค์ทรงอวยพรจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก แต่คนทั้งหลายที่ถูกพระองค์สาปจะต้องถูกตัดออกไปเสีย

37:22 For such as be blessed of him shall inherit the earth; and they that be cursed of him shall be cut off.

37:23 พระเยโฮวาห์ทรงนำย่างเท้าของคนดี และพระองค์ทรงพอพระทัยในทางของเขา

37:23 The steps of a good man are ordered by the LORD: and he delighteth in his way.

37:24 แม้เขาล้ม เขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาว เพราะว่าพระหัตถ์พระเยโฮวาห์พยุงเขาไว้

37:24 Though he fall, he shall not be utterly cast down: for the LORD upholdeth him with his hand.

37:25 ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และเดี๋ยวนี้แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้ง หรือเชื้อสายของเขาขอทาน

37:25 I have been young, and now am old; yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread.

37:26 เขาแสดงความเมตตาและให้ยืมเสมอ และเชื้อสายของเขาก็ได้รับพระพร

37:26 He is ever merciful, and lendeth; and his seed is blessed.

37:27 จงพรากเสียจากการชั่ว และกระทำความดี และท่านจะดำรงอยู่เป็นนิตย์

37:27 Depart from evil, and do good; and dwell for evermore.

37:28 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรักการพิพากษา พระองค์จะไม่ทอดทิ้งวิสุทธิชนของพระองค์ จะทรงสงวนคนเหล่านั้นไว้เป็นนิตย์ แต่เชื้อสายของคนชั่วจะถูกตัดออกไปเสีย

37:28 For the LORD loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.

37:29 คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก และอาศัยอยู่บนนั้นเป็นนิตย์

37:29 The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.

37:30 ปากของคนชอบธรรมเปล่งสติปัญญา และลิ้นของเขาพูดความยุติธรรม

37:30 The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment.

37:31 พระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขา และย่างเท้าของเขาจะไม่พลาด

37:31 The law of his God is in his heart; none of his steps shall slide.

37:32 คนชั่วเฝ้าดูคนชอบธรรมและแสวงหาที่จะสังหารเขาเสีย

37:32 The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him.

37:33 พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทิ้งเขาไว้ในมือของเขา หรือให้เขาถูกปรับโทษเมื่อเขาขึ้นศาล

37:33 The LORD will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged.

37:34 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ และรักษาทางของพระองค์ไว้ และพระองค์จะยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก ท่านจะได้เห็นเมื่อคนชั่วถูกตัดออกไปเสีย

37:34 Wait on the LORD, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land: when the wicked are cut off, thou shalt see it.

37:35 ข้าพเจ้าเห็นคนชั่วมีอำนาจมากยิ่ง และสูงเด่นอย่างต้นไม้เขียวสดที่อยู่ในท้องถิ่นของมัน

37:35 I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree.

37:36 เขาได้ผ่านไป และดูเถิด ไม่มีเขาเสียแล้ว ถึงข้าพเจ้าจะแสวงหาเขา ก็ไม่พบเขา

37:36 Yet he passed away, and, lo, he was not: yea, I sought him, but he could not be found.

37:37 จงหมายคนไร้ตำหนิไว้ และมองดูคนเที่ยงธรรม เพราะอนาคตของคนนั้นคือสันติภาพ

37:37 Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.

37:38 แต่ผู้ละเมิดจะถูกทำลายเสียด้วยกัน จุดหมายปลายทางของคนชั่วจะถูกตัดออกไปเสีย

37:38 But the transgressors shall be destroyed together: the end of the wicked shall be cut off.

37:39 ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นกำลังของเขาในเวลายากลำบาก

37:39 But the salvation of the righteous is of the LORD: he is their strength in the time of trouble.

37:40 พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาและทรงช่วยเขาให้พ้น พระองค์จะทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนชั่วและทรงช่วยเขาให้รอด เพราะเขาทั้งหลายวางใจในพระองค์

37:40 And the LORD shall help them, and deliver them: he shall deliver them from the wicked, and save them, because they trust in him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope