กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 145 / Psalms 145

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีและความเมตตาของพระองค์
บทเพลงสรรเสริญของดาวิด

145:1 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระมหากษัตริย์ ข้าพระองค์จะเยินยอพระองค์ จะถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิจกาล

David Praises God for His Goodness and Mercy
David's psalm of praise

145:1 I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.

145:2 ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุก ๆ วัน ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจกาล

145:2 Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.

145:3 พระเยโฮวาห์นั้นยิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เหลือจะค้นหาได้

145:3 Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.

145:4 คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟัง และจะประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์

145:4 One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.

145:5 ข้าพระองค์จะกล่าวถึงเกียรติยศอันรุ่งโรจน์ของความสูงส่งของพระองค์ และถึงพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์

145:5 I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.

145:6 มนุษย์จะกล่าวถึงอานุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์ และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์

145:6 And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.

145:7 เขาทั้งหลายจะโฆษณาข่าวเลื่องลือให้ระลึกถึงความดีงามอันอุดมของพระองค์ออกมา และจะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์

145:7 They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.

145:8 พระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาและทรงเต็มไปด้วยพระกรุณา ทรงกริ้วช้าและมีความเมตตาอันใหญ่หลวง

145:8 The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.

145:9 พระเยโฮวาห์ทรงดีต่อทุกคน และความเมตตาของพระองค์มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์

145:9 The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.

145:10 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ และวิสุทธิชนทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์

145:10 All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.

145:11 เขาทั้งหลายจะพูดถึงสง่าราศีแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ และเล่าถึงฤทธานุภาพของพระองค์

145:11 They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;

145:12 เพื่อให้กิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ และสง่าราศีอันรุ่งโรจน์แห่งราชอาณาจักรของพระองค์แจ้งแก่บุตรทั้งหลายของมนุษย์

145:12 To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.

145:13 ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ และอำนาจการปกครองของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ

145:13 Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.

145:14 พระเยโฮวาห์ทรงชูทุกคนที่กำลังจะล้มลง และทรงยกทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น

145:14 The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.

145:15 นัยน์ตาทั้งปวงมองดูพระองค์ และพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลา

145:15 The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.

145:16 พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ่งสารพัดที่มีชีวิตอิ่มตามความปรารถนา

145:16 Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.

145:17 พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมตามทางทั้งสิ้นของพระองค์ และทรงบริสุทธิ์ในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์

145:17 The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.

145:18 พระเยโฮวาห์ทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ตามความจริง

145:18 The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.

145:19 พระองค์จะทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์จะทรงสดับเสียงร้องทูลของเขาด้วย และจะทรงช่วยเขาให้รอด

145:19 He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.

145:20 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนทุกคนที่รักพระองค์ไว้ แต่บรรดาคนชั่ว พระองค์จะทรงทำลาย

145:20 The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.

145:21 ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และให้บรรดาเนื้อหนังทั้งสิ้นถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิจกาล

145:21 My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope