กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 73 / Psalms 73

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

เล่มที่สามซึ่งเปรียบกับหนังสือเลวีนิติ เกี่ยวกับสถานบริสุทธิ์
พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคนชอบธรรมและคนอธรรม
เพลงสดุดีของอาสาฟ

73:1 แท้จริงพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอล ต่อบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์

Book 3 - The Leviticus Book - Concerning the Sanctuary
God's Purposes as to the Wicked and the Righteous
A psalm of Asaph

73:1 Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.

73:2 แต่ข้าพเจ้าเล่า เท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุด ย่างเท้าของข้าพเจ้าหมิ่นพลาดเต็มทีแล้ว

73:2 But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.

73:3 เพราะข้าพเจ้าริษยาคนโง่เขลาเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนชั่ว

73:3 For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.

73:4 เพราะเขาทั้งหลายไม่มีความเจ็บปวดเมื่อเขาตายไป แต่กำลังของเขายังสมบูรณ์อยู่

73:4 For there are no bands in their death: but their strength is firm.

73:5 เขาทั้งหลายไม่ลำบากอย่างคนอื่น ๆ เขาทั้งหลายไม่รับภัยอย่างคนอื่น ๆ

73:5 They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.

73:6 เพราะฉะนั้นความเย่อหยิ่งจึงเป็นสร้อยคอของเขา ความทารุณคลุมเขาไว้อย่างเครื่องแต่งกาย

73:6 Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.

73:7 ตาของเขาพองด้วยความอ้วนพี เขามีสิ่งของเหลือเฟือตามใจปรารถนา

73:7 Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.

73:8 เขาเย้ยและพูดด้วยความมุ่งร้าย เขาใฝ่สูงขู่ว่าจะบีบบังคับ

73:8 They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.

73:9 เขาอ้าปากสู้ฟ้าสวรรค์ และลิ้นของเขาก็คะนองไปในโลก

73:9 They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.

73:10 ประชาชนของพระองค์จึงหันกลับมา และน้ำแห่งความบริบูรณ์ถูกบีบให้เขาทั้งหลาย

73:10 Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.

73:11 และเขาทั้งหลายพูดว่า “พระเจ้าทรงทราบได้อย่างไร พระองค์ผู้สูงสุดมีความรู้หรือ”

73:11 And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?

73:12 ดูเถิด คนอธรรมเป็นเช่นนี้แหละ เขาเจริญในแผ่นดินโลกและร่ำรวยขึ้น

73:12 Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.

73:13 แท้จริง ข้าพเจ้าชำระใจให้สะอาด และชำระมือด้วยความบริสุทธิ์ก็เปล่าประโยชน์

73:13 Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.

73:14 เพราะข้าพเจ้ารับภัยอยู่วันยังค่ำและถูกขนาบอยู่ทุกเช้า

73:14 For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.

73:15 ถ้าข้าพระองค์ได้พูดว่า “ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้” ดูเถิด ข้าพระองค์จะทำผิดต่อชั่วอายุแห่งบุตรทั้งหลายของพระองค์แล้ว

73:15 If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.

73:16 แต่เมื่อข้าพระองค์ตริตรองว่า จะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไร ข้าพระองค์รู้สึกว่า เป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย

73:16 When I thought to know this, it was too painful for me;

73:17 จนข้าพระองค์เข้าไปในสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้า แล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลาย

73:17 Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.

73:18 จริงละ พระองค์ทรงวางเขาไว้ในที่ลื่น พระองค์ทรงกระทำให้เขาล้มถึงความพินาศ

73:18 Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.

73:19 เขาถูกนำไปสู่การรกร้างในครู่เดียวเสียจริง ๆ เขาถูกครอบงำด้วยความสยดสยองอย่างสิ้นเชิง

73:19 How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.

73:20 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เหมือนความฝันทั้งที่ตื่นอยู่ เมื่อพระองค์ทรงตื่นอยู่ พระองค์จะดูหมิ่นภาพของเขา

73:20 As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.

73:21 เมื่อจิตใจของข้าพระองค์ขมขื่น เมื่อข้าพระองค์เสียวแปลบถึงหัวใจ

73:21 Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.

73:22 ข้าพระองค์โฉดและไม่เดียงสา ข้าพระองค์ประพฤติเหมือนสัตว์ต่อพระพักตร์ของพระองค์

73:22 So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.

73:23 ถึงกระนั้นก็ดี ข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอ พระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้

73:23 Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.

73:24 พระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ด้วยความปรึกษาของพระองค์ และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศ

73:24 Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.

73:25 นอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์มีผู้ใดเล่าในสวรรค์ และนอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาผู้ใดในโลก

73:25 Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.

73:26 เนื้อหนังและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไป แต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจของข้าพระองค์ และเป็นส่วนของข้าพระองค์เป็นนิตย์

73:26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.

73:27 เพราะดูเถิด บุคคลผู้ห่างเหินจากพระองค์จะพินาศ พระองค์ทรงให้บุคคลที่ไม่จริงใจต่อพระองค์ดับไป

73:27 For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.

73:28 แต่ส่วนข้าพระองค์ ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดี ข้าพระองค์ได้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์

73:28 But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope