กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 94 / Psalms 94

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การขอร้องเรื่องการครอบครองอย่างกดขี่และการขาดความเคารพ
94:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า เจ้าแห่งการแก้แค้น โอ ข้าแต่พระเจ้า เจ้าแห่งการแก้แค้น ขอทรงสำแดงพระองค์

Complaint of Tyranny and Impiety
94:1 O LORD God, to whom vengeance belongeth; O God, to whom vengeance belongeth, shew thyself.

94:2 ข้าแต่ผู้พิพากษาโลก ขอทรงลุกขึ้น ให้คนโอหังได้รับผลสนองอันสมกับเขา

94:2 Lift up thyself, thou judge of the earth: render a reward to the proud.

94:3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คนชั่วจะนานเท่าใด คือคนชั่วจะเริงโลดอยู่นานเท่าใด

94:3 LORD, how long shall the wicked, how long shall the wicked triumph?

94:4 เขาจะพล่ามและพูดอย่างจองหองนานเท่าใด คนกระทำความชั่วช้าทั้งปวงจะโอ้อวดนานเท่าใด

94:4 How long shall they utter and speak hard things? and all the workers of iniquity boast themselves?

94:5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เขาทุบประชาชนของพระองค์เป็นชิ้น ๆ และทำมรดกของพระองค์ให้ทุกข์ยาก

94:5 They break in pieces thy people, O LORD, and afflict thine heritage.

94:6 เขาสังหารหญิงม่ายและคนต่างชาติ และกระทำฆาตกรรมลูกกำพร้าพ่อ

94:6 They slay the widow and the stranger, and murder the fatherless.

94:7 และเขากล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะไม่แลเห็น พระเจ้าของยาโคบจะไม่หยั่งรู้”

94:7 Yet they say, The LORD shall not see, neither shall the God of Jacob regard it.

94:8 คนเขลาที่สุดของประชาชนเอ๋ย จงเข้าใจเถิด คนโง่ทั้งหลาย เมื่อไรเจ้าจึงจะฉลาด

94:8 Understand, ye brutish among the people: and ye fools, when will ye be wise?

94:9 พระองค์ผู้ทรงปลูกหู พระองค์จะไม่ทรงได้ยินหรือ พระองค์ผู้ทรงปั้นตา พระองค์จะไม่ทรงเห็นหรือ

94:9 He that planted the ear, shall he not hear? he that formed the eye, shall he not see?

94:10 พระองค์ผู้ทรงตีสอนบรรดาประชาชาติ พระองค์จะไม่ทรงขนาบหรือ พระองค์ผู้ทรงสอนความรู้ให้มนุษย์ พระองค์จะไม่ทรงทราบหรือ

94:10 He that chastiseth the heathen, shall not he correct? he that teacheth man knowledge, shall not he know?

94:11 พระเยโฮวาห์ทรงทราบความคิดของมนุษย์ว่าเป็นเพียงแต่ไร้สาระ

94:11 The LORD knoweth the thoughts of man, that they are vanity.

พระพรแห่งความทุกข์ยาก
94:12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คนที่พระองค์ทรงตีสอนนั้นจะได้รับพร คือคนที่พระองค์ทรงสอนด้วยพระราชบัญญัติของพระองค์

Blessedness of Affliction
94:12 Blessed is the man whom thou chastenest, O LORD, and teachest him out of thy law;

94:13 เพื่อจะให้เขาพักจากวันลำบากจนกว่าจะขุดบ่อไว้ให้คนชั่ว

94:13 That thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked.

94:14 เพราะพระเยโฮวาห์จะไม่ทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงสละมรดกของพระองค์

94:14 For the LORD will not cast off his people, neither will he forsake his inheritance.

94:15 เพราะความยุติธรรมจะกลับไปหาความชอบธรรม และบรรดาคนเที่ยงธรรมในใจจะติดตามไป

94:15 But judgment shall return unto righteousness: and all the upright in heart shall follow it.

94:16 ผู้ใดจะลุกขึ้นต่อต้านคนกระทำความชั่วแทนข้าพเจ้า ผู้ใดจะยืนต่อสู้คนกระทำความชั่วช้าแทนข้าพเจ้า

94:16 Who will rise up for me against the evildoers? or who will stand up for me against the workers of iniquity?

94:17 ถ้าพระเยโฮวาห์มิใช่ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้า วิญญาณของข้าพเจ้าคงอยู่ในความเงียบสงัด

94:17 Unless the LORD had been my help, my soul had almost dwelt in silence.

94:18 เมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่า “เท้าของข้าพลาด” โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ยึดข้าพระองค์ไว้

94:18 When I said, My foot slippeth; thy mercy, O LORD, held me up.

94:19 เมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์มีมาก การเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบาน

94:19 In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul.

94:20 บัลลังก์แห่งความชั่วช้าจะร่วมมิตรกับพระองค์ได้หรือ คือผู้ที่ใช้กฎหมายประกอบการชั่วร้าย

94:20 Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law?

94:21 เขาทั้งหลายผูกมิตรกันต่อสู้ชีวิตของคนชอบธรรม และปรับโทษโลหิตที่ไร้ความผิด

94:21 They gather themselves together against the soul of the righteous, and condemn the innocent blood.

94:22 แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า

94:22 But the LORD is my defence; and my God is the rock of my refuge.

94:23 พระองค์จะทรงนำความชั่วช้าของเขาเองมาเหนือเขา และจะทรงตัดเขาเหล่านั้นออกเสียเพราะความชั่วร้ายของเขาเอง ใช่แล้ว พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะทรงตัดเขาออกเสีย

94:23 And he shall bring upon them their own iniquity, and shall cut them off in their own wickedness; yea, the LORD our God shall cut them off.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope