กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 122 / Psalms 122

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดปีติยินดีเรื่องพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด

122:1 ข้าพเจ้ายินดี เมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ให้เราเข้าไปยังพระนิเวศน์พระเยโฮวาห์เถิด”

David Delights in the House of God
A song of degrees of David

122:1 I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the LORD.

122:2 โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย เท้าของพวกข้าพเจ้าจะยืนอยู่ภายในประตูกำแพงของเธอ

122:2 Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem.

122:3 เขาสร้างเยรูซาเล็มไว้เป็นนครซึ่งประสานแน่นไว้ด้วยกัน

122:3 Jerusalem is builded as a city that is compact together:

122:4 เป็นที่ที่บรรดาเผ่าต่าง ๆ ขึ้นไป คือบรรดาเผ่าของพระเยโฮวาห์ ไปยังหีบพระโอวาทของอิสราเอล ให้ถวายโมทนาแด่พระนามของพระเยโฮวาห์

122:4 Whither the tribes go up, the tribes of the LORD, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the LORD.

122:5 พระที่นั่งสำหรับการพิพากษาได้ตั้งอยู่ที่นั่น คือพระที่นั่งของพระราชวงศ์ดาวิด

122:5 For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David.

122:6 จงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มว่า “ขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญ

122:6 Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee.

122:7 ขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอ และให้ความเจริญอยู่ภายในวังของเธอ”

122:7 Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces.

122:8 เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหาย บัดนี้ข้าพเจ้าจะพูดว่า “สันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอ”

122:8 For my brethren and companions' sakes, I will now say, Peace be within thee.

122:9 เพื่อเห็นแก่พระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ

122:9 Because of the house of the LORD our God I will seek thy good.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope